Словарь антонимов азербайджанского языка

  • ZABİTƏLİ

    ZABİTƏLİ – YUMŞAQ Qız da nə isə başqa milis işçilərindən bir az seçilən bu zabitəli oğlana baxıb gülümsündü (H

    Полностью »
  • ZAHİD

    ZAHİD – RİND İstəyir cənnəti zahid bu qədər hiylə ilə; Əbləhin fikrini gör, dildə təmənnasına bax (S

    Полностью »
  • ZAHİDLİK

    ZAHİDLİK – RİNDLİK Heç birimiz müqəddəslik və zahidlik iddiası etmirik (M.F.Axundzadə); Gəl sən rindlikdən əl çək

    Полностью »
  • ZALIM

    ZALIM – ADİL Bu, Cahan xanım kimi zalım və qorxulu deyildi (M.İbrahimov); Mötəbər hədisə görə, üç nəfər adil şahid şəhadət versə,

    Полностью »
  • ZARAFATCIL

    ZARAFATCIL – QARADİNMƏZ Biz onları kəndimizin Şahmar kimi zarafatcıl gəncləri ilə qarşılayaq (İ.Əfəndiyev); Xəlil əslində qaradinməz adam idi

    Полностью »
  • ZAVAL

    ZAVAL – SEVİNC Hünərdir keçirən bizi hər oddan; Olarmı hünərə zaval, ay Maral (B.Vahabzadə); Yollarda yubanmış əsgər məktubları yenidən evimizə ümid,

    Полностью »
  • ZAVALLI

    ZAVALLI – XOŞBƏXT Mən səndən nə istəyə bilərəm zavallı qadın (C.Məmmədov); Sən nə qədər xoşbəxtsən, Reyhan

    Полностью »
  • ZAY

    ZAY – YAXŞI Öküzün taydı, işin zaydı (Ata. sözü); Şəhərin ən yaxşı saraylarını o yaratmışdı (M.Hüseyn)

    Полностью »
  • ZEHİNLİ

    ZEHİNLİ – KÜT Səlim çox zehinli uşaqdır (İ.Şıxlı); – Ay küt, niyə başa düşmürsən, “liçni delası” odur ey, göz qabağında (Mir Cəlal)

    Полностью »
  • ZƏDƏLİ

    ZƏDƏLİ – SAĞLAM Qayçılayanlar isə şüşə kimi ağ, qara salxımları zədəli gilədən təmizləyirdilər (Mir Cəlal); Gənc sağlam salxımları bir tərəfə qoydu (“

    Полностью »
  • ZƏFƏR

    ZƏFƏR – MƏĞLUBİYYƏT Yazır tarixlərə uğurlu zəfər; Bizim qəhrəmanlar, bizim igidlər (S.Rüstəm); Bütün başqa yollar məğlubiyyətə, ölümə aparır (M

    Полностью »
  • ZƏHƏR

    ZƏHƏR – ŞİRİN Daima zəhərlər şirinlərin dalında gizlənir (M.S.Ordubadi)

    Полностью »
  • ZƏHƏRLƏNMƏK

    ZƏHƏRLƏNMƏK – SAĞALMAQ Havada mığmığa sancır insanı; Dönüb zəhərlənir insanın qanı (S.Vurğun); – Çarpayı

    Полностью »
  • ZƏHƏRLİ

    ZƏHƏRLİ – ŞİRİN Həftələr, aylar keçir axşamlı-səhərli; Bəzən şirin, bəzən zəhərli (R.Rza)

    Полностью »
  • ZƏHMƏTKEŞ

    ZƏHMƏTKEŞ – TƏNBƏL Ancaq indi ona aydın oldu ki, buradakı zəhmətkeş adamlar çox sadədirlər (S.Vəliyev); Yoxsa, bu tənbəldən sənə nə arvad olacaqdır (S

    Полностью »
  • ZƏHMƏTSEVƏR

    ZƏHMƏTSEVƏR – MÜFTƏXOR Ata-anası kimi zəhmətsevərdi (M.İbrahimov); Özgənin zəhməti ilə çörək yeyənlərə müftəxor deyərlər (Ə

    Полностью »
  • ZƏHMLİ

    ZƏHMLİ – MÜLAYİM Aslan müəllim zəhmli bir adam idi (İ.Əfəndiyev); Sizi inandırıram ki, bütün Bakıda mənim kimi mülayim xasiyyətli, dostluqda sədaqətli

    Полностью »
  • ZƏİF

    ZƏİF – GUR Qızcığazın zəif səsini eşitdim (M.Talıbov); Xeyli keçdikdən sonra içəridən bir qadının gur səsi eşidildi (C

    Полностью »
  • ZƏİFLƏMƏK

    ZƏİFLƏMƏK – GÜCLƏNMƏK Mal azalmış, alver zəifləmişdi (Ə.Vəliyev); Sonanın hıçqırığı gücləndi (Ə.Cəfərzadə)

    Полностью »
  • ZƏİFLƏR

    ZƏİFLƏR – GÜCLÜLƏR Axırda zəiflər yavaşca başlayırlar əkilməyə və güclülər, yəni dəstə sahibləri qalırlar məclisdə (C

    Полностью »
  • ZƏKALI

    ZƏKALI – FƏRASƏTSİZ Zəkalı adamdı. Bir dəfə eşitdiyi söz həmişəlik hafizəsində qalırdı (S.Rəhman); [Kamran:] Xudayar xan həmişə tək gəlib-gedər

    Полностью »
  • ZƏQQUM

    ZƏQQUM – ŞİRİN Heyif oldu yarın şirin söhbəti; Zəhərə, zəqquma, ağıya döndü (Molla Cümə)

    Полностью »
  • ZƏLİL

    ZƏLİL – XOŞBƏXT Bəs nə üçün başı salamat və varlı sahibkarlar yoxsul və zəlil adamlara rəhm edirlər? (M

    Полностью »
  • ZƏLİLLİK

    ZƏLİLLİK – XOŞBƏXTLİK Şadlıq ilə saxladığın aşığı; Zəlilliklə imtahana çəkirsən (Aşıq Ələsgər); Mən əslən kəndimizin, bütün xalqımızın xoşbəxtliyi ilə

    Полностью »
  • ZƏNGİN

    ZƏNGİN – KASIB Mən Girdmanın zəngin adamlarını köməyə çağırmışam (M.Hüseyn); Aləmə dediklərindən mənə də, bu kasıb toxucuya da danış (Mir Cəlal)

    Полностью »
  • ZƏNGİNLƏŞMƏK

    ZƏNGİNLƏŞMƏK – YOXSULLAŞMAQ – Bəli, insan təbiəti dərk etməklə, onu dəyişdirməklə özü də zənginləşir (S

    Полностью »
  • ZƏNGİNLİK

    ZƏNGİNLİK – YOXSULLUQ Onda böyük zənginlik arzusu var idi (Çəmənzəminli); Mən onun üçün ağlayıram ki, sənə korluq, yoxsulluq peşəsi öyrətdim (Mir Cəla

    Полностью »
  • ZƏRƏR

    ZƏRƏR – XEYİR Bunun xeyri var ki, zərəri yoxdur; Gülməli insanlar həyatda çoxdur (S.Vurğun)

    Полностью »
  • ZƏRƏRLİ

    ZƏRƏRLİ – XEYİRLİ Zərərli həşəratın məhv olması üçün şərait hazırlanır (Ə.Vəliyev); Lakin bunun başqa xeyirli bir cəhətini də görürdük (Mir Cəlal)

    Полностью »
  • ZƏRƏRSİZ

    ZƏRƏRSİZ – XEYİRSİZ Şeyx, o bir möhtərəm, zərərsiz adam; hər müsafir, qəribü aciz adam (H.Cavid); Cəmiyyətdən uzaq, həyatdan uzaq; Uydurma fəlsəfə xey

    Полностью »
  • ZƏRİF

    ZƏRİF – KOBUD Ağca xanım zərif əlini Qaraca qıza uzatdı, o da kobud barmaqları ilə onun əlini sıxdı (S

    Полностью »
  • ZƏRİFLƏŞMƏK

    ZƏRİFLƏŞMƏK – KOBUDLAŞMAQ Ancaq, deyəsən, Əşrəf qız kimi zərifləşmişdi (İ.Şıxlı); Günün istisində qarsıyıb bürünc rənginə düşmüş sifəti qartımış və ko

    Полностью »
  • ZƏRİFLİK

    ZƏRİFLİK – SƏRTLİK Zəriflikdə güləm, sərtlikdə qaya; Yoluna qar düşüb, şəfəq çilənib (H.Hüseynzadə)

    Полностью »
  • ZIQQI

    ZIQQI – ƏLİAÇIQ Xalıqverdiyevə görə Mirzə Cəmil çox xəsis, göy, zıqqı adamdır (Ə.Vəliyev); Ürəyi təmiz, əliaçıq qadındır (“Azərbaycan”)

    Полностью »
  • ZIRPI

    ZIRPI – BALACA Lakin bədlikdən iki zırpı it də onlarla gəlirdi (M.Talıbov); Evin balaca, kirli qapısı böyük alma, armud bağına baxır (Mir Cəlal)

    Полностью »
  • ZIRPILIQ

    ZIRPILIQ – BALACALIQ – Əfəndim, yapdığın qəbahətin zırpılığını qanırsanmı? (Mir Cəlal); Onu boyunun balacalığı narahat edirdi (“Ulduz”)

    Полностью »
  • ZIRRAMA

    ZIRRAMA – AĞILLI O dəli zırramaya bu büsat nə gərək idi? (M.İbrahimov); Ağıllı adam buna dözməzdi (Mir Cəlal)

    Полностью »
  • ZİBİLLƏMƏK

    ZİBİLLƏMƏK – TƏMİZLƏMƏK Nə üçün tum çırtlayıb bazarı zibilləyirsən? (C.Əmirov); Bir əliylə maşının qapısını açdı, o biri əliylə oturacağı silib, təmiz

    Полностью »
  • ZİBİLLİ

    ZİBİLLİ – TƏMİZ İki arvadlının evi zibilli olar (Ata. sözü); Yazın təmiz havasından nəfəs almaq üçün əlləşirdilər (M

    Полностью »
  • ZİBİLLİK

    ZİBİLLİK – TƏMİZLİK Vəziri qarğa olanın ağzı zibillikdə gərək (Ata. sözü); Gələn dəfə küçədən keçəndə təmizliyə fikir verərsən (C

    Полностью »
  • ZİL

    ZİL – BƏM Başdan kövrək olan kəsi; Zil yandırar, bəm ağladar (H.Hüseynzadə)

    Полностью »
  • ZİLLƏT

    ZİLLƏT – XOŞBƏXTLİK Nə zillətdir, nə möhnətdir; Buna bais, bəli, sənsən (Ü.Hacıbəyov); Təbiət qoysa yaşarsan, görərsən ki, xoşbəxtlik nə imiş (Mir Cəl

    Полностью »
  • ZİRƏK

    ZİRƏK – MAYMAQ Bir qədər diribaş və zirək uşaqlar mollanın xəlfəsi olardılar (H.Sarabski); Görmürsən, maymağın biridir (M

    Полностью »
  • ZİRƏKLİK

    ZİRƏKLİK – MAYMAQLIQ Öz zirəkliyi və qoçaqlığı ilə Şuşa qalasında məşhurlaşır (“Qaçaq Nəbi”); Sənin maymaqlığın ucundan biz ələ keçdik (“Ulduz”)

    Полностью »
  • ZİYA

    ZİYA – QARANLIQ Dağların, bağların libası sarı; Günəşin də sönük ziyası sarı (A.Səhhət); Yalnız indi-indi qaranlıq evə alışan doktor qəmgin-qəmgin Bad

    Полностью »
  • ZİYAN

    ZİYAN – XEYİR Ziyana tələsdim, xeyrə gecikdim; Bir də bu dünyaya gələcəyəmmi? (H.Hüseynzadə)

    Полностью »
  • ZİYANÇILIQ

    ZİYANÇILIQ – XEYİRXAHLIQ Bu, ziyançılıqdan başqa bir şey deyildir (S.Rəhimov); Onun xeyirxahlığı, dünəndən bəri ürəklərində düyün bağlamış qəmi, kədər

    Полностью »
  • ZİYANKAR

    ZİYANKAR – XEYİRXAH Rəzil və ziyankar o adamdır ki, öz bəxtinə qürrələnir (M.Talıbov); Müəllimin xeyirxah adam olduğunu çoxdan bilirdi (M

    Полностью »
  • ZİYANKARLIQ

    ZİYANKARLIQ – XEYİRXAHLIQ Vəhşilik başqa şeydir, ziyankarlıq başqa (M.Talıbov); Belə xeyirxahlıq mərhəmət deyildir (M

    Полностью »
  • ZİYANLI

    ZİYANLI – XEYİRLİ Onlar ziyanlı qurdları və kəpənəkləri tutub yeyirlər (A.Şaiq); Onun hər bir doğru, xeyirli sözü və işi həmişə alqışla qarşılanacaqdı

    Полностью »