ISMARLAMAQ

Əmanət vermək, tapşırmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ISIRMAQ
IŞIQ