Словарь терминов

 • asılı təsərrüfat cəmiyyəti

  Təsərrüfat cəmiyyəti o halda asılı cəmiyyət sayılır ki, məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin nizamnamə kapitalının iyirmi faizindən çoxu və ya səhmdar cəmiy

  Полностью »
 • assosiasiya olunmuş müəssisə

  Bankın əhəmiyyətli təsir göstərdiyi hüquqi şəxs, lakin bu hüquqi şəxs nə törəmə müəssisə, nə də birgə müəssisə deyildir

  Полностью »
 • atçılıq

  Atların yetişdirilməsi, təkrar istehsalı, saxlanması və istifadəsi ilə əlaqədar kənd təsərrüfatı fəaliyyəti

  Полностью »
 • atçılıq təsərrüfatları

  Atların yetişdirilməsi, saxlanması, istifadəsi, at cinslərinin damazlıq keyfiyyətlərinin təkmilləşdirilməsi və sınağı ilə məşğul olan hüquqi və fiziki

  Полностью »
 • atılmanın (tullantının) texniki normativi

  Zərərli maddələrin stasionar və səyyar mənbələri, o cümlədən nəqliyyat vasitələri, texnoloji proseslər və avadanlıqlar üçün məhsul vahidinə, yürüşə, m

  Полностью »
 • atılmanın (tullantının) yol verilən həddi

  Stasionar mənbələrdən zərərli maddələrin atmosfer havasının keyfiyyətinin gigiyenik və ekoloji normativlərini aşmaması şərti ilə atmosfer havasını çir

  Полностью »
 • atmosfer havası

  Ətraf mühiti əhatə edən atmosfer qazlarının təbii qarışığı

  Полностью »
 • atmosfer havasına fiziki təsirin yol verilən səviyyəsi

  Atmosfer havasına fiziki təsirin insan sağlamlığına və ətraf mühitə zərərli olmayan maksimum səviyyəsini əks etdirən fiziki təsirin normativi

  Полностью »
 • atmosfer havasına zərərli fiziki təsir

  Antropogen mənşəli səs-küy, vibrasiya, ionlaşdırıcı şüalar, elektromaqnit dalğaları, hərarət, radiasiya və digər fiziki amillərin insan sağlamlığına v

  Полностью »
 • atmosfer havasına zərərli fiziki təsirin yol verilən həddi

  Mənbələrin hər birinin və hamısının zərərli fiziki təsirlərinin atmosfer havasına fiziki təsirin yol verilən səviyyəsini aşmaması şərti ilə zərərli fi

  Полностью »
 • atmosfer havasının çirklənməsi

  Atmosfer havasında zərərli maddələrin miqdarının gigiyenik və ekoloji normativlərdən artıq olması

  Полностью »
 • atmosfer havasının çirklənməsinin monitorinqi

  Təbii proseslər və antropogen fəaliyyət nəticəsində atmosferə atılan zərərli qaz, maye və bərk tullantılara kəmiyyət və keyfiyyət cəhətdən nəzarətin e

  Полностью »
 • atmosfer havasının keyfiyyəti

  Atmosfer havasının keyfiyyətinin gigiyenik və ekoloji normativlərinə uyğunluq dərəcəsini əks etdirən atmosfer havasının fiziki, kimyəvi və bioloji xas

  Полностью »
 • atmosfer havasının keyfiyyətinin ekoloji normativi

  Atmosfer havasında ətraf mühitə zərərli təsiri istisna edən zərərli maddələrin miqdarının yol verilən həddini müəyyən edən atmosfer havasının keyfiyyə

  Полностью »
 • atmosfer havasının keyfiyyətinin gigiyenik normativi

  Atmosfer havasında insan sağlamlığına zərərli təsiri istisna edən zərərli maddələrin miqdarının yol verilən həddini müəyyən edən atmosfer havasının ke

  Полностью »
 • atmosfer havasının monitorinqi

  Atmosfer havasının vəziyyətinin, çirklənməsinin, onda baş verən təbii hadisələrin öyrənilməsi, qiymətləndirilməsi və proqnozu məqsədilə müşahidə və nə

  Полностью »
 • atmosfer havasının mühafizəsi

  Atmosfer havasının keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, insan sağlamlığına və ətraf mühitə zərərli olan atmosfer havasına təsirin qarşısının alınması məqs

  Полностью »
 • atmosfer havasının transsərhəd çirklənməsi

  Mənbəyi bir dövlətin ərazisində yerləşən zərərli maddələrin yayılması nəticəsində digər ölkənin atmosfer havasının çirklənməsi

  Полностью »
 • audiovizual əsər

  Bir-biri ilə əlaqəli olub hərəkət təsəvvürü doğuran və müvafiq texniki qurğuların köməyi ilə görmə (eşitmə) qavrayışı üçün nəzərdə tutulan, təsvirlər

  Полностью »
 • audiovizual əsər istehsalçısı

  Belə əsərin hazırlanması təşəbbüsünü və məsuliyyətini üzərinə götürmüş fiziki və ya hüquqi şəxs. Başqa sübutlar olmadıqda audiovizual əsərdə adı adi q

  Полностью »
 • audiovizual informasiya

  Səslə müşayiət olunan görüntülü (təsvirli) informasiya

  Полностью »
 • audit

  Əmtəə istehsalı və satışı, xidmət göstərilməsi və iş görülməsi ilə məşğul olan təsərrüfat subyektlərində mühasibat uçotunun dəqiq və dürüst aparılması

  Полностью »
 • audit Komitəsi

  Qanuna uyğun olaraq təsərrüfat subyektində yaradılan, daxili audit siyasətinin və strategiyasının hazırlanması, həyata keçirilməsi və auditor nəzarəti

  Полностью »
 • auditor xidməti

  Təsərrüfat subyektlərində müqavilə əsasında maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti sahəsində yoxlama, ekspertiza, təhlil aparmaq və yazılı rəy vermək, mühasiba

  Полностью »
 • aval

  Vekseli imzalamış şəxsin və ya veksel üzrə öhdəlik daşıyan digər şəxslərin öhdəliklərini yerinə yetirməsinə görə məsuliyyəti öz üzərinə götürən şəxsin

  Полностью »
 • avalçı

  Aval verən şəxs

  Полностью »
 • aviasiya

  Hava məkanından insanın hava gəmisi vasitəsilə istifadə etməsinə və bunun üçün lazımi şəraitin yaradılmasına yönəldilən fəaliyyət və təsisatlar məcmus

  Полностью »
 • aviasiya hadisəsi

  Uçuş məqsədi ilə hava gəmisinə bütün şəxslərin mindiyi andan hava gəmisini tərk etdiyi anadək hava gəmisinin zədələnməsi və ya konstruksiyasının dağıl

  Полностью »
 • aviasiya insidenti

  Aviasiya hadisəsi ilə nəticələnməyən, hava gəmisinin istifadə olunması ilə bağlı olan, istismarın təhlükəsizliyinə mənfi təsir göstərən və ya göstərə

  Полностью »
 • aviasiya məmulatı

  Hava gəmilərinin ehtiyat hissələri, ləvazimatları və uçuşların təhlükəsizliyi üçün digər zəruri avadanlıq

  Полностью »
 • aviasiya personalı

  Ali, texniki və ya xüsusi hazırlıq keçmiş və ixtisas qeydləri əks olunmuş şəhadətnamələrə, vəsiqələrə (sertifikatlara) malik olan və aviasiya sahəsind

  Полностью »
 • aviasiya təhlükəsizliyi

  Mülki aviasiyanın normal və təhlükəsiz fəaliyyətini nəzərdə tutan və onun fəaliyyətinə qanunsuz müdaxilə aktlarının qarşısının alınması və buna yol ve

  Полностью »
 • aviasiya təhlükəsizliyi xidməti

  Mülki aviasiyanın fəaliyyətinin qanunsuz müdaxilə aktlarından qorumaq üzrə funksiyaları təşkil edən və yerinə yetirən xidmət

  Полностью »
 • avtobus

  Sürücünün oturacaq yeri daxil olmaqla, oturacaq yerlərinin sayı doqquzdan çox olan, sərnişin daşımaları üçün nəzərdə tutulmuş avtonəqliyyat vasitəsi

  Полностью »
 • avtomagistral

  Müəyyən məsafədə avtomobil nəqliyyatı vasitələrinin məhdudlaşdırılmayan sürətlə və maneəsiz hərəkətini təmin edən, yüksək hərəkəti buraxma qabiliyyəti

  Полностью »
 • avtomobil

  Yollarda adamların və ya yüklərin daşınması, yaxud adam və ya yük daşıyan nəqliyyat vasitələrinin yedəyə alınması üçün istifadə edilən mexaniki nəqliy

  Полностью »
 • avtomobil nəqliyyatı

  Avtonəqliyyat vasitələrindən və avtomobil nəqliyyatının infrastrukturundan istifadə edilməklə, sərnişin və yük daşımalarının yerinə yetirildiyi nəqliy

  Полностью »
 • avtomobil nəqliyyatı ilə kommersiya məqsədli daşımalar

  Sərnişin və ya yük daşınması müqaviləsi, yaxud digər qanuni əsaslarla, daşınma haqqı ödənilməklə yerinə yetirilən daşımalar

  Полностью »
 • avtomobil nəqliyyatının infrastrukturu

  Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və yük daşımaları üçün istifadə olunan avtomobil yolları, avtovağzallar (avtostansiyalar), dayanacaq məntəqələri, av

  Полностью »
 • avtomobil yolları şəbəkəsi

  Müəyyən ərazidə sərnişin və yük daşımalarını təmin edən bütün avtomobil yollarının vahid sistemi

  Полностью »
 • avtomobil yollarının saxlanılması

  Yolun müvafiq layihəyə uyğun olaraq istifadəçilərin tələblərinə cavab verməsini təmin etmək məqsədi ilə bütün il boyu yola və yol qurğularına xidmət g

  Полностью »
 • avtomobil yollarının təmiri

  Yol geyiminin, torpaq yatağının və mühəndisi qurğuların gücləndirilməsi və genişləndirilməsi, o cümlədən deformasiyalara və dağılmalara məruz qalmış k

  Полностью »
 • avtomobil yollarının tikintisi

  Texniki-iqtisadi əsaslandırma və normativ-texniki sənədlərin tələblərinə uyğun olaraq iki məntəqə arasında zəlzələyə, digər təbii və texnogen təsirlər

  Полностью »
 • avtomobil yollarının yaradılması

  Müvafiq proqramlar əsasında yol tikintisi məqsədi ilə torpaq sahələrinin ayrılması, elmi-tədqiqat, layihə-axtarış, tikinti-quraşdırma və yenidənqurma

  Полностью »
 • avtomobil yollarının yenidən qurulması

  Mövcud yolun və yol qurğularının nəqliyyat-istismar göstəricilərinin yüksəldilməsi, yolun bütövlükdə və ya ayrı-ayrı hissələrinin daha yüksək texniki

  Полностью »
 • avtomobil yolu

  Yol hərəkəti qaydalarına, dövlət standartlarına və digər normativ-hüquqi aktlara uyğun olan ölçülərə və kütləyə malik avtomobillərin, avtobusların, mo

  Полностью »
 • avtomobil yolu təsərrüfatı

  Tabeçiliyindən və mülkiyyət formasından asılı olmayaraq konkret ərazidə mövcud olan avtomobil yolları şəbəkəsinin, həmçinin onların inkişafı, saxlanıl

  Полностью »
 • avtomobil yolunun istifadəçiləri

  Öz ehtiyaclarını ödəmək və ya başqalarına xidmət göstərmək məqsədi ilə avtomobil yolları ilə hərəkət edən nəqliyyat vasitələrinin mülkiyyətçiləri, sür

  Полностью »
 • avtomobillər üçün dayancaq

  Avtomobillərin xüsusi ayrılmış yerlərdə saxlanılaraq qorunması üzrə xidmət göstərən obyektdir. Bu növ obyektlər xüsusi razılıq və vergi orqanlarında q

  Полностью »
 • avtonəqliyyat ilə daşımaların təşkilatçısı

  Özünün və ya sifarişçinin adından sərnişinlərin və ya yüklərin daşınması, həmçinin avtomobil nəqliyyatı ilə daşımaların təşkili ilə əlaqədar müqaviləl

  Полностью »