Азербайджанско-английский словарь

 • DÜNYƏVİLƏŞDİRMƏ

  fi. secularization

  Полностью »
 • DÜNYƏVİLƏŞDİRMƏK

  f. secularize (d.)

  Полностью »
 • DÜNYƏVİLƏŞMƏ

  fi. becoming secularized

  Полностью »
 • DÜNYƏVİLƏŞMƏK

  f. to get* / to become* secularized

  Полностью »
 • DÜNYƏVİLİK

  i. worldliness; secularization

  Полностью »
 • DÜRDANƏ

  I. i. pearl(s); (xırdası) seed-pearls; ~ axtaran (suda) pearl-diver II. s. pearl; ~ boyunbağı pearl-necklace

  Полностью »
 • DÜRƏK

  i. mongrel, half-breed; (adam) metis

  Полностью »
 • DÜRƏNG

  s. 1. two-coloured, of two colours; two-colour (attr.); elm. dichromatic; 2. (ikiüzlü) double-faced, two-face; hypocritical

  Полностью »
 • DÜRƏNGLİK

  i. 1. the quality of being two coloured; 2. (ikiüzlülük) the quality of being double faced

  Полностью »
 • DÜRGƏLƏMƏK

  f. to wrap (d.), to roll (d.)

  Полностью »
 • DÜRGƏLƏNMƏK

  f. to be* rolled (in) / wrapped up

  Полностью »
 • DÜRGƏLƏTDİRMƏK

  f. bax dürgələtmək

  Полностью »
 • DÜRGƏLƏTMƏK

  f. to ask / to cause smb. to roll in (d.) / to wrap up (d.)

  Полностью »
 • DÜRLÜ

  s. bax dürlü-dürlü

  Полностью »
 • DÜRLÜ-DÜRLÜ

  s. different, various, diverse; ~ fikirlər various / different thoughts; ~ maraqlar diverse interests

  Полностью »
 • DÜRMƏK

  i. pipe-shaped sandwich made by rolling thin baked bread usually with cheese

  Полностью »
 • DÜRMƏKLƏMƏK

  f. 1. to roll in (d.); 2. (paltarın ətəyini) to tuck (d.)

  Полностью »
 • DÜRMƏKLƏNMƏK

  f. 1. to be* rolled (in); 2. (paltar) to be* tucked

  Полностью »
 • DÜRR

  i. pearl(s); ◊ ağzından ~ tökmək to speak eloquently and wisely

  Полностью »
 • DÜRTMƏ

  i. 1. poke, jab, hit; 2. bax dümsək

  Полностью »
 • DÜRTMƏK

  f. 1. to poke (d.), to thrust* (d.), to slip (d.), to push in (d.); bir şeyi cibinə ~ to thrust* / to slip / to tuck smth

  Полностью »
 • DÜRTMƏLƏMƏK

  f. 1. bax dümsükləmək; 2. bax dürtmək (1-ci mənada)

  Полностью »
 • DÜRTMƏLƏNMƏK

  f. bax dümsüklənmək

  Полностью »
 • DÜRTMƏLƏŞMƏK

  f. bax dümsükləşmək

  Полностью »
 • DÜRTMƏLƏTDİRMƏK

  f. bax dümsüklətmək

  Полностью »
 • DÜRTMƏLƏTMƏK

  f. bax dümsüklətmək

  Полностью »
 • DÜRTÜLMƏK

  f. 1. to be* poked / thrust / pushed; 2. (soxulmaq) to plunge into, to elbow one’s way; camaatın arasına ~ to plunge into the crowd

  Полностью »
 • DÜRTÜŞDÜRMƏK

  f. to stuff (d. into) / to shove (d. into) carelessly and hastily

  Полностью »
 • DÜRTÜŞDÜRÜLMƏK

  f. to be* stuffed (into) / shoved (into) carelessly and roughly

  Полностью »
 • DÜRTÜŞMƏK

  f. to plunge all together

  Полностью »
 • DÜRÜST

  I. s. correct, right, true, exact, precise; yeganə ~ yol the only true way; ~ cavab correct answer; sözlərin ~ işlədilməsi right use of words; ~ ünvan

  Полностью »
 • DÜRÜSTLƏŞDİRİLMƏK

  f. to be* defined more exactly / precisely, to be* made more exact / precise

  Полностью »
 • DÜRÜSTLƏŞDİRMƏ

  f. specifying, making more exact / precise

  Полностью »
 • DÜRÜSTLƏŞDİRMƏK

  f. to specify (d.), to make* more exact / precise (d.), to define more exactly / precisely, to introduce clarity; müqavilənin hər bir bəndini ~ to spe

  Полностью »
 • DÜRÜSTLƏŞMƏK

  f. to become* more precise / exact

  Полностью »
 • DÜRÜSTLÜK

  i. correctness, precision, exactness, accuracy; tərcümənin dürüstlüyü correctness / accuracy of a translation; seçilmiş yolun düzlüyü correctness of t

  Полностью »
 • DÜSTUR

  i. formula (pl. -las, -lae); ~ vasitəsilə ifadə etmək to express (d.) by a formula, to formulate (d.)

  Полностью »
 • DÜSTURLAŞDIRILMAQ

  f. to be* formulated

  Полностью »
 • DÜSTURLAŞDIRMAQ

  f. to formulate (d.)

  Полностью »
 • DÜŞBƏRƏ

  i. dushbara (Azerbaijani dumplings)

  Полностью »
 • DÜŞBƏRƏXANA

  i. snack-bar serving dushbara

  Полностью »
 • DÜŞBƏRƏLİK

  i. (ət) boneless meat fit for dushbara

  Полностью »
 • DÜŞƏRGƏ

  i. camp; (avtomobil üçün) parking; ~ salmaq to pitch a camp; ~də yaşamaq to camp out; yay ~si summer camp; ölüm ~si death camp; hərbi ~ army camp; hər

  Полностью »
 • DÜŞƏRLİ

  s. useful, helpful; health-giving, good* (for)

  Полностью »
 • DÜŞGÜN

  I. i. a person having weakness (for), greedy (of, for); lover; təbiət ~ü naturelover, a lover of nature; pul ~ü greedy for money; arvad ~ü ladies’ man

  Полностью »
 • DÜŞGÜNLƏŞMƏK

  f. 1. to grow* old and feeble; 2. to get* / to become* depressed; 3. to have* weakness (for) / greedy (of, for)

  Полностью »
 • DÜŞGÜNLÜK

  i. 1. depression, apathy; d.d. blues pl.; ~dən əziyyət çəkmək to suffer from the blues; 2. (hərislik) passion (for), greediness (for); 3

  Полностью »
 • DÜŞMƏ

  fi. fall(ing), drop(ping); slump; qiymətlərin ~si slump in prices; elektrik gərginliyinin ~si voltage drop; almanın ağacdan ~si the fall of an apple f

  Полностью »
 • DÜŞMƏK

  f. 1. (həm müst., həm də məc.) to fall*; to alight, to drop; arxası / dalı üstə ~ to fall* on one’s back; qatardan ~ to alight from the train, to get*

  Полностью »
 • DÜŞMƏN

  I. i. enemy; şair. foe; qatı ~ bitter enemy II. s. enemy (attr.), enemy’s, hostile; ~ gəmisi enemy ship

  Полностью »