Словарь арабских и персидских слов, используемых в классической азербайджанской литературе

 • LAMƏKAN

  ə. 1) yersiz, yurdsuz, məkanı olmayan; 2) fəlsəfədə: məkan xaricində olan, məkandanxaric olan

  Полностью »
 • LAMƏZHƏB

  ə. məzhəbsiz, yolsuz, dini etiqadlara inanmayan

  Полностью »
 • LAMİANƏ

  ə. və f. parlayaraq, parlaq halda

  Полностью »
 • LAMİS

  ə. əl dəyən, toxunan, təmas edən

  Полностью »
 • LAMİSƏ

  ə. toxunma duyğusu

  Полностью »
 • LAMİYYƏ

  ə. «lam» hərfi ilə qafiyəli şeir

  Полностью »
 • LANƏ

  f. yuva

  Полностью »
 • LAREYB

  ə. şübhəsiz, şəksiz, yəqin

  Полностью »
 • LAS

  LAS1 f. ikilaylı qapının laylarından hər biri. LAS2 f. eşqbazlıq, dilxoşluq. LAS3 f. dişi (heyvan haqqında)

  Полностью »
 • LASİQ

  ə. yapışan, yapışıq

  Полностью »
 • LAŞ

  f. bax laşə

  Полностью »
 • LAŞEY

  LAŞEY’ ə. 1) heç nə; bir şey olmadan; 2) dəyərsiz, heç bir dəyəri olmayan; 3) əhəmiyyətsiz şey, mənasız şey, boş şey

  Полностью »
 • LAŞƏ

  f. bax leş

  Полностью »
 • LAŞƏK

  LAŞƏK(K) ə. şəksiz, şəksiz-şübhəsiz, yəqin

  Полностью »
 • LAŞƏKK

  LAŞƏK(K) ə. şəksiz, şəksiz-şübhəsiz, yəqin

  Полностью »
 • LAŞƏRİK

  ə. şəriki olmayan, ortağı olmayan

  Полностью »
 • LAŞÜUR

  ə. şüursuz

  Полностью »
 • LAŞÜURANƏ

  ə. və f. bax layənşüur

  Полностью »
 • LAT

  LAT1 f. 1) fəqir, yoxsul; 2) səfil, lüt. LAT2 f. şahmatda: şahın tək qalması. LAT3 ə. islamiyyətdən qabaq ərəblərin ibadət etdikləri bütlərdən birinin

  Полностью »
 • LATAİL

  ə. faydasız, xeyirsiz, boş

  Полностью »
 • LATƏHƏRRÜK

  ə. tərpənməmə, hərəkətsizlik

  Полностью »
 • LAÜBALİ

  ə. 1) səhlənkar, qeydsiz; 2) çəkinmədən, təklifsiz; 3) özünə zəhmət vermək istəməyən, özünü zəhmətə salmaq istəməyən

  Полностью »
 • LAÜBALİYANƏ

  f. və f. səhlənkarcasına

  Полностью »
 • LAYƏQƏL

  LAYƏ’QƏL ə. ağlı başında olmayan; ağılsız, dəli

  Полностью »
 • LAYƏLƏM

  LAYƏ’LƏM ə. bilməz, anlamaz, heç bir şey dərk etməz; biliksiz, cahil

  Полностью »
 • LAYƏMUT

  ə. ölməz, əbədi

  Полностью »
 • LAYƏNBƏĞİ

  ə. yaraşmaz, yaraşmayan, münasib olmayan

  Полностью »
 • LAYƏNİ

  LAYƏ’Nİ ə. mənasız, münasibətsiz

  Полностью »
 • LAYƏNQƏTE

  LAYƏNQƏTE’ ə. arasıkəsilmədən, fasiləsiz, daimi

  Полностью »
 • LAYƏNŞÜUR

  ə. düşünmədən, ağlı başında olmadan; qeyri-şüuri

  Полностью »
 • LAYƏTƏCƏZZA

  ə. 1) bölünməz, parçalanmaz; 2) riyaziyyatda: son dərəcə kiçik

  Полностью »
 • LAYƏTƏĞƏYYƏR

  ə. dəyişməz, sabit

  Полностью »
 • LAYƏTƏNAHİ

  ə. ölməz, tükənməz, sonsuz

  Полностью »
 • LAYƏZAL

  ə. həmişəlik, əbədi

  Полностью »
 • LAYİHƏ

  ə. 1) təsəvvür; 2) görüləcək bir işin qabaqcadan planlaşdırılması, görüləcək bir işin qabaqcadan təsvir edilməsi

  Полностью »
 • LAYUQİNUN

  ə. Quranda kafirlər haqqında böyük bir ayənin son sözü: yəqin etmirlər, dərindən inanmırlar

  Полностью »
 • LAZƏLUL

  ə. inadında davam edən, inadcıl, tərs

  Полностью »
 • LAZİQ

  ə. yapışqan, yapışmış

  Полностью »
 • LAZİM

  LAZİM(Ə) ə. lazımlı, lüzumlu

  Полностью »
 • LAZİMƏ

  LAZİM(Ə) ə. lazımlı, lüzumlu

  Полностью »
 • LAZİMÜ MƏLZUM

  ə. bir-biri ilə üzvi surətdə əlaqədar olan, ayrılması mümkün olmayan iki və ya bir neçə şey; fəlsəfədə: maddə ilə forma

  Полностью »
 • LEH

  ə. bax ləh (1-ci mənada)

  Полностью »
 • LEHİM

  ə. bax ləhim

  Полностью »
 • LEŞ

  ə. bax ləş

  Полностью »
 • LEYK

  LEYK(ƏN) ə. lakin, ancaq, amma

  Полностью »
 • LEYKƏN

  LEYK(ƏN) ə. lakin, ancaq, amma

  Полностью »
 • LEYL

  ə. gecə

  Полностью »
 • LEYLƏN

  ə. gecə, gecə vaxtı

  Полностью »
 • LEYLƏTÜLBƏDR

  ə. ayın bədrləndiyi on dördüncü gecə

  Полностью »
 • LEYLƏTÜLƏSRA

  LEYLƏTÜL’ƏSRA’ ə. Əsra gecəsi (Məhəmməd peyğəmbərin meraca getdiyi gecə)

  Полностью »