АВАНПОРТ

м dəniz. avanport (limanda gəmilərin lövbər salıb dura bildiyi hissə).

АВАНЛОЖА
АВАНПОСТ

Digər lüğətlərdə