Азербайджанско-английский словарь

 • ƏZA

  I. i. (yas) mourning; ~ saxlamaq to be* in mourning (for smb.) II. i. limb; organ; extremity

  Полностью »
 • ƏZAB

  i. 1. torture, torment, anguish, agony; 2. (kəskin ağrı) pang, throe; 3. (sıxıntı) oppression; ruhi ~ mental anguish; anguish of mind; twinge; rack; a

  Полностью »
 • ƏZAB-ƏZİYYƏT

  i. 1. (mənəvi, fiziki iztirab) anguish; 2. (məşəqqət) sufferings pl.; 3. (narahatlıq) trouble; ~ə dözmək / qatlaşmaq to bear* / to endure sufferings

  Полностью »
 • ƏZAB-İŞGƏNCƏ

  i. bax işgəncə

  Полностью »
 • ƏZABLA

  z. tormentingly, poignantly; grievously; painfully; ~ öldürmək / qətlə yetirmək to martyrize (d.); ~ ölmək / qətlə yetirilmək to be* a martyr (for)

  Полностью »
 • ƏZABLI

  s. 1. poignant, torturing, painful, agonizing; grievous; ~ xəstəlik grievous illness; 2. (zəhmətli) painstaking; ~ iş painstaking work; ~ həyat a life

  Полностью »
 • ƏZABLI-ƏZİYYƏTLİ

  s. bax əzablı

  Полностью »
 • ƏZABLILIQ

  i. poignancy; tormentingness; painfulness

  Полностью »
 • ƏZABSIZ

  I. s. 1. tortureless; 2. (ağrısız) pangless, throeless, painless II. z. torturelessly; throelessly, painlessly; without torment, without anguish; with

  Полностью »
 • ƏZABVERİCİ

  s. poignant, painful, tormenting, torturing, agonizing, racking; grievous; (üzücü) exhausting; ~ başağrısı racking headache; ~ fikirlər painful though

  Полностью »
 • ƏZAN

  i. bax azan I

  Полностью »
 • ƏZAZİL

  s. 1. (insafsız, rəhmsiz) grim, fell, hard-hearted; (qəddar) cruel, brutal, harsh; 2. (zülmkar) despotic, tyrannical, heavyhanded

  Полностью »
 • ƏZAZİLCƏSİNƏ

  z. (insafsızcasına) grimly; (qəddarcasına) cruelly, brutally, harshly

  Полностью »
 • ƏZAZİLLİK

  i. 1. (insafsızlıq, rəhmsizlik) grimness; (qəddarlıq) cruelty, brutality, harshness; 2. (zülmkarlıq) tyrannicalness

  Полностью »
 • ƏZBƏR

  z. by heart, by rote; ~ bilmək to know* by heart / by rote; ~ öyrənmək to learn* by heart / by rote (d

  Полностью »
 • ƏZBƏRÇİ

  i. crammer

  Полностью »
 • ƏZBƏRÇİLİK

  i. cramming

  Полностью »
 • ƏZBƏRDƏN

  z. from memory, by heart; ~ demək / söyləmək to say* / to narrate by heart / from memory; (şeri və s

  Полностью »
 • ƏZBƏRLƏMƏK

  f. to learn* by heart (d.), to memorize (d.); (mexaniki surətdə) to learn* by rote (d.), to cram (d.); dərsini ~ to grind* away at one’s lesson

  Полностью »
 • ƏZBƏRLƏNMƏK

  f. to be* learned by heart / by rote; to be* memorized

  Полностью »
 • ƏZBƏRLƏTDİRMƏK

  f. bax əzbərlətmək

  Полностью »
 • ƏZBƏRLƏTMƏK

  f. to make* smb. learn by heart / by rote (d.)

  Полностью »
 • ƏZDİRMƏK

  f. to make* smb. crush (d.); to make* smb. squash (d.); ◊ özünü ~ to mince, to coquet

  Полностью »
 • ƏZƏL

  I. s. first; ~ gündən from the (very) first day II. z. first, at first; Əzəl sən gəl First you come

  Полностью »
 • ƏZƏLCƏ

  z. bax əvvəlcə

  Полностью »
 • ƏZƏLCƏDƏN

  z. bax əvvəlcədən

  Полностью »
 • ƏZƏLDƏN

  z. bax əvvəldən

  Полностью »
 • ƏZƏLƏ

  I. i. anat. muscle, brawn, sinew II. s. muscular, muscle

  Полностью »
 • ƏZƏLƏLİ

  s. muscled

  Полностью »
 • ƏZƏLƏSİZ

  s. muscleless; sinewless

  Полностью »
 • ƏZƏLƏSİZLİK

  i. musclelessness, sinewlessness

  Полностью »
 • ƏZƏLİ

  s. eternal

  Полностью »
 • ƏZƏLKİ

  s. bax əvvəlki

  Полностью »
 • ƏZƏLLƏR

  z. bax əvvəllər

  Полностью »
 • ƏZƏMƏT

  i. 1. (böyüklük) grandeur, greatness, sublimity; 2. (həşəmət) magnificence; splendour; 3. (vüqar) loftiness; 4

  Полностью »
 • ƏZƏMƏTLƏ

  z. sublimely, statelily; (vüqarla) loftily

  Полностью »
 • ƏZƏMƏTLİ

  s. 1. sublime, stately; great, grand; grandiose; majestic; 2. (möhtəşəm) magnificent; mighty; 3. (vüqarlı) lofty; ~ ağaclar stately trees; ~ görkəm st

  Полностью »
 • ƏZƏMƏTLİLİK

  i. 1. grandeur; sublimity, sublimeness; majesty; 2. (vüqarlılıq) loftiness, stateliness

  Полностью »
 • ƏZGİL

  i. (ağacı və meyvəsi) medlar

  Полностью »
 • ƏZGİLLİK

  i. medlar grove

  Полностью »
 • ƏZGİN

  s. 1. (yorğun) tired, weary, fatigued; worn-out, jaded, washed-out d.d.; 2. (süst) languid, languish, languishing; inert; listless; ~ görkəm tired app

  Полностью »
 • ƏZGİN-ƏZGİN

  z. (süst) languidly, listlessly; (yorğun) tiredly, wearily; (ölüvay) sluggishly

  Полностью »
 • ƏZGİNLƏŞMƏK

  f. 1. (süstləşmək) to become* / to grow* languid, to become* listless; 2. (ölgünləşmək) to droop; 3. (ölüvaylaşmaq) to grow* / to become* sluggish

  Полностью »
 • ƏZGİNLİK

  i. 1. (süstlük) languidness, languor, languishment, listlessness; 2. (ölüvaylılıq) sluggishness

  Полностью »
 • ƏZİCİ

  s. 1. (məhvedici) crushing, smashing; ~ zərbə smashing blow; a smash; 2. (üzücü) depressing, overpowering; 3

  Полностью »
 • ƏZİK

  I. i. 1. (bədəndə) bruise; 2. (müxtəlif əşyalarda) dent II. s. 1. (sınmış, qırılmış) crushed; 2. (qırışmış) crumpled, rumpled; 3

  Полностью »
 • ƏZİK-ƏZİK

  s. badly crushed / crumpled / crumbled / trampled / dented; ~ etmək to crush / to crumple / to crumble / to trample / to mash / to dent (d

  Полностью »
 • ƏZİK-ÜZÜK

  s. bax əzik II

  Полностью »
 • ƏZİKLƏMƏK

  f. to crush (d.) to mash (d.) to crumple (d.) / to dent (d.) badly

  Полностью »
 • ƏZİKLƏNMƏK

  f. bax əzilmək

  Полностью »