Словарь арабских и персидских слов, используемых в классической азербайджанской литературе

 • AN

  AN1 ə. 1) göz yumub-açınca, çox az zaman; 2) vaxt, zaman. Ani-vahid bir an, azacıq bir zaman. AN2 f. o (işarə əvəzliyi)

  Полностью »
 • ANÇE

  f. o ki… o şey ki…

  Полностью »
 • ANƏNFANƏN

  ə. hər göz yumub-açınca, hər an, anbaan

  Полностью »
 • ANƏSTÜNAR

  ANƏSTÜNAR(ƏN) ə. «oda alışdım»

  Полностью »
 • ANƏSTÜNARƏN

  ANƏSTÜNAR(ƏN) ə. «oda alışdım»

  Полностью »
 • ANGAH

  f. o zaman, o vaxt

  Полностью »
 • ANİ

  ə. azacıq bir zamanda, çox tez, göz yumub-açınca

  Полностью »
 • ANSƏRA

  f. o dünya, axirət

  Полностью »
 • AR

  ə. 1) həya, abır; 2) utanılmalı iş, hərəkət

  Полностью »
 • ARA

  f. bəzəyən, zinətləndirən, süsləyən

  Полностью »
 • ARAM

  f. 1) qərar tapma, sakit olma; 2) rahatlanma, rahat olma; 3) bir yerdə qalma, sakit olma. Arami-dil (can) ürək dincliyi, can rahatlığı

  Полностью »
 • ARAMGAH

  ARAMGAH, ARAMGƏH f. 1) istirahət yeri; 2) oturulan yer, mənzil, məskən; 3) sərdabə, məqbərə, mavzoley

  Полностью »
 • ARAMGƏH

  ARAMGAH, ARAMGƏH f. 1) istirahət yeri; 2) oturulan yer, mənzil, məskən; 3) sərdabə, məqbərə, mavzoley

  Полностью »
 • ARAMİSTAN

  f. bax aramgah (1-ci və 2-ci mənalarda)

  Полностью »
 • ARAMİŞ

  f. rahat

  Полностью »
 • ARAMSAZ

  f. sakin, yaşayan

  Полностью »
 • ARAST

  f. 1) bəzənmiş, bəzəkli; 2) düzəldilmiş, tərtib edilmiş

  Полностью »
 • ARAYİŞ

  f. bəzək, zinət. Arayişi-çəmən çəmən bəzəyi

  Полностью »
 • ARİ

  ARİ1 ə. 1) çılpaq, yalın, lüt-üryan; 2) boş, dolu olmayan; 3) məhrum. ARİ2 f. bəli, hə

  Полностью »
 • ARİB

  ə. xalis ərəb, əsl ərəb

  Полностью »
 • ARİF

  ə. 1) bilən, bilikli, bilik sahibi; 2) tanıyan; 3) klassik Şərq şerində mistik sufi haqqında işlədilir

  Полностью »
 • ARİFANƏ

  ə. və f. arifcəsinə, bilikli adam kimi

  Полностью »
 • ARİYƏT

  ə. bürovuz, müvəqqəti istifadə üçün alınan (və ya verilən) şey

  Полностью »
 • ARİYƏTƏN

  ə. bürovuz olaraq, müvəqqəti olaraq

  Полностью »
 • ARİYƏTSƏRA

  ə. və f. fani dünya, müvəqqəti dünya

  Полностью »
 • ARİZ

  ə. 1) sonradan əmələ gələn, baş verən, əsli olmayan; 2) şikayətçi; 3) üz, yanaq; 4) təsadüfi, təsadüfən

  Полностью »
 • ARİZƏ

  ə. 1) baş verən, üz verən; 2) əmələ gələn ilişik, əngəl, maneə; 3) bədbəxt hadisə

  Полностью »
 • ARİZİ

  ə. əslində olmayıb sonradan əmələ gəlmiş

  Полностью »
 • ARZU

  f. istək

  Полностью »
 • ARZU-KAM

  f. arzu, istək

  Полностью »
 • ARZUKEŞ

  f. arzulayan, istəyən

  Полностью »
 • ARZUMƏND

  f. arzu edən, arzusunda olan, istəyən

  Полностью »
 • AS

  AS1 ə. mərsin (kol bitkisi). AS2 ə. sincab (xəz dərili heyvan). AS3 f. 1) dəyirman daşı; 2) bax asiya(b)

  Полностью »
 • ASA

  ASA1 f. kimi, bənzər, oxşar. ASA2(Y) f. dinc, rahat

  Полностью »
 • ASAM

  ə. «əsəm» c. təqsirlər, suçlar

  Полностью »
 • ASAN

  f. çətin olmayan, sadə yüngül

  Полностью »
 • ASANİ

  f. 1) asanlıq, sadəlik; 2) asancasına, sadəcə, zəhmətsiz olaraq

  Полностью »
 • ASAR

  ə. «əsər» c. əsərlər. Asari-ətiqə köhnədən qalmış mədəniyyət abidələri, tarixi abidələr; asari-güzidə seçilmiş əsərlər

  Полностью »
 • ASAY

  ASA2(Y) f. dinc, rahat

  Полностью »
 • ASAYİŞ

  f. 1) əmin-amanlıq, sakitlik; 2) dinclik, rahatlıq

  Полностью »
 • ASƏF

  ə. Süleyman peyğəmbərin çox ağıllı və tədbirli vəzirinin adı

  Полностью »
 • ASƏFANƏ

  ə. və f. Asəf kimi ağıllı tərzdə, tədbirlə

  Полностью »
 • ASƏFİ

  ə. bax asəfvəş

  Полностью »
 • ASƏFVƏŞ

  ə. və f. Asəf kimi tədbirli, ağıllı

  Полностью »
 • ASİ

  ə. 1) itaət etməyən, sözə qulaq asmayan; 2) üsyançı, üsyan edən, üsyankar; 3) günahkar, təqsirkar; 4) özündən çıxan, coşan

  Полностью »
 • ASİB

  f. bəla, müsibət

  Полностью »
 • ASİBRƏSAN

  f. zərərverici

  Полностью »
 • ASİF

  ə. sərt, şiddətlə əsən (külək haqqında)

  Полностью »
 • ASİM

  ASİM1 ə. ismətli, namuslu. ASİM2 ə. günahkar, təqsirkar

  Полностью »
 • ASİMAN

  AS(İ)MAN f. göy, səma

  Полностью »