Словарь арабских и персидских слов, используемых в классической азербайджанской литературе

 • LEH

  ə. bax ləh (1-ci mənada)

  Полностью »
 • LEHİM

  ə. bax ləhim

  Полностью »
 • LEŞ

  ə. bax ləş

  Полностью »
 • LEYK

  LEYK(ƏN) ə. lakin, ancaq, amma

  Полностью »
 • LEYKƏN

  LEYK(ƏN) ə. lakin, ancaq, amma

  Полностью »
 • LEYL

  ə. gecə

  Полностью »
 • LEYLƏN

  ə. gecə, gecə vaxtı

  Полностью »
 • LEYLƏTÜLBƏDR

  ə. ayın bədrləndiyi on dördüncü gecə

  Полностью »
 • LEYLƏTÜLƏSRA

  LEYLƏTÜL’ƏSRA’ ə. Əsra gecəsi (Məhəmməd peyğəmbərin meraca getdiyi gecə)

  Полностью »
 • LEYLƏTÜLHİCR

  ə. ayrılıq gecəsi, hicr gecəsi, fəraq gecəsi

  Полностью »
 • LEYLƏTÜLQƏDR

  ə. qədir gecəsi (insanların gələcək xoşbəxtliyi və bədbəxtliyi müəyyən olunan ramazan ayının 27-ci gecəsi)

  Полностью »
 • LEYLƏTÜLMERAC

  ə. merac gecəsi

  Полностью »
 • LEYLƏTÜTTƏVİL

  ə. uzun gecə

  Полностью »
 • LEYLİ

  ə. gecəyə mənsub, gecə olan

  Полностью »
 • LEYLİCƏMAL

  ə. Leyli üzlü, Leyli kimi gözəl

  Полностью »
 • LEYLİVƏŞ

  ə. və f. Leyli kimi, Leyli kimi gözəl

  Полностью »
 • LEYLÜ NƏHAR

  ə. gecə-gündüz

  Полностью »
 • LEYS

  ə. şir, aslan

  Полностью »
 • LƏALİ

  ə. «lölö» c. incilər, dürlər

  Полностью »
 • LƏAMƏT

  ə. alçaqlıq, yaramazlıq, əclaflıq

  Полностью »
 • LƏB

  LƏB f. 1) dodaq; 2) qıraq, kənar, sahil. Ləbi-cuy arx qırağı; ləbi-dərya dəniz qırağı; ləbi-hövz hovuz kənarı

  Полностью »
 • LƏBALƏB

  f. «dodaqdan-dodağa» bax ləbbələb

  Полностью »
 • LƏBBADƏ

  ə. üstdən geyilən uzun paltar; xalat

  Полностью »
 • LƏBBEYK

  ə. çağırışa «bəli!», «hazıram!», «buyurun!» mənasında cavab; əmr sizindir, hazıram

  Полностью »
 • LƏBBEYKZƏN

  ə. və f. 1) ləbbeyk deyən; 2) m. hazır

  Полностью »
 • LƏBBƏLƏB

  f. ağızbaağız, dopdolu, ağzınacan dolu

  Полностью »
 • LƏBBƏSTƏ

  f. dodağı bağlı; sakit

  Полностью »
 • LƏBƏN

  ə. süd

  Полностью »
 • LƏBƏNİ

  ə. südə aid olan

  Полностью »
 • LƏBƏNİYYAT

  ə. «ləbəni» c. süd məhsulları; m. ağartı

  Полностью »
 • LƏBXƏND

  LƏBXƏND(Ə) f. dodaqucu gülmə, gülümsəmə

  Полностью »
 • LƏBXƏNDƏ

  LƏBXƏND(Ə) f. dodaqucu gülmə, gülümsəmə

  Полностью »
 • LƏBİB

  ə. ağıllı, müdrik, hikmətli

  Полностью »
 • LƏBLAB

  ə. sarmaşıq

  Полностью »
 • LƏBRİZ

  f. kənarlarından töküləcək qədər dolu

  Полностью »
 • LƏBS

  ə. 1) geymə; 2) iki şeyi bir-birindən fərqləndirməmə

  Полностью »
 • LƏBŞƏKƏR

  f. və ə. dodaqları şəkər kimi şirin

  Полностью »
 • LƏBTƏŞNƏ

  f. susuzluqdan dodaqları quruyan; susuz

  Полностью »
 • LƏC

  LƏC, LƏCAC(ƏT) ə. tərslik, inadkarlıq

  Полностью »
 • LƏCAC

  LƏC, LƏCAC(ƏT) ə. tərslik, inadkarlıq

  Полностью »
 • LƏCACƏT

  LƏC, LƏCAC(ƏT) ə. tərslik, inadkarlıq

  Полностью »
 • LƏCƏN

  ə. lil, lehmə

  Полностью »
 • LƏCUC

  ə. tərs, inadkar, inadcıl

  Полностью »
 • LƏDA

  ə. nəzd, yan; əsna, vaxt

  Полностью »
 • LƏDUN

  ə. yan, nəzd

  Полностью »
 • LƏDUNİ

  LƏDUNİ1 ə. yandakı, yan(ın)da olan. LƏDUNİ2 ə. yerdə deyil, ilahi aləmdə olan; ilahi

  Полностью »
 • LƏDUNİYYAT

  ə. «ləduni» c. t. 1) ilahiyyat elmləri; 2) mistika; təsəvvüf; 3) bir işin örtülü, gizli tərəfi

  Полностью »
 • LƏƏLLA

  LƏƏLLA, LƏƏLLƏ ə. bəlkə, ola bilər ki

  Полностью »
 • LƏƏLLƏ

  LƏƏLLA, LƏƏLLƏ ə. bəlkə, ola bilər ki

  Полностью »
 • LƏFF

  ə. 1) sarıma, sarıq; 2) bükmə; boğçanın və s. içinə qoyma

  Полностью »