Словарь терминов

 • film

  Yaradıcı ideya əsasında bədii, xronikal, sənədli, elmi-kütləvi, təhsil, cizgi, televiziya və başqa janrlarda yaradılmış, bir-biri ilə əlaqəli olub hər

  Полностью »
 • filmin çəkiliş qrupu

  Bilavasitə filmin istehsalı ilə məşğul olan yaradıcı, texniki və inzibati işçilərdən ibarət heyət

  Полностью »
 • filmin çoxaldılması

  İstənilən maddi formada (kinolent, video və digər daşıyıcılar üzərində) filmin bir və ya daha artıq nüsxəsinin hazırlanması

  Полностью »
 • filmin ilkin materialları

  Filmin çoxaldılması üçün lazım olan neqativ, kontratip, filmin nəzarət nüsxəsi, dialoq, monoloq, replika, səs və səs effektlərinin maqnit fonoqramları

  Полностью »
 • filmin quruluşçu rejissoru

  Filmin yaradılması ilə bağlı yaradıcılıq və istehsalat işini idarə edən və filmin bədii-ideya mənasını müəyyənləşdirən peşəkar yaradıcı şəxs

  Полностью »
 • filmin nümayişi

  Filmin kinozalda, efir, kabel, peyk televiziyası və başqa texniki vasitələrlə kütləvi nümayişi

  Полностью »
 • filmin prodüseri

  Filmin maliyyələşdirilməsini, istehsalını və yayımını öhdəsinə götürən hüquqi və ya fiziki şəxs

  Полностью »
 • filmin yayımı

  Filmin müxtəlif forma və vasitələrlə yayılması

  Полностью »
 • fiziki çatışmazlıq

  İnsanın fiziki inkişafında və (və ya) bədən üzvünün (üzvlərinin) fəaliyyətində çatışmazlıqlar, xroniki somatik və ya yoluxucu xəstəliklər nəticəsində

  Полностью »
 • fiziki qüvvə

  İnsan əzələlərinin gərilməsi nəticəsində yaranan güc vasitəsi ilə mexaniki təsir göstərmək qabiliyyəti

  Полностью »
 • fiziki şəxs

  Hüquq münasibətlərində öz adından iştirak edən insan fərdidir. Azərbaycan Respublikasında bütün vətəndaşlar, Azərbaycan Respublikasının ərazisində dai

  Полностью »
 • fiziki şəxsin mülki hüquq qabiliyyəti

  Fiziki şəxsin mülki hüquq qabiliyyəti insanın mülki hüquqlara malik olmaq və mülki hüquq vəzifələri daşımaq qabiliyyətidir

  Полностью »
 • fiziki şəxsin yaşayış yeri

  -Fiziki şəxsin adətən yaşadığı yer onun yaşayış yeri sayılır. Şəxsin bir neçə yaşayış yeri ola bilər

  Полностью »
 • FOB

  «Sərbəst gəmi bortunda» kommersiya şərtində mal göstərilmiş yükləmə limanında gəminin məhəccərindən keçdikdə satıcı daşıma üzrə öz öhdəliyini yerinə y

  Полностью »
 • folklor nümunələri

  Azərbaycan xalqı, onun ayrı-ayrı fərdləri tərəfindən yaradılan və qorunub saxlanılan, Azərbaycan xalqının ənənəvi-bədii dəyərlərini, dünyagörüşünü, üm

  Полностью »
 • fond

  Fond üzvlüyü olmayan, fiziki və (və ya) hüquqi şəxslərin könüllü əmlak haqları əsasında təsis etdikləri, sosial, xeyriyyə, mədəni, təhsil və ya digər

  Полностью »
 • fond birjası

  Qiymətli kağızlarla əqdlərin bağlanması üçün zəruri şəraitin yaradılması, onların bazar qiymətlərinin müəyyən edilməsi, onlar haqqında lazımi məlumatı

  Полностью »
 • fonoqram

  İfaların və ya digər səslərin müstəsna olaraq səsli yazılması

  Полностью »
 • fonoqram istehsalçısı

  İfanın və ya digər səslərin ilk dəfə yazılması təşəbbüsünü və məsuliyyətini üzərinə götürmüş fiziki və ya hüquqi şəxs

  Полностью »
 • fonoqram nüsxəsi

  Fonoqramda yazılmış səslərin hamısının və ya bir hissəsinin bilavasitə və ya dolayısı ilə hər hansı maddi daşıyıcıya köçürülmüş surəti

  Полностью »
 • forvard kontraktı

  Şəxsin qiymətli kağızlar, mallar və ya pul vəsaitləri gələcəkdə müəyyən vaxtda və müəyyən şərtlərlə bu cür forvard kontraktının bağlandığı anda təsbit

  Полностью »
 • fotoqrafiya əsəri

  Fiksajlama texnologiyasından (kimyəvi, elektron və s.) asılı olmayaraq işıq şüalanmasının və ya başqa şüalanmanın təsvir yaratmağa imkan verən üsulla

  Полностью »
 • fövqəladə ekoloji vəziyyət

  İnsanların həyat və sağlamlığının, habelə ətraf mühitin qorunması məqsədilə zəruri təcili tədbirlərin həyata keçirilməsini tələb edən təhlükəli ekoloj

  Полностью »
 • fövqəladə hadisə

  İnsan tələfatına, insanların səhhətinə və ya ətraf mühitə ziyan vurulmasına, əhəmiyyətli maddi itkilərə və insanların həyat fəaliyyəti şəraitinin pozu

  Полностью »
 • fövqəladə hadisələrin aradan qaldırılması

  İnsanların həyatının xilas edilməsinə və sağlamlığının qorunmasına, ətraf mühitə vurulan ziyanın və maddi itkilərin həcminin azaldılmasına, fövqəladə

  Полностью »
 • fövqəladə hadisələrin qarşısının alınması

  Fövqəladə hadisələrin baş verməsi təhlükəsinin maksimum azaldılmasına, belə hadisələr baş verəcəyi hallarda isə insanların və onların sağlamlığının qo

  Полностью »
 • fövqəladə hal

  Hidrotexniki qurğuda baş verən qəza və zədələnmə nəticəsində müəyyən bir ərazidə insanların həyatına, sağlamlığına, əmlakına, ətraf mühitə və təsərrüf

  Полностью »
 • fövqəladə vəziyyət

  Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına və Fövqəladə vəziyyət haqqında Qanuna uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikasının ayrı-ayrı yerlərində Azərba

  Полностью »
 • françayzinq müqaviləsi

  Elə bir uzunmüddətli öhdəlik münasibətidir ki, ona əsasən müstəqil müəssisələr zərurət olduqca spesifik öhdəliklərin icrası yolu ilə malın istehsalına

  Полностью »
 • frant-ofis

  Müştərilərlə və bankın tərəfdaşları ilə müqavilələrin bağlanması və bağlanmış əqdlər üzrə bank sənədlərinin qeydiyyata alınması üçün bek-ofisə təqdim

  Полностью »
 • frontinq sazişi

  Frontinq edən sığortaçı tərəfindən digər sığortaçının təklifi ilə sığorta şəhadətnamələrinin verilməsinə və təkrar sığorta müqaviləsinə əsasən komisyo

  Полностью »
 • FSA

  «Franko daşıyıcı». Bu terminin mənası odur ki, satıcı malı ixrac gömrük rəsmiləşdirilməsindən keçirdikdən sonra, alıcı tərəfindən təyin olunmuş daşıyı

  Полностью »
 • fyuçers

  Müəyyən edilmiş tarixdə müəyyən baza aktivinin əvvəlcədən razılaşdırılmış qiymətlərlə alınması və ya satılması haqqında öhdəliyini təsbit edən standar

  Полностью »
 • gecə vaxtı

  Yerli vaxtla axşam saat 22-dən səhər saat 7-dək olan vaxt müddəti

  Полностью »
 • gediş sənədi

  bilet Sərnişinin avtobusda gediş hüququnu, sərnişin və daşıyıcı arasında daşınma müqaviləsinin bağlanmasını təsdiq edən və müəyyən edilmiş formada rəs

  Полностью »
 • gender

  İctimai həyatın siyasi, iqtisadi, mədəni və digər sahələrində kişi və qadın münasibətlərinin sosial cəhəti

  Полностью »
 • gender bərabərliyi

  Qadın və kişilərin hüquq bərabərliyi və bu hüquqların həyata keçirilməsi üçün bərabər imkanlar və onların cəmiyyətdə bərabər sosial vəziyyəti

  Полностью »
 • geodeziya

  Yer kürəsinin formasını, ölçülərini, qravitasiya sahəsini, yer səthindəki obyektlərin koordinatlarını və mütləq yüksəkliyini, onların zamandan asılı o

  Полностью »
 • gəlmə turizm

  Azərbaycan Respublikasında yaşamayan vətəndaşların və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasının hüdudları daxilində səyahətləri

  Полностью »
 • gəmi

  Özühərəkətedən və ya özühərəkətetməyən, ticarət gəmiçiliyi məqsədləri üçün istifadə olunan üzən qurğu

  Полностью »
 • gəmi heyətinin siyahısı

  Gəminin gəlişi və yola düşməsi zamanı gömrük orqanları tərəfindən tələb olunan gəmi heyətinin tərkibi və sayı barədə məlumatları əks etdirən əsas sənə

  Полностью »
 • gəmi manifesti

  Konosamentlərin toplusunu əks etdirən və gömrük orqanına təqdim olunan yük nəqliyyat sənədi

  Полностью »
 • gəmi sahibi

  Gəminin mülkiyyətçisi olmasından və ya gəmidən başqa qanuni əsaslarla istifadə etməsindən asılı olmayaraq, gəmini öz adından istismar edən şəxs

  Полностью »
 • gəminin tutumu

  Gəmilərin ölçülməsinə dair beynəlxalq müqavilələrə uyğun olaraq gəminin müəyyən edilən ümumi tutumu

  Полностью »
 • gənc ailə

  Gənclərin nikaha daxil olmasından yaranan ailə, habelə himayəsində azı bir uşağı olan və yaşı 35-dən çox olmayan tək valideyn

  Полностью »
 • gənclər

  Yaşı 16-dan 35-dək olan şəxslər

  Полностью »
 • gənclər siyasəti

  Gənclərin hərtərəfli inkişafını, cəmiyyətin həyatında onların fəal iştirakını təmin etmək məqsədi ilə dövlət tərəfindən ictimai-siyasi, sosial-iqtisad

  Полностью »
 • gənclər təşkilatları

  Gənclərin problemlərinin həlli, hüquqlarının müdafiəsi, mənəvi tələbatlarının ödənilməsi məqsədi ilə qanunvericilikdə müəyyən olunmuş qaydada yaradıla

  Полностью »
 • giriş gömrükxanası

  Sərhəd buraxılış məntəqəsində yerləşən, malların Azərbaycan Respublikasına oradan keçməklə gətirildiyi Azərbaycan Respublikasının aralıq gömrükxanası

  Полностью »
 • girov

  Daşınar əşyalara (ipoteka obyekti olan daşınar əşyalardan başqa) əşya hüquqlarının məhdudlaşdırılması

  Полностью »