Азербайджанско-английский словарь

 • KÖBƏ

  i. border (of lace, etc.), edging; ~ vermək bax göbələmək; paltara ipəkdən ~ vermək to border a dress with silk

  Полностью »
 • KÖBƏLƏMƏK

  f. to border (d.with), to edge (d.with)

  Полностью »
 • KÖBƏLƏNMƏK

  f. to be* bordered (with) / edged (with)

  Полностью »
 • KÖBƏLƏTDİRMƏK

  f. to ask / to cause smb. to border (d.)

  Полностью »
 • KÖBƏLƏTMƏK

  f. bax köbələtdirmək

  Полностью »
 • KÖÇ

  i. 1. a company of removing migrants / nomads; 2. a camp of nomads / migrants; qaraçı ~ü Gipsy camp; ~ düşmək to encamp; 3

  Полностью »
 • KÖÇƏKÖÇ

  i. general / universal migration; universal removal

  Полностью »
 • KÖÇƏRGİ

  s. bax köçəri II

  Полностью »
 • KÖÇƏRİ

  I. i. nomad; migrant II. s. nomad, nomadic; (quş) migratory, migrant; ~ qəbilələr nomadic tribes; ~ quşlar migratory / migrant birds; ~ həyat (tərzi)

  Полностью »
 • KÖÇƏRİLİK

  i. nomadic life, nomadism; (quşlarda) migrational / migratory life

  Полностью »
 • KÖÇHAKÖÇ

  i. bax köçəköç

  Полностью »
 • KÖÇMƏ

  fi. 1. (başqa mənzilə, şəhərə) move, removal; 2. (başqa diyara, ölkəyə) migration, emigration; transmigration

  Полностью »
 • KÖÇMƏK

  f. 1. (başqa mənzilə, şəhərə, yerə) to move (to), to remove (to); evə ~ to move in; evdən ~ to move out; yeni mənzilə ~ to move / remove to a new flat

  Полностью »
 • KÖÇÜRDÜLMƏK

  f. bax köçürülmək

  Полностью »
 • KÖÇÜRMƏ

  fi. deportation; zorla ~ deportation by forse

  Полностью »
 • KÖÇÜRMƏK

  f. 1. (bir yerdən, evdən və s.) to move (d. from); (inzibati qaydada) to evict (d. from); 2. (başqa yerə, evə və s

  Полностью »
 • KÖÇÜRÜLMƏK

  f. 1. (bir yerdən, evdən və s.) to be* moved / removed (from); (inzibati qaydada) to be* evicted (from); 2

  Полностью »
 • KÖHLƏN

  I. i. (at) courser, steed II. s. (harın bəslənmiş) well-stalled, wellgroomed, well-kept, well-tended; (tünd və qaçağan) fleet and spirited; ~ at wellg

  Полностью »
 • KÖHNƏ

  s. 1. old; (nimdaş) worn-out, threadbare, shabby; frayed; ~ paltarlar old / threadbare / shabby clothes; ~ çəkmələr worn-out / old shoes; ~ palto worn

  Полностью »
 • KÖHNƏ-KÜRÜŞ

  I. i. d.d. rags pl., raggery; old clothes II. s. d.d. worn-out, shabby; ~ paltarlar worn-out / shabby clothes

  Полностью »
 • KÖHNƏDƏN

  z. from old, since old times / days; Bu köhnədən belədir It has been so from old / since old times; ~ qalma: 1) old; 2) stale; Bu, köhnədən qalma adət

  Полностью »
 • KÖHNƏLDİLMƏK

  f. to be* made / rendered old; to be* rendered shabby / threadbare

  Полностью »
 • KÖHNƏLİK

  i. 1. (nimdaşlıq) oldness, the state of being old / worn-out; shabbiness; (kitabda) being frayed; frayedness; 2

  Полностью »
 • KÖHNƏLMƏK

  f. 1. (nimdaşlaşmaq) to become* / to get* old; to be* worn-out, to wear* out; to get* / to become* shabby / threadbare; (kitab) to be* frayed; (uçmaq,

  Полностью »
 • KÖHNƏLMİŞ

  s. 1. (nimdaş) worn-out; (kitab) frayed; 2. (boyat) stale, staled; 3. (əski) outdated, out-of-date, antiquated; (istifadədən çıxmış, dəbdən düşmüş) ob

  Полностью »
 • KÖHNƏLTMƏK

  f. 1. (nimdaşlaşdırmaq) to wear* out (d.), to make* old (d.); (kitabı) to fray (d.); 2. (boyatlaşdırmaq) to make* stale (d

  Полностью »
 • KÖHNƏPƏRƏST

  I. i. fogy, fogey, old fogy; corservative II. s. fogyish, conservative

  Полностью »
 • KÖHNƏPƏRƏSTLİK

  i. fogyism; conservatism

  Полностью »
 • KÖHNƏSAYAQ

  I. s. old-looking; old-fashioned II. z. in an old manner / way

  Полностью »
 • KÖHÜL

  i. cave

  Полностью »
 • KÖK

  I. i. 1. (müxt. mənalarda) root; bitkinin ~ü the root of a plant; dilin (dişin, saçın, dırnağın və s

  Полностью »
 • KÖKALMA

  i. riyaz. extraction of root (from), evolution

  Полностью »
 • KÖKAYAQLI

  I. i. zool. rhizopod II. s. zool. rhizopodous. rhizopodan

  Полностью »
 • KÖKCÜK

  i. rootlet

  Полностью »
 • KÖKƏ

  i. (small) flat cake; cooky, cookie, cookey; (qarğıdalı unundan) corn-dodger

  Полностью »
 • KÖKƏBƏNZƏR

  s. rootlike; bot. rhizoid

  Полностью »
 • KÖKƏBƏNZƏRLİK

  i. the state of being root-like / bot. rhizoid

  Полностью »
 • KÖKƏLDİLMƏK

  f. to be* fattened

  Полностью »
 • KÖKƏLDİLMİŞ

  fs. fattened, fat; (adam) well-fed

  Полностью »
 • KÖKƏLMƏ

  fi. fattening; putting on flesh / weight, gaining weight; growing plumper

  Полностью »
 • KÖKƏLMƏK

  f. (piylənmək) to fatten; (ətlənmək) to put* on flesh / weight, to gain weight; to grow* plumper / stout

  Полностью »
 • KÖKƏLTMƏK

  f. to fatten (d.)

  Полностью »
 • KÖKLƏMƏK

  I. f. 1. mus. to tune (d.), to attune (d.); (orkestri) to tune up; Orkestr alətləri kökləyir The orchestra is tuning up; 2

  Полностью »
 • KÖKLƏNMƏK

  I. f. 1. mus. to be* tuned up; 2. (sazlanmaq) to be* adjusted, to be* put right II. f. (tikilmək) to be* tacked, to be* basted

  Полностью »
 • KÖKLƏNMİŞ

  I. fs. mus. tuned up II. fs. (tikilmiş) tacked, basted

  Полностью »
 • KÖKLÜ

  I. s. 1. (kökü olan) rooty, (i.s.) having roots; 2. (möhkəm kök buraxmış) rooted; 3. (qohum-əqrabalı) (i

  Полностью »
 • KÖKLÜ-BUDAQLI

  I. s. (iri) big, branchy; ~ ağac a big tree, branchy tree II. z. by / with the roots; ~ qoparmaq / çıxarmaq to pull up by / with the roots

  Полностью »
 • KÖKLÜ-KÖMƏCLİ

  I. s. bax köklü-budaqlı I II. z. 1. bax köklü-budaqlı II; 2. (bütün əqrəbası ilə) (together) with all one’s relatives

  Полностью »
 • KÖKLÜK

  i. fatness; stoutness; plumpness; corpulence

  Полностью »
 • KÖKLÜLÜK

  i. rootiness

  Полностью »