ƏKMƏK

f. 1. (basdırmaq) to plant (d.), to set* (d.); (dibçəkdə) to pot (d.); 2. (səpmək) to sow* (d.), to seed (d.); 3. məc. (başdan eləmək) to send* away (d.); ◊ başını ~ to do* away (with); to kill (d.); Nə əkərsən, onu da biçərsən at. söz. ≅ You must reap what you have sown

ƏKLİL
ƏKS

Значение слова в других словарях