Словарь арабских и персидских слов, используемых в классической азербайджанской литературе

 • LİBAS

  ə. 1) paltar, geyim; 2) m. örtü, örtük

  Полностью »
 • LİƏB

  ə. bir atadan olan (atadan bir, anadan ayrı uşaqlar haqqında)

  Полностью »
 • LİFAFƏ

  ə. 1) sarğı; 2) boğça; 3) dolaq; 4) bükmə, bükük; 5) qapaq, örtük; 6) m. geyim, paltar

  Полностью »
 • LİGAM

  f. cilov

  Полностью »
 • LİHAF

  ə. yorğan

  Полностью »
 • LİHAZ

  ə. gözucu baxma, nəzər salma

  Полностью »
 • LİHAZA

  ə. buna görə, bunun üçün, bu səbəbdən

  Полностью »
 • LİHYƏ

  ə. saqqal

  Полностью »
 • LİQA

  LİQA’ ə. 1) üz, surət, sifət; 2) qovuşma, vüsal, görüş

  Полностью »
 • LİQƏ

  ə. mürəkkəbqabının içinə qoyulan xam ipək

  Полностью »
 • LİLƏCƏB

  LİL’ƏCƏB ə. çox təəccüblü

  Полностью »
 • LİLLAH

  ə. Allah üçün, Tanrı üçün

  Полностью »
 • LİLLAHİLHƏMD

  ə. Allaha şükür!

  Полностью »
 • LİMƏ

  ə. uzun parça

  Полностью »
 • LİMU

  ə. əsli y. limon

  Полностью »
 • LİSAM

  ə. üz örtüyü, niqab

  Полностью »
 • LİSAN

  ə. dil

  Полностью »
 • LİSANƏN

  ə. dilcavabı, şifahi

  Полностью »
 • LİSANŞÜNAS

  ə. və f. dilçi, dilşünas

  Полностью »
 • LİSANÜLQEYB

  ə. qeyb dili bilən, qeybdən xəbər verən (Caminin Hafizə verdiyi ad)

  Полностью »
 • LİVA

  LİVA’ ə. 1) bayraq; 2) rayon, bölgə

  Полностью »
 • LİZA

  ə. bax lizalik

  Полностью »
 • LİZALİK

  ə. buna görə

  Полностью »
 • LOĞMA

  LOĞMA // LOXMA // LOQMA ə. bax lüqmə

  Полностью »
 • LOĞMAN

  ə. əfsanəvi həkim Loğmanın adından; m. qabil təbib, alim həkim; çox bilikli adam, böyük alim

  Полностью »
 • LOXMA

  LOĞMA // LOXMA // LOQMA ə. bax lüqmə

  Полностью »
 • LOQMA

  LOĞMA // LOXMA // LOQMA ə. bax lüqmə

  Полностью »
 • LÖBƏ

  LÖ’BƏ(T) ə. 1) oyun, oyuncaq // gəlincik; 2) m. gözəl

  Полностью »
 • LÖBƏT

  LÖ’BƏ(T) ə. 1) oyun, oyuncaq // gəlincik; 2) m. gözəl

  Полностью »
 • LÖBƏTBAZ

  LÖ’BƏTBAZ ə. və f. 1) oyuncaq oynadan artist; 2) m. oyun çıxaran; təlxək, oyunbaz

  Полностью »
 • LÖBƏTİSTAN

  LÖ’BƏTİSTAN ə. və f. 1) oyuncaqlar qoyulan yer; 2) m. gözəllər ölkəsi

  Полностью »
 • LÖBƏTPƏRƏST

  LÖ’BƏTPƏRƏST ə. və f. əyləncə sevən

  Полностью »
 • LÖBİYYAT

  LÖ’BİYYAT ə. müxtəlif teatr, sirk və b. tamaşa nömrələri

  Полностью »
 • LÖLÖ

  LÖ’LÖ’ ə. 1) inci, dürr; 2) m. gözəlin diş(lər)i. Lö’löi-qəltan girdə, yumru inci; lö’löi-xoşab iri, parlaq inci; lö’löi-lə’la parlaq inci

  Полностью »
 • LÖVH

  ə. 1) taxta; 2) bax lövhə; 3) səhifə. Lövhi-idrak 1) ağıl lövhəsi; 2) beyin; lövhi-məhfuz hər bir insanın taleyi haqqında Allahın bütün göstərişləri y

  Полностью »
 • LÖVHƏ

  ə. 1) divardan asılan yazı və ya rəsm; 2) sərlövhə, başlıq; 3) yazı taxtası

  Полностью »
 • LÖVN

  ə. 1) rəng, boya; 2) növ, çeşid

  Полностью »
 • LÖVS

  ə. murdarlıq, nəcis; çirk, kir, kəsafət

  Полностью »
 • LULİ

  ə. qaraçı

  Полностью »
 • LÜAB

  ə. ağız suyu; tüpürcək

  Полностью »
 • LÜABDAR

  ə. və f. tüpürcəkli, selikli

  Полностью »
 • LÜBAB

  ə. bir şeyin seçilmişi, xalisi

  Полностью »
 • LÜBB

  ə. 1) ləpə, iç; 2) qəlb, ürək; 3) ağıl; 4) cövhər

  Полностью »
 • LÜCCƏ

  ə. suyun ən dərin yeri. Lüccei-dərya dənizin ən dərin yeri

  Полностью »
 • LÜFAH

  ə. qanqurudan (dərman)

  Полностью »
 • LÜĞAT

  ə. «lüğət» c. 1) dillər; 2) lüğətlər; 3) sözlər, kəlmələr

  Полностью »
 • LÜĞƏT

  ə. 1) dil; 2) bir dildə olan sözlərin hər biri; kəlmə, söz; 3) bir dilə aid sıra ilə düzülmüş sözləri özündə əks etdirən kitab

  Полностью »
 • LÜĞƏVİ

  ə. 1) dilçi alim; 2) dilə məxsus olan; 3) dilə aid olan; leksik

  Полностью »
 • LÜĞƏZ

  ə. bax lüğz

  Полностью »
 • LÜĞZ

  ə. 1) tapmaca, rebus; 2) gülməli söz, atmaca

  Полностью »