ÜMUMİLƏŞDİRMƏK

f.
1. Bir yerdə birləşdirmək, vahid bir küll halında birləşdirmək.
[Firəngiz Muxtara:] Mənə elə gəlir ki, yazıçı hekayəsində xalqımızın müdrik fəlsəfəsini ümumiləşdirmişdir. B.Bayramov.

2. Bir sıra hadisə, ya faktı tutuşdurma yolu ilə onların hamısına eyni dərəcədə xas olan xüsusiyyətləri aşkara çıxarmaq, onları bir küll, bir qrup halında birləşdirmək.
// Ayrıayrı faktların nəzərdən keçirilməsi əsasında ümumi nəticələr çıxarmaq. İstehsalat qabaqcıllarının təcrübəsini ümumiləşdirmək.
ÜMUMİLƏŞDİRMƏ
ÜMUMİLƏŞMƏK

Значение слова в других словарях