Словарь арабских и персидских слов, используемых в классической азербайджанской литературе

 • KÖHƏN

  f. bax köhnə

  Полностью »
 • KÖHƏNSAL

  KÖHƏNSAL(Ə) f. yaşlı, qocalmış, qarımış

  Полностью »
 • KÖHƏNSALƏ

  KÖHƏNSAL(Ə) f. yaşlı, qocalmış, qarımış

  Полностью »
 • KÖHL

  ə. bax kühl

  Полностью »
 • KÖHNƏ

  f. bax kühən

  Полностью »
 • KÖVDƏN

  f. 1) yabı; 2) m. anlamaz, qanmaz, nadan

  Полностью »
 • KÖVKƏB

  ə. ulduz

  Полностью »
 • KÖVKƏBƏ

  ə. 1) təntənə; 2) izdiham, qələbəlik

  Полностью »
 • KÖVKƏBİ

  ə. ulduza aid olan

  Полностью »
 • KÖVN

  ə. olma, var olma; varlıq, mövcudiyyət, mövcud olma

  Полностью »
 • KÖVNEYN

  ə. hər iki dünya, bu dünya və o dünya bir yerdə

  Полностью »
 • KÖVNÜ FƏSAD

  ə. aləm, təbiət

  Полностью »
 • KÖVNÜ MƏKAN

  ə. aləm, kainat

  Полностью »
 • KÖVSƏR

  ə. cənnətdə bulaq adı

  Полностью »
 • KU

  KU1 f. bax kuy1. KU2 f. bax kuy2. KU3 f. bax kuy3

  Полностью »
 • KUB

  f. vuran, döyən

  Полностью »
 • KUBƏKU

  f. küçəbəküçə, hər tərəf

  Полностью »
 • KUDƏK

  f. uşaq, tifil

  Полностью »
 • KUDƏKANƏ

  ə. uşaqcasına, uşaq kimi

  Полностью »
 • KUDƏKMƏNİŞ

  f. uşaq xasiyyətli, uşaq kimi sadəlövh

  Полностью »
 • KUFİ

  ə. İraqdakı Kufə şəhərinin adından 1) qədim ərəb yazısının bir növü; 2) Kufə şəhərinə aid olan; kufəli

  Полностью »
 • KUFT

  f. vurma, döymə, zərbə

  Полностью »
 • KUH

  f. çox hündür yer, dağ. Kuhi-Qaf Qaf dağı (Qafqaz dağları)

  Полностью »
 • KUHİSTAN

  f. bax kuhsar

  Полностью »
 • KUHKƏN

  f. dağı qazan, dağ yaran (Nizaminin «Xosrov və Şirin» poemasının qəhrəmanı Fərhadın ləqəbi kimi işlədilir)

  Полностью »
 • KUHSAR

  f. dağlıq

  Полностью »
 • KUHÜ DƏŞT

  f. dağ və çöl, dağ-dərə

  Полностью »
 • KUR

  f. kor. Kuri-madərzad anadangəlmə kor

  Полностью »
 • KUR-KURANƏ

  f. kor-koranə

  Полностью »
 • KUS

  f. böyük təbil, nağara. Kusi-rəhlət 1) karvan yola düşərkən çalınan təbil; 2) m. ölümçağı

  Полностью »
 • KUŞİŞ

  f. çalışma, səy etmə

  Полностью »
 • KUTAH

  KUTAH, KUTƏH f. bax kütah

  Полностью »
 • KUTAHƏNDİŞ

  KUTAHƏNDİŞ, KUTƏHƏNDİŞ f. uzağı görməyən, dar düşüncəli

  Полностью »
 • KUTAHNƏZƏR

  KUTAHNƏZƏR, KUTƏHNƏZƏR f. və ə. uzağı görməyən

  Полностью »
 • KUTƏH

  KUTAH, KUTƏH f. bax kütah

  Полностью »
 • KUTƏHƏNDİŞ

  KUTAHƏNDİŞ, KUTƏHƏNDİŞ f. uzağı görməyən, dar düşüncəli

  Полностью »
 • KUTƏHNƏZƏR

  KUTAHNƏZƏR, KUTƏHNƏZƏR f. və ə. uzağı görməyən

  Полностью »
 • KUY

  KUY1 f. 1) hara, harada; 2) hansı; 3) səmt, tərəf, istiqamət. KUY2 f. 1) küçə; 2) keçiləcək yer; keçid; 3) məhəllə; 4) böyük yol, işlək yol

  Полностью »
 • KUYBAZ

  f. top oynadan, topla oynayan; oyunçu

  Полностью »
 • KUZƏ

  f. bardaq

  Полностью »
 • KUZƏGƏR

  KUZƏGƏR, KUZƏKAR f. saxsı qab ustası; dulusçu

  Полностью »
 • KUZƏKAR

  KUZƏGƏR, KUZƏKAR f. saxsı qab ustası; dulusçu

  Полностью »
 • KÜBBAD

  ə. limon növü

  Полностью »
 • KÜBRA

  ə. 1) ən böyük; 2) (ən) böyük qız // (ən) böyük bacı

  Полностью »
 • KÜDURƏT

  ə. 1) bulanıqlıq, tutqunluq; 2) m. qəm, qüssə, kədər

  Полностью »
 • KÜDURƏTAMİZ

  ə. və f. kədərləndirən, qəm gətirən

  Полностью »
 • KÜDURƏTXANƏ

  ə. və f. 1) qəm, kədər olan yer, qüssələndirən yer; 2) m. bu dünya

  Полностью »
 • KÜFFAR

  ə. «kafir» c. kafirlər

  Полностью »
 • KÜFR

  ə. 1) kafirlik, dinsizlik; 2) söyüş

  Полностью »
 • KÜFRAN

  ə. yaxşılığı itirən

  Полностью »