Азербайджанско-английский словарь

 • ƏFƏL

  I. i. dullard; (xüsusən oyunda) a muff; an awkward / clumsy person II. s. (aciz, bacarıqsız) awkward, clumsy, bungling; (küt) dull, stupid, slowthinki

  Полностью »
 • ƏFƏLLİK

  i. awkwardness, clumsiness; dullness, stupidity

  Полностью »
 • ƏFĞAN

  i. yell, howl, scream, (loud) cry

  Полностью »
 • ƏFİ

  i. 1. venomous snake; 2. məc. (diliacı adam) venomous / biting tongue; ◊ ~ ilana dönmək to get* very angry, to be* infuriated, to fly* into a rage

  Полностью »
 • ƏFKARİ-ÜMUMİYYƏ

  i. public opinion

  Полностью »
 • ƏFQAN

  I. i. Afghan II. s. Afghan; ~ dili Afghan, the Afghan language

  Полностью »
 • ƏFQANISTANLI

  i. Afghan

  Полностью »
 • ƏFSANƏ

  i. 1. (əsatir) myth, fable; 2. (dastan) legend; 3. (uydkurma) cock and bull story, idle tale

  Полностью »
 • ƏFSANƏLİ

  s. (i.s.) full of legends; fantastic; fabulous; ~ nağıllar tales full of legends; fantastic / fabulous tales; fables

  Полностью »
 • ƏFSANƏVİ

  s. mythical; legendary; fantastic; fabulous; ~ qəhrəman legendary hero; ~ gözəllik fantastic beauty; ~ var-dövlət fabulous wealth; ~ diyar fairyland;

  Полностью »
 • ƏFSUN

  i. bax ovsun

  Полностью »
 • ƏFSUS

  nid. (heyhat) alas; (təəsüf ki) what a pity, it is a pity that ... Əfsuslar olsun ki, ... Unfortunately,

  Полностью »
 • ƏFV

  I. i. pardon, forgiveness; ~ etmək to pardon (d.), to forgive* (d.); ~ olunmaq to be* pardoned; to obtain mercy; ~ istəmək to appeal for pardon; Əfv e

  Полностью »
 • ƏFVEDİLMƏZ

  s. unpardonable, unforgivable, inexcusable; ~ unpardonable / unforgivable sin

  Полностью »
 • ƏFVİ-ÜMUMİ

  i. hüq. amnesty, free pardon; hamı üçün ~ general amnesty / pardon; ~ istəmək to appeal for amnesty / free pardon; ~ vermək to amnesty (d

  Полностью »
 • ƏFZƏL

  s. preferable (to), better (than), above; ~ plan preferable scheme; Bu hər şeydən əfzəldir It is above everything

  Полностью »
 • ƏGƏR

  bağ. if; provided; (inkar cümlələrdə) unless; Əgər vaxtım olsa, gələcəyəm If I have time, I’ll come; Əgər o gəlsə

  Полностью »
 • ƏGƏR-ƏSKİK

  i. 1. (çatışmayan şey, cəhət) shortage; 2. (qüsur) defect; shortcoming

  Полностью »
 • ƏĞYAR

  i. 1. (yad(lar)) alien(s), stranger(s) 2. (rəqib(lər)) hostile(s), foe(s)

  Полностью »
 • ƏHALİ

  i. 1. (ölkənin camaatı) population; ~nin sıxlığı density of population; ~nin siyahıyaalınması census of the population; ~si olan yer / ərazi populated

  Полностью »
 • ƏHALİSİZ

  s. unpopulated, uninhabited

  Полностью »
 • ƏHATƏ

  i. encirclement; kapitalist ~si capitalist encirclement; ~ sahəsi scope; ~ etmək: 1) (dövrəyə almaq) to surround (d

  Полностью »
 • ƏHATƏEDİCİ

  s. embracing, covering; involving

  Полностью »
 • ƏHATƏLİ

  s. comprehensive; ~ izahat comprehensive explanation; ~ məlumat comprehensive information

  Полностью »
 • ƏHD

  i. 1. (vəd) promise, pledge; 2. (and) vow, oath; ~ etmək: 1) (söz vermək) to pledge, to give* a solemn promise; 2) (and içmək) to vow, to oath, to tak

  Полностью »
 • ƏHD-CƏDİD

  i. din. the New Testament

  Полностью »
 • ƏHD-ƏTİQ

  i. din. the Old Testament

  Полностью »
 • ƏHD-PEYMAN

  i. solemn promise; vow, oath; ~ bağlamaq / etmək to give* each other a solemn promise; to vow each other

  Полностью »
 • ƏHƏD

  i.: ~i kəsilmək to be* exhausted, to be* tired out; ~ini kəsmək to exhaust (d.), to tire out (d.)

  Полностью »
 • ƏHƏMİYYƏT

  i. 1. significance, importance, moment; beynəlxalq ~ international significance; ümumdünya ~i world significance; xüsusi ~ particular importance; həll

  Полностью »
 • ƏHƏMİYYƏTLİ

  s. 1. (mühüm, vacib) important, significant; həyat ~ of vital importance; 2. (faydalı) useful; müalicə ~ otlar / bitkilər vulnerary plants; 3

  Полностью »
 • ƏHƏMİYYƏTSİZ

  s. 1. unimportant; insignificant; 2. (faydasız) useless, of no use

  Полностью »
 • ƏHƏMİYYƏTSİZLİK

  i. 1. insignificance, unimportance; 2. uselessness

  Полностью »
 • ƏHƏNG

  I. i. lime; sönmüş ~ slaked / slack lime; sönməmiş ~ quick-lime, burnt lime; inşaat ~i construction lime II

  Полностью »
 • ƏHƏNGLƏMƏK

  f. to whitewash (d.); divarı ~ to whitewash the wall

  Полностью »
 • ƏHƏNGLƏNMƏK

  f. to be* whitewashed

  Полностью »
 • ƏHƏNGLƏŞMƏK

  f. to calcify; to turn into lime

  Полностью »
 • ƏHƏNGLİ

  s. containing lime; ~ su limewater; ~ palçıq grout, mortar

  Полностью »
 • ƏHƏNGYANDIRAN

  i. lime burner

  Полностью »
 • ƏHKAM

  i. 1. fəls. dogma (pl. dogmas / dogmata); 2. din. tenet, doctrine; dini ~lar religious tenets / doctrines

  Полностью »
 • ƏHKAMÇI

  i. doctrinaire, doctrinist

  Полностью »
 • ƏHKAMÇILIQ

  i. dogmatism; dogmatics

  Полностью »
 • ƏHKAMLAŞDIRILMAQ

  f. to be* dogmatized

  Полностью »
 • ƏHKAMLAŞDIRMAQ

  f. to dogmatize (d.)

  Полностью »
 • ƏHL

  i. 1. (müəyyən xüsusiyyət və əməl sahibi) man*; dərd ~i man* of sorrow, sufferer; zövq ~i man* of (good) taste; qələm ~i writer; scriber; clerk; elm ~

  Полностью »
 • ƏHLİ-BİQƏM

  s. careless, happy-go-lucky, devilmay-care

  Полностью »
 • ƏHLİ-DİL

  i. a bridht / inteligent person

  Полностью »
 • ƏHLİ-DÜNYA

  i. man* of the world; man* of fashion

  Полностью »
 • ƏHLİ-ƏYAL

  i. family, members of a family; household

  Полностью »
 • ƏHLİ-HAL

  i. a compassionate man*; person of ready sympathy

  Полностью »