USLU

Ağıllı, zəkalı, fərasətli, ədəbli, tərbiyəli.

Dərviş olan baxmaz pusta,

Uslu olan olar usta,

Güvənmə bivəfa dosta,

Bivəfadan imdad olmaz.

               (“Abbas və Gülgəz”)

URVAT
USMAQ

Значение слова в других словарях