Толковый словарь азербайджанского языка

Всего статей – 45193, статей на «Ü» – 403

Ü

Azərbaycan əlifbasının iyirmi doqquzuncu hərfi və bu hərflə işarə olunan saitin adı.

ÜÇ

say İkidən sonra gələn ədəd – 3. üç-üç zərf Hər dəfə üç dənə, hər adama üç dənə.
подробнее

ÜÇAÇILAN

bax üçatılan. Onların tüfəngləri beşaçılan və ya üçaçılan idi. P.Makulu.

ÜÇADAMLIQ

sif. Üç adam üçün olan, üç nəfər üçün nəzərdə tutulmuş; üçnəfərlik.
подробнее

ÜÇAKTLI

bax üçpərdəli.

ÜÇARŞINLIQ

sif. köhn. Üç arşın uzunluğunda olan.

ÜÇARVADLI

sif. köhn. Keçmiş məişətdə: üç arvadı olan, üç arvad saxlayan.
подробнее

ÜÇARVADLILIQ

is. köhn. Üç arvadı olma, üç arvad saxlama.

ÜÇATILAN

is. dan. Xəzinəsi üç patron tutan silah (tüfəng); üçaçılan.
подробнее

ÜÇATLI

sif. Üç at qoşulmuş, üç at qoşulan. Üçatlı fayton.

ÜÇATOMLU

sif. Üç atomdan ibarət olan. Üçatomlu birləşmə.

ÜÇAYAQ

is. Üç ayaq üstündə duran şey (stol və s.
подробнее

ÜÇAYAQLI

1. sif. Üç ayağı olan, üç ayaq üstündə duran; üçqıçlı. Üçayaqlı masacıq. 2. B a x üçayaq.

ÜÇAYLIQ

sif. 1. Üç ay üçün düzəldilmiş, üç aylıq müddətə nəzərdə tutulmuş, yaxud üç ay ərzində olmuş; rüblük.
подробнее

ÜÇBARMAQLI

sif. Əlində və ya ayağında ancaq üç barmağı olan.

ÜÇBAŞLI

sif. Üç başı, təpəsi olan. Üçbaşlı dağ.

ÜÇ-BEŞ

say. Bir neçə. Üç-beş manat pul. Üç-beş nəfər.
подробнее

ÜÇBƏNDLİ

sif. ədəb. Üç bənddən ibarət olan. Üçbəndli şeir.

ÜÇBİR

zərf Üç-üç, üçər-üçər. Adamlar dəstə-dəstə – üçbir, beşbir bağda gəzir, söhbət edirdilər.
подробнее

ÜÇBUCAQ(LI)

1. is. Üç bucağı olan həndəsi cisim, üçkünclü cisim.
подробнее