Толковый словарь азербайджанского языка

 • PIÇ-PIÇ

  zərf və sif. Yavaşcadan, pıçıltı ilə. Pıç-pıç danışmaq. – Qonaqlar [Sitarəyə] zənn ilə baxıb, sonra anası ilə pıç-pıç danışdılar

  Полностью »
 • PIÇAPIÇ

  bax pıç-pıç. Şəhərdə bir pıçapıç düşdü ki, day Allah göstərməsin. “Koroğlu”

  Полностью »
 • PIÇHAPIÇ

  bax pıç-pıç. Pıçhapıç danışmaq. – Aralığa pıçhapıç düşdü. S.Rəhman

  Полностью »
 • PIÇILDAMA

  “Pıçıldamaq”dan f.is

  Полностью »
 • PIÇILDAMAQ

  f. Yavaşcadan, pıçıltı ilə demək (çox vaxt “qulağına” sözü ilə). [Məhəmmədcəfər] əyilib yavaşcadan qulağıma pıçıldadı

  Полностью »
 • PIÇILDAŞMA

  “Pıçıldaşmaq”dan f.is. Eyhamlar, tanış-biliş arasında pıçıldaşmalar … indi də davam edirdi. İ.Hüseynov

  Полностью »
 • PIÇILDAŞMAQ

  qarş. Bir-biri ilə pıçıltı ilə danışmaq, söhbət etmək. Həmzə Allahqulu ilə bir az pıçıldaşıb, sonra dedi

  Полностью »
 • PIÇILĞAN

  is. bayt. Heyvanların diz və buzovluğunda dəmrov xəstəliyi. Kəlbalı at ustalığı edər, pıçılğanı rahatca sağaldar(dı)

  Полностью »
 • PIÇILTI

  is. Səs tellərinin iştirakı olmadan, yavaşca danışıq. [Rəhilənin] pıçıltısı gətirdiyi xəbərin dəhşətini azaltmadı

  Полностью »
 • PIÇILTILI

  sif. və zərf Pıçıltı ilə, yavaşcadan deyilən; pıç-pıç. Pıçıltılı danışmaq. – …Pıçıltılı, mehriban; məhrəm, tənhalıq dolu; xoş səsindən uzaqda; yalqızl

  Полностью »
 • PIXTALANDIRMA

  “Pıxtalandırmaq”dan f.is

  Полностью »
 • PIXTALANDIRMAQ

  bax pıxtalaşdırmaq

  Полностью »
 • PIXTALANMA

  “Pıxtalanmaq”dan f.is

  Полностью »
 • PIXTALANMAQ

  bax pıxtalaşmaq

  Полностью »
 • PIXTALAŞDIRMA

  “Pıxtalaşdırmaq”dan f.is

  Полностью »
 • PIXTALAŞDIRMAQ

  f. Özlülüyünü artırmaq, qatılaşdırmaq, pıxtalandırmaq

  Полностью »
 • PIXTALAŞMA

  “Pıxtalaşmaq”dan f.is

  Полностью »
 • PIXTALAŞMAQ

  f. Özlüyü artmaq, qatılaşmaq, pıxtalanmaq

  Полностью »
 • PIQQ

  təql. Qaynayan qatı mayenin çıxardığı səs

  Полностью »
 • PIQQAPIQ

  zərf Pıq-pıq səs çıxararaq (qaynayan maye və ya qaynayıb çıxan su haqqında). Səməni qazanı pıqqapıq qaynayırdı

  Полностью »
 • PIQQAPIQLA

  zərf Pıq-pıq səs çıxararaq (qaynayan maye və ya qaynayıb çıxan su haqqında). Səməni qazanı pıqqapıq qaynayırdı

  Полностью »
 • PIQQILDAMA

  “Pıqqıldamaq”dan f.is

  Полностью »
 • PIQQILDAMAQ

  f. 1. Pıqqıltı səsi çıxarmaq, “pıq-pıq” etmək, yaxud “pıq-pıq” qaynamaq (maye haqqında). Meşənin içindən çıxıb pıqqıldayan (f

  Полностью »
 • PIQQILDAŞMA

  “Pıqqıldaşmaq”dan f.is

  Полностью »
 • PIQQILDAŞMAQ

  qarş. Pıqqıldamaq (çoxları haqqında). Qızlar Xasayı görüb, Durnaya baxaraq pıqqıldaşdılar. Ə.Vəliyev

  Полностью »
 • PIQQILTI

  is. 1. Mayenin qaynayarkən çıxardığı səs. Közü qaraldıqca yaraşıqlı ağ samovar pıqqıltısını kəsərək yavaşımaqda idi

  Полностью »
 • PIRÇIM-PIRÇIM

  zərf . : pırçım-pırçım tər tökmək – çox işləməkdən, zora düşməkdən, istidən və s.-dən çox tərləmək, üz- gözündən damcı-damcı tər tökmək

  Полностью »
 • PIRILDAMA

  “Pırıldamaq”dan f.is

  Полностью »
 • PIRILDAMAQ

  f. Qanadları ilə pırıltı səsi çıxararaq, “pırr” edərək uçmaq (quşlar haqqında). Yolun altından bir dəstə göyərçin pırıldayıb qalxdı

  Полностью »
 • PIRILDAŞMA

  “Pırıldaşmaq”dan f.is

  Полностью »
 • PIRILDAŞMAQ

  qarş. Qanadları ilə pırıltı səsi çıxararaq buradan oraya uçmaq (çoxlu quş haqqında). Meşə xoruzları pırıldaşarkən; Durmuşdular hazır atların üstə

  Полностью »
 • PIRILTI

  is. Kiçik quşların qanad çalmasından çıxan səs. Tula o saat özünü bildirçinin üstünə atdı. Bildirçin pırıltı ilə qalxdı

  Полностью »
 • PIRPIZ

  sif. Dik durmuş, vız durmuş. Pırpız saç. – Cəfər güldü və əlini pırpız saqqalına uzatdı. Çəmənzəminli

  Полностью »
 • PIRPIZLANMA

  “Pırpızlanmaq”dan f.is

  Полностью »
 • PIRPIZLANMAQ

  f. Vız durmaq. Qocanın seyrək saçları pırpızlanmışdı. M.Hüseyn

  Полностью »
 • PIRPIZLAŞMA

  “Pırpızlaşmaq”dan f.is

  Полностью »
 • PIRPIZLAŞMAQ

  f. Pırpız olmaq, pırpızlanmaq. [Zakirin] pırpızlaşmış (f.sif.) saçları onun üzünə daha xoş bir ifadə verirdi

  Полностью »
 • PIRTLAQ

  sif. Pırtlamış halda olan; pırtlamış, qabağa çıxmış. Pırtlaq qarın. – Yusifin heybətli sifəti, qara və pırtlaq gözləri nəinki uşağı, hətta böyük adamı

  Полностью »
 • PIRTLAMA

  “Pırtlamaq”dan f.is

  Полностью »
 • PIRTLAMAQ

  f. 1. İrəli çıxmaq, qabarıb çıxmaq, qabarmaq. Ağlamaqdan gözü pırtlamaq. Qarnı pırtlamaq. 2. Dar bir yerdən dışarıya çıxmaq

  Полностью »
 • PIRTLAŞDIRMA

  “Pırtlaşdırmaq”dan f.is

  Полностью »
 • PIRTLAŞDIRMAQ

  icb. Qarışdırmaq, pırtlaşıq salmaq, dolaşdırmaq, qarışdıraraq açılmaz hala salmaq. İpliyi pırtlaşdırmaq

  Полностью »
 • PIRTLAŞIQ

  sif. Pırtlaşmış halda olan; qarışmış, dolaşıq. Pırtlaşıq sap. – Qarı əlini nəvəsinin pırtlaşıq və dolaşıq saçlarında gəzdirdi

  Полностью »
 • PIRTLAŞMA

  “Pırtlaşmaq”dan f.is

  Полностью »
 • PIRTLAŞMAQ

  f. Bir-birinə qarışmaq, dolaşmaq, pırtlaşıq düşmək, bir-birinə qarışaraq nizamsız hala düşmək. [Güləndam:] Ağa sabahdan saqqalını daramayıbdır, pırtla

  Полностью »
 • PISPISA

  is. zool. Peyinliklərdə, rütubət yerlərdə yaşayan qabığı bərk qara böcək. …Saraydan enərkən çıxdı qarşıma; Pıspısa, süsəli, ya cırcırama

  Полностью »
 • PITRAQ

  1. is. bot. Kolluq və zibilliklərdə bitən ikiillik, yumru şəkildə olan üstü tikanlarla örtülü, dəydiyi şeyə yapışıb qopmayan ot-bitki

  Полностью »
 • PİANİ́NO

  [ital.] Üfüqi çəkilmiş simləri olan hündür yeşik şəklində fortepiano növü. Pianino çalmaq. – Salonun başında pianino dururdu, onun üstündə, divarda əl

  Полностью »
 • PİANİNOÇU

  is. Pianino çalan musiqiçi

  Полностью »
 • PİANİZM

  [ital.] mus. Fortepianoda çalma məharəti, yaxud fortepiano musiqisinin səciyyəvi xüsusiyyəti

  Полностью »