Толковый словарь азербайджанского языка

 • CÜBBƏ

  is. [ər.] Keçmişdə: üstdən geyilən uzun ətəkli, enli, düyməsiz geyim. Qocalarımız, cavanlarımız uzun börk qoyardılar, təpəçuxa və cübbə geyərdilər

  Полностью »
 • CÜBBƏLİ

  sif. Cübbə geymiş. Bir çılpağı min cübbəli soya bilməz. (Ata. sözü). Ayaq üstə dolaşan şal sarıqlı, qısa cübbəli gənc bir əxi Mirzə Əbdülvahaba yer gö

  Полностью »
 • CÜCƏ

  is. Toyuq balası. Əlimi hinə soxub, suyun içindən cücələrin cəmdəklərini bir-bir çıxartdım. A.Şaiq. [Hörmət] həmişə cücə və yumurta satmaqla da çörək

  Полностью »
 • CÜCƏGÖZ

  sif. Xırdaca gözləri olan. Cücəgöz adam

  Полностью »
 • CÜCƏGÖZÜ

  is. dan. Xal-xal. Cücəgözü parça. – Qərənfil xala keçən il tikdirdiyi cücəgözü çit döşlüyü ilə yapışıb qazanı yerə düşürdü

  Полностью »
 • CÜCƏPLOV

  is. Xuruşu cücədən ibarət olan plov. [Hacı Həsən:] Bəlkə şeyx cənabları təam buyuralar, yaxşı cücəplov bişiriblər

  Полностью »
 • CÜCƏRDİLMƏ

  “Cücərdilmək”dən f.is

  Полностью »
 • CÜCƏRDİLMƏK

  məch. Bəslənib yetişdirilmək, becərilmək

  Полностью »
 • CÜCƏRMƏ

  “Cücərmək”dən f.is

  Полностью »
 • CÜCƏRMƏK

  f. Yetişmək, boy atmaq, torpaqdan çıxmaq, görünməyə başlamaq (bitki haqqında). Havalar qızdıqca çiyid cücərirdi

  Полностью »
 • CÜCƏRTİ

  is. Torpaqdan görünən, başı çıxan bitki. Cücərti əmələ gələn gündən sahədə seyrəltmə işləri aparılır

  Полностью »
 • CÜCƏRTMƏ

  “Cücərtmək”dən f.is

  Полностью »
 • CÜCƏRTMƏK

  f. Becərərək, bəsləyərək yetişdirmək (toxumu, bitkini). Dəni cücərtmək

  Полностью »
 • CÜCÜ

  is. zool. Milçək, arı, qarışqa kimi buğumayaqlılara verilən ümumi ad; böcək. Amma cücülərdən bir çoxu sübh açılmasından bixəbər idi

  Полностью »
 • CÜCÜYEYƏN

  sif. zool. Cücü ilə qidalanan, həşərat yeyən. Cücüyeyən quşlar

  Полностью »
 • CÜFT

  bax cüt1 1-ci mənada. Təzə arvad üçün imperyala; Cüft ilə alınmış brilyant sırğa. H.K.Sanılı

  Полностью »
 • CÜKKÜLDƏMƏ

  “Cükküldəmək”dən f.is

  Полностью »
 • CÜKKÜLDƏMƏK

  f. Cük-cük eləmək, “cük-cük” səs çıxarmaq. [Tanya Toğrula:] Bura bax, indi də qurbağanın yerinə özün cükküldəyirsən

  Полностью »
 • CÜLGƏ

  is. məh. Quraqlıq yerlərdə təbii nohur

  Полностью »
 • CÜLLÜT

  is. zool. Uzundimdikli, nazikayaqlı, tükü naxışlı köçəri quş. Bir dəstə cüllüt qalxdı və “Qara güzgü”nün üstündən keçdi

  Полностью »
 • CÜLUS

  is. [ər.] Hökmdarın taxta çıxması. Şah Abbasın cülusundan altı il keçib, yeddinci il başlanmışdı ki, aşağıda zikr olunan qəziyyə vaqe oldu

  Полностью »
 • CÜMƏ

  is. [ər.] Həftənin beşinci günü; cümə axşamından sonra gələn gün. [Hacı:] Hazırla, ay xalaqızı, cümə günü gələcəyəm! Mir Cəlal

  Полностью »
 • CÜMƏXATAN

  is. Sandıq, yorğan-döşək, və s. qoymaq üçün evin iç divarında düzəldilən oyuq, boş yer. Otağın divarlarındakı cüməxatanda böyük sandıqların üstə ipək,

  Полностью »
 • CÜMHURİYYƏT

  [ər.] bax respublika. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti. – Meşinov bütün varlığı ilə etiraz etdi: – Yox, yox, cümhuriyyət yox, bu, bütün Şərq məsələsidir!

  Полностью »
 • CÜMHURİYYƏTÇİ

  bax respublikaçı

  Полностью »
 • CÜMLƏ

  is. 1. dilç. Bitmiş bir fikri ifadə edən söz birləşməsi və ya söz. Sadə cümlə. Sual cümləsi. Budaq cümlə

  Полностью »
 • CÜMLƏQAYĞI

  sif. və is. Hamının dərdini çəkən, hamıya qayğı göstərən, canyandıran, qayğıkeş. Cümləqayğı adam

  Полностью »
 • CÜMLƏQAYĞILIQ

  is. Hamının dərdinə qalma, hamının qayğısını çəkmə. Əfruz bacı bir də özü Nənəqızı Balaxana tapşırmaq istədi

  Полностью »
 • CÜMLƏPƏRDAZ

  is. [ər. cümlə və fars. …pərdaz] Danışığında və yazısında qəliz, təmtəraqlı cümlələr, ibarələr işlətməyi sevən adam

  Полностью »
 • CÜMLƏPƏRDAZLIQ

  is. Qəliz və təmtəraqlı cümlələr, ibarələr işlətməyi sevmə. Politexnik təlim haqqında ümumi mülahizələr yeritməkdən, cümləpərdazlıqdan və doqmatizmdən

  Полностью »
 • CÜMLƏSİ

  bax cümlətani. Tutub cümləsini, çatın qol-qola. H.K.Sanılı

  Полностью »
 • CÜMLƏTANİ

  zərf [ər.] Hamılıqla, hamısı bir yerdə, yekunu. Cümlətani on beş kişi idi: hamısı əsgər geyimli, dəri papaqlı idi

  Полностью »
 • CÜNB

  is. [ər.] köhn. Yan, yan tərəf, nəzd. 1879-cu ildə … Qori şəhərində xristian darülmüəlliminin cünbündə müsəlman şöbəsi açıldı… F

  Полностью »
 • CÜNG

  is. [fars.] Şairlərin seçmə əsərləri, yaxud beytlərin əlyazma toplusu. Fars dilində yazılmış cüng

  Полностью »
 • CÜR

  is. [bəzən “cürə” şəklində də işlənir] 1. Növ, çeşid, qisim. Mağazada yüz cür şey var. □ Hər cür – hər növ, ürəyin istəyən, ən müxtəlif

  Полностью »
 • CÜRBƏCÜR

  sif. Müxtəlif. Cürbəcür kitablar almaq. Cürbəcür tamaşalara baxmaq. Cürbəcür şəhərlər gəzmək. – Məmmədbağırın başına cürbəcür planlar gəlirdi

  Полностью »
 • CÜRBƏCÜRLÜK

  is. Cürbəcür olma, müxtəliflik, başqa-başqalıq

  Полностью »
 • CÜRDƏK

  is. Gildən, saxsıdan, şüşədən və s. materialdan qayrılan darboğazlı su qabı. [Çoban:] Çox uzaq getmə, elə oradan mənim cürdəyimi götür, bəri gəl

  Полностью »
 • CÜRƏ₁

  is. Bir qurtum içki, su; bir udumda içiləcək maye. [Kişi:] Bir cürə mənə su ver. Ə.Haqverdiyev

  Полностью »
 • CÜRƏ₂

  sif. Çox balaca, çox kiçik, xırdaca, boy atmamış, sısqa. Cürə uşaq

  Полностью »
 • CÜRƏ₃

  is. zool. Qızılquş növündən alıcı kiçik quş

  Полностью »
 • CÜRƏ-CÜRƏ

  bax cürbəcür

  Полностью »
 • CÜRƏLƏŞMƏ

  “Cürələşmək”dən f.is

  Полностью »
 • CÜRƏLƏŞMƏK

  f. Balacalaşmaq, kiçikləşmək, sısqalaşmaq. Uşaq getdikcə cürələşir

  Полностью »
 • CÜRƏT

  is. [ər.] Cəsarət, igidlik, hünər, ciyərlilik, ürəklilik, qorxmazlıq. [Nüşabə:] Bir bu gəncdə hünərə, cürətə bax! A

  Полностью »
 • CÜRƏTLƏ

  zərf Qorxmadan, cəsarətlə, igidcəsinə. Cürətlə irəli yerimək. Cürətlə soruşmaq

  Полностью »
 • CÜRƏTLƏNDİRMƏ

  “Cürətləndirmək”dən f.is

  Полностью »
 • CÜRƏTLƏNDİRMƏK

  f. Cəsarətləndirmək, ürəkləndirmək, cəsarətə gətirmək. Bu adamın çox da bənd olmaması, özünü sakit və soyuqqanlı göstərməsi Zoranı cürətləndirdi

  Полностью »
 • CÜRƏTLƏNMƏ

  “Cürətlənmək”dən f.is

  Полностью »
 • CÜRƏTLƏNMƏK

  f. Cəsarətlənmək, cürətə gəlmək, cəsarətə gəlmək, ürəklənmək. Bürcü Sultan bu sözü ondan eşidib, bir az da cürətləndi

  Полностью »