Словарь арабских и персидских слов, используемых в классической азербайджанской литературе

 • KAŞİFİ

  ə. əmmamə növü

  Полностью »
 • KAŞİFÜLQƏM

  ə. qəm dağıdan, kədər dağıdan

  Полностью »
 • KAŞİFÜRRƏMZ

  ə. sirləri açan

  Полностью »
 • KAŞKİ

  f. arzu bildirən bağlayıcı

  Полностью »
 • KATİB

  ə. 1) yazı işləri ilə məşğul olan adam; mirzə; 2) bəzi təşkilatların seçkili rəhbəri

  Полностью »
 • KATİBANƏ

  ə. və f. gözəl surətdə yazılmış, yaxşı qələmə alınmış

  Полностью »
 • KATİBƏ

  ə. qadın katib

  Полностью »
 • KATİM

  ə. sirr saxlayan

  Полностью »
 • KATİMÜLƏSRAR

  KATİMÜL’ƏSRAR ə. sirləri qoruyub saxlayan, heç kəsə sirr verməyən

  Полностью »
 • KAVİ

  ə. yağıntı, yağmur

  Полностью »
 • KAVİŞ

  f. 1) axtarma, arama, tədqiqat; 2) qazıntı

  Полностью »
 • KAZİB

  ə. 1) yalançı, yalan danışan; 2) yalan, doğru olmayan; 3) fırıldaq(çı)

  Полностью »
 • KAZİBANƏ

  ə. və f. yalançı kimi, fırıldaqçı şəklində

  Полностью »
 • KAZİM

  ə. qəzəbini udan, hirsinin qarşısını ala bilən

  Полностью »
 • KEF

  ə. 1) vəziyyət, ab-hava, məzac; 2) bax keyf

  Полностью »
 • KEŞİŞ

  f. xristian din xadimi

  Полностью »
 • KEŞİŞXANƏ

  f. monastır

  Полностью »
 • KEY

  KEY1 f. haçan? nə vaxt? KEY2 f. «ki ey» birləşməsinin əsasən şeirdə işlədilən qısaldılmış forması; ey (nida)

  Полностью »
 • KEYF

  ə. 1) sağlamlıq, səhhət; 2) xoşla(n)ma, həzz; 3) ürəyiaçıqlıq; 4) şadlıq, sevinc; 5) nəşə, az sərxoşluq; 6) arzu, həvəs, istək

  Полностью »
 • KEYFƏMAYƏŞA

  KEYFƏMAYƏŞA’ ə. istədiyi kimi, kefinə görə; özbaşına

  Полностью »
 • KEYFƏR

  f. 1) cəza; 2) cinayət; 3) cinayət məcəlləsi

  Полностью »
 • KEYFİ

  ə. 1) keyfi istədiyi kimi; 2) ixtiyari, iradi; 3) keyfiyyətli

  Полностью »
 • KEYFİYYƏT

  ə. 1) necəlik, yaxşılıq və ya psilik; 2) iş, macəra, əhvalat; 3) işin, hadisənin gedişi

  Полностью »
 • KEYHAN

  f. dünya, aləm, kainat

  Полностью »
 • KEYL

  KEYL(Ə) ə. dənəvər şeyləri ölçmək üçün qab; dağar

  Полностью »
 • KEYLƏ

  KEYL(Ə) ə. dənəvər şeyləri ölçmək üçün qab; dağar

  Полностью »
 • KEYVAN

  f. 1) Zühəl (planet); 2) m. yüksəklik

  Полностью »
 • KEYVANİ

  KEYVANİ, KEYVƏNİ f. 1) həyat yoldaşı; arvad, qadın, zövcə; 2) qulluqçu qadın

  Полностью »
 • KEYVƏNİ

  KEYVANİ, KEYVƏNİ f. 1) həyat yoldaşı; arvad, qadın, zövcə; 2) qulluqçu qadın

  Полностью »
 • KEYY

  ə. qızmar şeylə bədənə nişan vurma, damğa vurma

  Полностью »
 • KƏB

  KƏ’B ə. 1) topuq sümüyü, ayağın topuq bəndi; 2) topuqda olan aşıq, aşıq sümüyü; 3) bax kə’bəteyn (2-ci mənada); 4) riyaziyyatda: kub

  Полностью »
 • KƏBAB

  ə. 1) kabab; 2) qovrulmuş, qızardılmış

  Полностью »
 • KƏBABXANƏ

  ə. və f. əsasən kabab bişirilib satılan iaşə müəssisəsi

  Полностью »
 • KƏBADƏ

  ə. bax kəpazə

  Полностью »
 • KƏBAİR

  ə. «kəbirə» c. böyüklər

  Полностью »
 • KƏBƏ

  KƏ’BƏ ə. 1) riyaziyyatda: kub; 2) Məkkədə: müsəlmanların əsas ibadətgahı; 3) m. mərkəz

  Полностью »
 • KƏBƏD

  ə. 1) qaraciyər; 2) m. orta, mərkəz

  Полностью »
 • KƏBƏDİ

  ə. qaraciyərə aid olan

  Полностью »
 • KƏBƏTEYN

  KƏ’BƏTEYN ə. 1) Kəbə və Qüdsdəki Əqsa məscidinin birgə adı; 2) zər(lər) (nərd oyununda); 3) m. mərkəz

  Полностью »
 • KƏBİN

  f. 1) nikah; 2) başlıq, südpulu; cehiz

  Полностью »
 • KƏBİNİ

  f. qanuni, kəbinli (ər və ya arvad)

  Полностью »
 • KƏBİR

  KƏBİR(Ə)1 ə. 1) böyük; 2) yaşlı, qoca; 3) m. mühüm, ciddi

  Полностью »
 • KƏBİRƏ

  KƏBİR(Ə)1 ə. 1) böyük; 2) yaşlı, qoca; 3) m. mühüm, ciddi. KƏBİRƏ2 ə. böyük günah // böyük cinayət, ciddi səhv

  Полностью »
 • KƏBİRƏN

  ə. böyük olmaqla, böyük olduğu halda

  Полностью »
 • KƏBİSƏ

  ə. şəmsi təqvimində hər dörd ildə bir dəfə günlərinin sayı 366 olan il; uzun il

  Полностью »
 • KƏBK

  f. kəklik. Kəbki-canşikar 1) canalan kəklik; 2) m. sevgili, canan; kəbki-xoşxuram 1) gözəl yerişli kəklik; 2) m

  Полностью »
 • KƏBŞ

  ə. erkək qoyun, qoç; çəpiş

  Полностью »
 • KƏBUD

  f. mavi, göy

  Полностью »
 • KƏBUDİ

  ə. 1) mavilik, göylük; 2) xal; 3) bədənə döydürülən yazı, naxış və s

  Полностью »
 • KƏBUTƏR

  f. göyərçin. Kəbutəri-naməbər naməbər, məktub aparan göyərçin, poçt göyərçini

  Полностью »