Словарь терминов

 • yığıncaq

  Şəxslərin hər hansı məsələni birlikdə müzakirə etmək və həmin məsələyə dair qərar qəbul etmək məqsədilə toplaşması

  Полностью »
 • yod çatışmazlığı xəstəlikləri

  Orqanizmdə yod çatışmazlığı nəticəsində qalxanabənzər vəzin funksiyalarının pozulması ilə əlaqədar yaranan patoloji vəziyyət (beyin funksiyalarının po

  Полностью »
 • yod çatışmazlığı xəstəliklərinin profilaktikası

  Yod çatışmazlığı xəstəliklərinin qarşısının alınmasına yönəldilmiş tədbirlər

  Полностью »
 • yol çiyini

  Yolun hərəkət hissəsində hərəkətin kənar zolağı və ya kənar zolaqları, yaxud velosiped zolaqları müəyyən nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti üçün nəzərdə

  Полностью »
 • yol fəaliyyəti

  Yolların yaradılması, inkişafı, saxlanılması və idarə edilməsi məqsədi ilə həyata keçirilən fəaliyyət növlərinin məcmusu

  Полностью »
 • yol geyimi

  Torpaq yatağı üzərində yerləşən və avtomobil nəqliyyatı vasitələrinin yola təsirindən meydana gələn gərginliklərin torpaq yatağına ötürülməsini təmin

  Полностью »
 • yol hərəkəti

  Xüsusi nəzərdə tutulmuş yollarda nəqliyyat vasitələrinin köməyi ilə və ya belə kömək olmadan hərəkət etmək, habelə sərnişin və yük daşınması üzrə fizi

  Полностью »
 • yol hərəkəti iştirakçısı

  Hərəkət prosesində piyada, nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü, sərnişin, velosipedçi, mal-qara ötürən qismində iştirak edən, habelə avtomobil yollarından,

  Полностью »
 • yol hərəkətinin təhlükəsizliyi

  Yol hərəkəti iştirakçılarının və cəmiyyətin yol-nəqliyyat hadisələrindən və onların nəticələrindən müdafiə olunma dərəcəsini göstərən yol hərəkəti vəz

  Полностью »
 • yol hərəkətinin təşkili

  Nəqliyyat vasitələrinin və ya piyadaların təhlükəsizliyini, fasiləsiz və rahat hərəkətini, optimal sürətini təmin etmək məqsədilə küçə-yol şəbəkəsində

  Полностью »
 • yol qurğuları

  Yolda hərəkətin fasiləsizliyini və təhlükəsizliyini, habelə yoldan istifadə edənlərə xidmət göstərilməsini təmin edən zəruri keçidlər, qurğular, tikil

  Полностью »
 • yol-nəqliyyat hadisəsi

  Yollarda, küçələrdə, meydanlarda, dəmiryol keçidlərində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti prosesində baş verən və adamların həlakına və ya müxtəlif dər

  Полностью »
 • yol nəqliyyatı vasitəsi

  Mexaniki hərəkət edən nəqliyyat vasitəsi və onların buksirə aldıqları istənilən qoşqu və yarıqoşqular

  Полностью »
 • yol təsərrüfatı orqanları

  Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı və avtomobil yol fəaliyyətinin idarə edilməsi funksiyalarını həyata keçirən bələdiyyələrin orqanları

  Полностью »
 • yol təsərrüfatının subyektləri

  Yol fəaliyyətini həyata keçirən və yoldan istifadə edən hüquqi və fiziki şəxslər

  Полностью »
 • yol verilən doza

  İnsan orqanizminin və onun ayrı-ayrı orqanlarının radiohəssaslığını nəzərə almaqla şüalanmanın gələcəkdə orqanizmdə mənfi nəticələr törətməsi ehtimalı

  Полностью »
 • yol vermək

  Başqa nəqliyyat vasitələrinin sürücülərini qəflətən hərəkət istiqamətini və ya sürəti dəyişdirməyə məcbur edə biləcəyi halda, onun hərəkəti davam etdi

  Полностью »
 • yolayrıcı

  Yolların bir səviyyədə hər hansı kəsişməsi, birləşməsi və ya şaxələnməsi, o cümlədən bunların əmələ gətirdiyi ərazi

  Полностью »
 • yoluxucu xəstəliklərin immunoprofilaktikası

  Profilaktik peyvəndlər vasitəsi ilə yoluxucu xəstəliklərin qarşısının alınması, yayılmasının məhdudlaşdırılması və ya ləğv edilməsi

  Полностью »
 • yolun hərəkət hissəsi

  Yolun nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti üçün istifadə edilən hissəsidir (yolun ayırıcı zolaq vasitəsilə dürüst müəyyən edilən və ya müxtəlif səviyyələr

  Полностью »
 • yolverilməz reklam

  Yanlış, qeyri-etik, bilərəkdən yalan, həmçinin məzmunu, yayılma yeri və üsulu baxımından qanunvericiliklə nəzərdə tutulan tələbləri pozan reklam

  Полностью »
 • yük

  Avtomobil daşıyıcısı tərəfindən təyinat məntəqəsinə çatdırılmaq üçün qəbul edilmiş əmtəə və ya qeyri-əmtəə təyinatlı mal

  Полностью »
 • yük avtonəqliyyat vasitəsi

  Konstruksiyasına və təchiz edilmiş avadanlığına görə yük daşınması üçün nəzərdə tutulmuş nəqliyyat vasitəsi

  Полностью »
 • yük (karqo) manifesti

  Hava gəmisi bortunda daşınan mallar haqqında məlumatları əks etdirən yük cədvəli

  Полностью »
 • yükalan

  Avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınması müqaviləsinə və ya digər müvafiq sənədlərə əsasən yükü almaq səlahiyyəti olan hüquqi və ya fiziki şəxs

  Полностью »
 • yükgöndərən

  Adından yük göndərilməsi rəsmiləşdirilən hüquqi və ya fiziki şəxs

  Полностью »
 • zaminlik

  Başqa şəxsin kreditoru qarşısında həmin şəxsin öz öhdəliyini tamamilə və ya hissə-hissə icra etməsi üçün məsuliyyəti öz üzərinə götürməsi

  Полностью »
 • zavod at cinsləri

  Damazlıq özəkləri olan, atçılıq zavodlarında yetişdirilən cins atlar

  Полностью »
 • zəmanət müddəti

  Müvafiq normativ sənədlərdə nəzərdə tutulmuş zəmanət öhdəliklərinin qüvvədə olduğu müddət

  Полностью »
 • zərər

  Cinayət nəticəsində zərər çəkmiş şəxsə vurulmuş mənəvi, fiziki və ya maddi ziyan

  Полностью »
 • zərərli və çirkləndirici maddələr

  Atmosfer havasına atılan və müəyyən qatılıq həddində insan sağlamlığına və ətraf mühitə zərərli təsir göstərən maddələr və ya onların qarışıqları

  Полностью »
 • zəruri müdafiə

  Müdafiə vəziyyətində edilən hərəkət hüquqa uyğun, yəni hüquqa zidd olmayan özünümüdafiə

  Полностью »
 • zəruri nəşrlər

  Siyahısı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilən və dövlət ehtiyaclarını təmin etmək üçün nəzərdə tutulan üstün nəşrlər

  Полностью »
 • zəruri və təminatlı rabitə xidməti

  Qanunvericilikdə və rabitə müəssisələrinin (operatorlarının) nizamnaməsində (fiziki şəxslər üçün patentdə) göstərilməsi məcburi hesab edilən rabitə xi

  Полностью »
 • zivert

  zv Ekvivalent dozanın güc vahidi olub, 1 kq maddənin 1 saniyədə udduğu enerji

  Полностью »
 • zona

  Bir domendə yerləşən, növbəti (daha aşağı) səviyyəli resurslar və domenlər haqqında qeydlərin cəmi

  Полностью »
 • zona üçün «primary» (birinci səviyyəli) DNS-server

  Bu zona haqqında tam informasiyanın saxlanmasını təmin edən DNS-server

  Полностью »
 • zona üçün «secondary» (ikinci səviyyəli) DNS-server

  Bu zona haqqında tam informasiyanı digər DNS-serverdən alan DNS-server

  Полностью »
 • zonalaşdırma

  Şəhər və digər yaşayış məskənləri ərazilərinin baş planla funksional zonalara bölünməsi

  Полностью »
 • zorlama

  Zərərçəkmiş şəxsə və ya başqa şəxslərə qarşı zor tətbiq etməklə və ya belə zor tətbiq etmə hədəsi ilə və ya zərərçəkmiş şəxsin köməksiz vəziyyətindən

  Полностью »