Словарь антонимов азербайджанского языка

 • MÜASİR

  MÜASİR – KÖHNƏ Həmin kənddə müasir gənclərin tələblərini ödəyən hər cür şərait yaradılmışdır. Bilirəm, köhnədir eşqin dastanı; Ondan taleyini qurtaran

  Полностью »
 • MÜASİRLƏŞMƏK

  MÜASİRLƏŞMƏK – KÖHNƏLƏŞMƏK Bir sıra məsələlərə münasibət müasirləşmişdi. İlin axırında yoldaş aqronom görər ki, köhnələr nə edir, yenilər nə cür köhnə

  Полностью »
 • MÜASİRLİK

  MÜASİRLİK – QƏDİMLİK B.Vahabzadənin başqa kamil cəhətlərindən biri də odur ki, şair öz əsərlərində tarixi müasirlik qədər yaşada bilir (Ç

  Полностью »
 • MÜBARİZ

  MÜBARİZ – ƏFƏL O, Zaranı xatırladıqda, özünü daha qüvvətli, daha mübariz bir adam kimi hiss edərdi (S

  Полностью »
 • MÜCƏRRƏD

  MÜCƏRRƏD – KONKRET Mücərrəd mühakimələr və ümumi fərziyyələr onlar üçün əhəmiyyətsizdir (M.Talıbov); Deyəsən, konkret cavabdan uzaq düşdüm

  Полностью »
 • MÜCƏRRƏDLİK

  MÜCƏRRƏDLİK – KONKRETLİK ...Ayrı-ayrı surət və xarakterləri səciyyələndirərkən mücərrədliyə və sxematizmə yol verməmiş, hər surəti öz fərdi xüsusiyyət

  Полностью »
 • MÜDRİK

  MÜDRİK – SƏFEH Təbiəti etibarilə xoşxasiyyət, bir qədər müdrik və baməzə adamdır (M.İbrahimov); Amma lotular mənim bu səfeh ağamı yaxşı tovlayıb tapıb

  Полностью »
 • MÜDRİKLƏŞMƏK

  MÜDRİKLƏŞMƏK – SƏFEHLƏŞMƏK Bizim əsr müdrikləşib, yaşa dolub (C.Novruz); Səfehləşmə, ağlını başına yığ (“Ulduz”)

  Полностью »
 • MÜDRİKLİK

  MÜDRİKLİK – SƏFEHLİK Mənim ürəyimi dağ boyda eləyən ağsaqqalın müdrikliyidir (F.Kərimzadə); O da öz səfehliyinin yox, sadəliyinin güdazına gedir (F

  Полностью »
 • MÜFƏSSƏL

  MÜFƏSSƏL – QISA Deyirəm, nə varsa, müfəssəl danış! (S.Vurğun); Sual qısa və aydın olduğu üçün cavab da eyni dərəcədə qısa və aydın olmalı idi (M

  Полностью »
 • MÜFLİS

  MÜFLİS – VARLI Qalanları, yəni milyonlarla adam əslində yoxsul və müflisdir (M.Talıbov); Varlı kisəsini döyür, kasıb dizini (Ata

  Полностью »
 • MÜFLİSLƏŞMƏK

  MÜFLİSLƏŞMƏK – VARLANMAQ İndi Heydər bəy elə müflisləşmişdir ki, toy etməyə pulu yoxdur (F.Qasımzadə); Onun yeganə məqsədi pul yığmaq, varlanmaqdır (F

  Полностью »
 • MÜFTƏ

  MÜFTƏ – PULLU Müftə sirkə baldan şirindir (Ata. sözü); Pulludur, havayı deyildir

  Полностью »
 • MÜFTƏXOR

  MÜFTƏXOR – ZƏHMƏTKEŞ Özgənin zəhməti ilə çörək yeyənlərə müftəxor deyirlər (Ə.Haqverdiyev); Biz deyirik: “Hamı millətlərin zəhmətkeşləri qardaşdırlar”

  Полностью »
 • MÜFTƏXORLUQ

  MÜFTƏXORLUQ – ZƏHMƏTSEVƏRLİK Müftəxorluq nə gözəl peşə idi, tutmuş idim (M.Ə.Sabir); Müəllimlər öz şagirdlərini zəhmətsevərlik ruhunda tərbiyə etməlid

  Полностью »
 • MÜHARİBƏ

  MÜHARİBƏ – SÜLH Müharibə hamıya bədbəxtlik gətirir (S.Vəliyev); [Bağır xan:] Biz düşmənin sülh təklifini qəbul etməklə, sülhpərvər dünyanın məhəbbətin

  Полностью »
 • MÜXƏNNƏT

  MÜXƏNNƏT – SADİQ İgid ölər adı qalar, müxənnətin nəyi qalar (Ata. sözü); Dosta, ailəyə sadiq adamdır (“Ulduz”)

  Полностью »
 • MÜXƏNNƏTLİK

  MÜXƏNNƏTLİK – SADİQLİK – O nadürüstün əlindən hər müxənnətlik gələr, yoldaş komissar! (M.Hüseyn); Onun ən yaxşı cəhətlərindən biri də dosta sadiqliyid

  Полностью »
 • MÜXTƏSƏR

  MÜXTƏSƏR – GENİŞ O, Səmədə müxtəsər bir cavab verdi (Ə.Vəliyev); Ev böyük; Geniş pəncərəli, qapılı (R

  Полностью »
 • MÜKALİMƏ

  MÜKALİMƏ – MONOLOQ Mükalimə iki adam arasında gedən söhbət, monoloq isə bir adamın söylədiyi nitqdir

  Полностью »
 • MÜKƏDDƏR

  MÜKƏDDƏR – SEVİNC Yenə də diqqətli, xeyli mükəddər; Yanaşıb qızına “can bala” dedi (M.Rahim); İndi isə sevinc hədsizdi (Ə

  Полностью »
 • MÜKƏMMƏL

  MÜKƏMMƏL – ZƏİF Fizikanı yaxşı bildiyi üçün Məmməd çox asanlıqla, həm də tezcə bu bəhsi də mükəmməl öyrənib mənimsəyərdi (Ə

  Полностью »
 • MÜLAYİM

  MÜLAYİM – SƏRT Finlandiyanın sərt qışı şəraitindən xəstələnmiş polkovnik Ə.Əliyev mülayim qurşağa göndərilir

  Полностью »
 • MÜLAYİMLƏŞMƏK

  MÜLAYİMLƏŞMƏK – SƏRTLƏŞMƏK Rüstəm getdikcə sərtləşir, heç kəsin fikrinə qulaq asmaq istəmirdi (M.İbrahimov); Balacaya birdən-birə elə gəldi ki, Daşdəm

  Полностью »
 • MÜLAYİMLİK

  MÜLAYİMLİK – KOBUDLUQ Mən mülayimlik və mətanət göstərdiyim üçün əsirlikdə əziyyət çəkmədim (M.Talıbov); Onun sözləri sanki Qaraşın soyuq rəftarının,

  Полностью »
 • MÜNAQİŞƏ

  MÜNAQİŞƏ – SÜLH Onların arasındakı münaqişə uzun sürmədi (H.Nadir); Hamı sülh istəyir (Mir Cəlal)

  Полностью »
 • MÜNTƏZƏM

  MÜNTƏZƏM – HƏRDƏNBİR Onu müntəzəm surətdə becərmək, həm də becərmək deyil, nazını çəkmək lazımdır (Ə

  Полностью »
 • MÜRƏKKƏB

  MÜRƏKKƏB – ASAN Mən miss Hanna ilə bu kimi mürəkkəb bir məsələ ətrafında mübahisəyə girmək istəmirdim (M

  Полностью »
 • MÜRƏKKƏBLƏŞMƏK

  MÜRƏKKƏBLƏŞMƏK – ASANLAŞMAQ Əvvəllər çox adi saydığım məsələlər indi onun zehnində birdən-birə mürəkkəbləşir, onun iradəsini, mətanətini zəiflədirdi (

  Полностью »
 • MÜRƏKKƏBLİK

  MÜRƏKKƏBLİK – ASANLIQ İşin mürəkkəbliyi və ya asanlığı icraçının işə münasibətindən asılıdır. MÜRƏKKƏBLİK – SADƏLİK Kərim həyat hadisələrinin mürəkkəb

  Полностью »
 • MÜRTƏCE

  MÜRTƏCE – QABAQCIL Mənim fikrimcə, qorxu son dərəcə də mürtəce bir hissdir (M.Hüseyn); Çar hökuməti qabaqcıl fikirli adamları nəzarətsiz qoymurdu

  Полностью »
 • MÜSİBƏT

  MÜSİBƏT – SƏADƏT Dörd milyondan artıq əhalinin səadəti də, müsibəti də məndən asılıdır (M.S.Ordubadi)

  Полностью »
 • MÜSTƏBİD

  MÜSTƏBİD – ZAVALLI Müstəbiddir, cəlladdır, qaniçəndir, kütbaşdır (M.İbrahimov); Mən ürəyimdə heyifsiləndim ki, zavallı qızı məktəbdən məhrum edəcəklər

  Полностью »
 • MÜSTƏBİDLİK

  MÜSTƏBİDLİK – ZAVALLILIQ Müstəbidlik onun təbiətində idi (M.İbrahimov); Onun zavallılığına ürəkdən heyifsiləndim (“Azərbaycan”)

  Полностью »
 • MÜSTƏQİL

  MÜSTƏQİL – ASILI Ona görə də, ay uşaqlar, mən müstəqil bir iş istəyirəm (İ.Fərzəliyev); Hamısı bizdən asılıdır (Mir Cəlal)

  Полностью »
 • MÜSTƏQİLLİK

  MÜSTƏQİLLİK – TABEÇİLİK Müstəqillik ona sərbəst hərəkət etməyə imkan verir (M.Talıbov); Yaxud da tabeçilik və yalanı eşidib təsdiq etməkdən ibarətdir

  Полностью »
 • MÜŞKÜL

  MÜŞKÜL – ASAN Rədd ol, həll edərəm özüm müşkülü! (M.Rahim); Bundan asan şey yoxdur (S.Vəliyev)

  Полностью »
 • MÜTƏRƏQQİ

  MÜTƏRƏQQİ – MÜHAFİZƏKAR Lakin o bütün bu məhdud və ziddiyyətli cəhətləri ilə, zəif və passiv etirazları ilə bərabər, öz dövrü üçün yeni və mütərəqqi b

  Полностью »
 • MÜTİ

  MÜTİ – ASUDƏ Yeja sifətinə müti bir ifadə verməyə çalışdı (S.Vəliyev); Asudə gəzin indi bu dünyanı, uşaqlar! (M

  Полностью »
 • MÜTİLİK

  MÜTİLİK – ASUDƏLİK Demə, gözə görünən sakitlik, susqunluq və mütilik aldadıcı bir pərdə imiş (M.İbrahimov); Asudəlik istərsən, dünyadan uşaqlaş sən; K

  Полностью »
 • MÜTLƏQ

  MÜTLƏQ – NİSBİ Bilin, yoxsulluq iki cürədir: mütləq yoxsulluq və nisbi yoxsulluq (M.Talıbov)

  Полностью »
 • MÜTTƏFİQ

  MÜTTƏFİQ – RƏQİB Axı indi müharibə bizimlə müttəfiqlərin arasındadır (S.Vəliyev); Rəqiblər arasında saziş bağlandı

  Полностью »
 • MÜVƏFFƏQİYYƏTSİZLİK

  MÜVƏFFƏQİYYƏTSİZLİK – UĞURLULUQ Kapitan ilk nəzərdən leytenant Stepanovanın müvəffəqiyyətsizliyə uğradığını başa düşdü (C

  Полностью »
 • NADAN

  NADAN – AĞILLI Ağıllı düşmən nadan dostdan yaxşıdır (Ata. sözü). NADAN – MƏDƏNİ Nadan atadan qız nə tərbiyə götürə bilər (S

  Полностью »
 • NADANLIQ

  NADANLIQ – MƏDƏNİLİK Bir çoxları nadanlıq; Pəncəsində sıxıldı (H.Cavid); Mədənilik xalqın qəfil yuxusundan oyanmasına səbəb olur (“Ulduz”)

  Полностью »
 • NADİNC

  NADİNC – SAKİT Sakitdir, nadinc deyil (M.Talıbov)

  Полностью »
 • NADİR

  NADİR – KÜTLƏVİ Nadir malların çoxunu müdir özünə yaxın olan mağazalar arasında bölüşdürürdü (C.Əmirov); Bakıda kütləvi malların sərgisinin açılışı ol

  Полностью »
 • NADÜRÜST

  NADÜRÜST – MƏRD A nadürüst balası; sən dedin ki, mən də başa düşəm (S.S.Axundov); Türkün zatındadır kişilik, mərdlik; O, öz düşmənini vurmaz arxadan (

  Полностью »
 • NADÜRÜSTLÜK

  NADÜRÜSTLÜK – MƏRDLİK İki nəfər arasında zahiri dostluğun daimiliyi üçün mütləq yalan və nadürüstlük lazımdır (M

  Полностью »
 • NAĞD

  NAĞD – BORC Bu gün nisyədir, sabah nağd ola bilər (M.Hüseyn); Borc verməklə tükənər, yol getməklə tükənməz (Ata

  Полностью »