Словарь терминов

 • hava gəmisinin dayanacaq yeri

  Hava gəmisinin dayanması üçün nəzərdə tuulmuş perronda ayrılmış sahə

  Полностью »
 • hava gəmisinin ekipajı

  Uçuş vaxtı hava gəmisinin idarə edilməsi və xidmət göstərilməsi üzrə hava gəmisinin bortunda müəyyən vəzifələri yerinə yetirmək üçün hava gəmisinin mü

  Полностью »
 • hava gəmisinin istismarçısı

  Hava gəmisinin istismarı ilə məşğul olan və ya bu sahədə öz xidmətlərini göstərən şəxs

  Полностью »
 • hava gəmisinin kapitanı

  komanda verən pilotu Kapitan vəzifələrinin icrasına və uçuşun təhlükəsiz yerinə yetirilməsinə görə cavab vermək üçün təyin edilən pilot

  Полностью »
 • hava gəmisinin qaçırılması

  Ekipaja güc tətbiq etmək, yaxud hədələmək və ya şəxsən idarə etməklə hava gəmisini uçuş planında göstərilən məntəqə əvəzinə başqa istiqamətə yönəltmək

  Полностью »
 • hava gəmisinin sahibi

  Hava gəmisi üzərində mülkiyyət, icarə və ya istifadə hüququna malik olan şəxs

  Полностью »
 • hava gəmisinin zəbt edilməsi

  Zorakılıq və ya onun tətbiq edilməsi hədəsi ilə havada və ya yerdə olan hava gəmisi üzərində qanunsuz nəzarətin həyata keçirilməsi əməliyyatı

  Полностью »
 • hava hərəkəti

  Hava gəmilərinin uçuşları və ya manevr meydanında hərəkətləri

  Полностью »
 • hava hərəkətinə xidmət

  Hava hərəkətinə uçuş-informasiya, aerometeoroloji, məsləhət xidmətlərinin göstərilməsi, hava hərəkəti xidmətinin qəza haqqında xəbərdarlıq edilməsi, h

  Полностью »
 • hava hərəkətinin idarə edilməsi

  (hava hərəkətinə dispetçer xidmətinin göstərilməsi) – Hava gəmilərinin bir-biri ilə və ya manevretmə meydanında olan maneələrlə toqquşmalarının qarşıs

  Полностью »
 • hava limanı

  Hava gəmilərinin qəbulu və yola salınması, hava daşımalarına xidmət göstərilməsi üçün nəzərdə tutulan və müvafiq aerodromu, aerovağzalı, digər yerüstü

  Полностью »
 • hava məkanı

  Azərbaycan Respublikasının ərazisi, Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan Respublikasına məxsus sektoru və daxili suları üzərində hava sahəsi

  Полностью »
 • hemofiliya

  Qanın laxtalanma sistemində olan VIII və (və ya) IX faktorların çatışmaması ilə xarakterizə olunan irsi qan xəstəliyi

  Полностью »
 • hesab-qaimə

  invoys Mala görə ödəniləsi məbləği göstərən sənəd, malın üstündə göndərilən qaimə şəklində istifadə oluna bilər

  Полностью »
 • hesab-proforma

  Mal partiyasının qiyməti və dəyəri haqqında məlumatlar göstərilən, lakin haqq-hesab sənədi hesab olunmayan sənəd (qısa bəyannamə şəklində istifadə olu

  Полностью »
 • hesablaşma çeki

  Cari hesabdan yalnız nağdsız qaydada hesablaşmaların aparılmasını nəzərdə tutan çek

  Полностью »
 • hesablaşma vahidi

  Beynəlxalq maliyyə təşkilatlarının müəyyən etdiyi borcalmanın xüsusi hüququ vahidi

  Полностью »
 • heyvan cinsləri

  Eyni mənşəyə və seleksiya strukturuna malik, öz morfoloji və təsərrüfat əhəmiyyətli xüsusiyyətləri ilə başqalarından fərqlənən heyvan qrupu

  Полностью »
 • heyvanlar aləmi

  Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində, o cümlədən Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan Respublikasına mənsub olan bölməsində, quruda, suda, torp

  Полностью »
 • heyvanlar aləmindən istifadə

  İnsanların maddi və mənəvi tələbatının ödənilməsi məqsədilə heyvanlar aləmi obyektlərini təbii mühitdən ayırmaqla və ya ayırmamaqla öyrənilməsi, yetiş

  Полностью »
 • heyvanlar aləminin istifadəçiləri

  Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş qaydada heyvanlar aləmi obyektlərindən istifadə edən fiziki və hüquqi şəxslər

  Полностью »
 • heyvanlar aləminin mühafizəsi

  Heyvanlar aləmi obyektlərinin bioloji müxtəlifliyinin və həyat fəaliyyətinin qorunub saxlanması

  Полностью »
 • heyvanlar aləminin yaşayış mühiti

  Heyvanların suda, quruda, torpaqda və havada təbii sərbəstlik şəraitində məskunlaşdığı mühit

  Полностью »
 • həbs

  Qətimkan tədbiri qismində Cinayət-Prosessual Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş hallarda və qaydada təqsirləndirilən şəxsin azadlığını müvəqqəti məhdudlaşd

  Полностью »
 • hədə-qorxu ilə tələb etmə

  Zərərçəkmiş şəxsin və ya onun yaxın qohumlarının şəxsiyyəti üzərində zor göstərmə, onların haqqında rüsvayedici məlumatlar yayma və ya onların əmlakın

  Полностью »
 • həftəlik tam iş vaxtı

  İki istirahət günü olan beşgünlük iş həftəsi

  Полностью »
 • həkim–narkoloq

  Narkoloji xəstələrə ixtisaslaşdırılmış tibbi yardım göstərmək üçün müvafiq ixtisasa malik olan şəxs

  Полностью »
 • həkim-onkoloq

  Onkologiya ixtisası üzrə hazırlıq keçmiş həkim-mütəxəssis

  Полностью »
 • həkim-psixiatr

  Qanunvericilikdə müəyyən olunmuş qaydada psixiatriya fəaliyyəti ilə məşğul olan mütəxəssis

  Полностью »
 • həmkarlar ittifaqının ilk təşkilatı

  İstehsal və ya qeyri-istehsal sahələrində bilavasitə iş yeri üzrə çalışan işçilərin, habelə pensiyaçıların, təhsil alan şəxslərin birləşib təsis etdik

  Полностью »
 • həmkarlar ittifaqları

  İşçilər arasında heç bir fərq qoyulmadan, işəgötürəndən qabaqcadan icazə alınmadan, sırf könüllülük prinsipləri əsasında müəssisədə yaradılan təşkilat

  Полностью »
 • həmkarlar ittifaqlarının ərazi birliyi

  Peşələr, sahələr üzrə həmkarlar ittifaqları birliklərinin respublika və yaxud müvafiq ərazi səviyyəsində birləşib təsis etdikləri həmkarlar ittifaqlar

  Полностью »
 • hərbi xidmət keçməkdən boyun qaçırma

  Qanuni əsas olmadan hərbi xidmətdən yayınmaq üçün növbəti hərbi çağırışdan və ya səfərbərlik üzrə çağırışdan boyun qaçırma

  Полностью »
 • hərbi soyğunçuluq

  Döyüş meydanında ölmüş və ya yaralanmış şəxslərin əmlakını talama

  Полностью »
 • hərəkət şiddəti

  Vahid vaxt ərzində yoldan və ya onun hər hansı bir hissəsindən hər iki istiqamətdə keçən avtomobil nəqliyyatı vasitələrinin sayı

  Полностью »
 • hərəkət zolağı

  Yolun hərəkət hissəsinin nişanlama xətti vasitəsilə bölünmüş, eni avtomobillərin bir sırada hərəkəti üçün kifayət edən hər hansı uzununa zolağı

  Полностью »
 • hərəkəti buraxmaq qabiliyyəti

  Yolun və ya onun hər hansı bir hissəsinin vahid vaxt ərzində müəyyən edilmiş sürətini və təhlükəsizliyini təmin etməklə keçirə biləcəyi avtomobil nəql

  Полностью »
 • hərracın iştirakçısı

  Fond birjasının üzvü olan broker və (və ya) diler fəaliyyətini həyata keçirilməsi üçün qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştira-kçısının xüsusi razı

  Полностью »
 • həvəskar və idman ovu

  Ov məhsullarının əldə edilməsindən gəlir məqsədi daşımayan ov növü

  Полностью »
 • həyat sığortası

  Sığortalının ölümü, sağlamlığının, iş qabiliyyətinin qocalığa, yaxud əlilliyə görə tamamilə və ya qismən itirilməsi halları üçün aparılan sığorta

  Полностью »
 • həyatın yığım sığortası

  Sığortalının müntəzəm şəkildə ödədiyi sığorta haqlarının sığortaçıda müddətli yığım vəsaitləri kimi toplanılmasını nəzərdə tutan həyat sığortasının ap

  Полностью »
 • HIV/AIDS

  İnsanın immunçatışmazlığı virusu ilə yoluxmuş və xəstə şəxslər

  Полностью »
 • hidromeliorasiya

  Suvarma, qurutma, şoran torpaqların yuyulması, erroziyaya, sürüşməyə, daşqına, sellərə qarşı mübarizə

  Полностью »
 • hidrotexniki qurğu

  Su anbarları, bəndlər, magistral sunəqledici kəmərlər, su elektrik stansiyaları, sutullayıcı, suburaxıcı, suqəbuledici, sudurulducu, suötürücü, su nas

  Полностью »
 • hidrotexniki qurğunun istismarçısı

  Mülkiyyət və təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq təsərrüfat, yaxud sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədilə hidrotexniki qurğunu istismar edən hüquqi

  Полностью »
 • hidrotexniki qurğunun mülkiyyətçisi

  Hidrotexniki qurğuya sahiblik etmək, onun barəsində sərəncam vermək və ondan istifadəyə icazə vermək hüququ olan hüquqi və ya fiziki şəxs

  Полностью »
 • hidrotexniki qurğunun təhlükəsizlik bəyannaməsi

  Hidrotexniki qurğunun təhlükəsizliyini əsaslandıran və təhlükəsizliyin təmin edilməsi tədbirlərini özündə əks etdirən sənəd

  Полностью »
 • hidrotexniki qurğunun təhlükəsizliyi

  Hidrotexniki qurğunun qəzaya uğraması və zədələnməsi nəticəsində yarana biləcək fəlakətlərdən və təhlükəli hadisələrdən insanların həyatının, sağlamlı

  Полностью »
 • hidrotexniki qurğunun təhlükəsizliyi meyarları

  Hidrotexniki qurğunun davamlılığının və texniki vəziyyətinin, eləcə də istismar şərtlərinin qurğuda qəza baş verməsinin yol verilə bilən risk həddinə

  Полностью »
 • hidrotexniki qurğunun təhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsi

  Hidrotexniki qurğunun texniki vəziyyətinin və istismar heyətinin ixtisas dərəcəsinin müvafiq normativ hüquqi aktlarla müəyyən olunan norma və qaydalar

  Полностью »