İzahlı tərcüməşunaslıq terminləri lügəti

 • Açıq auditoriya

  tərcümə zamanı ünsiyyətdə daha tez-tez rast gəlinən final adresat. O əks əlavə (tərcüməçi öz hərəkətlərinə və fəaliyyətinə olan reaksiyanı görür v

  Tam oxu »
 • Affirmativ metamətn

  pozitiv, protomətnə söykənən qeyripolemik metamətn (xülasə, təhkiyə). Affirmativ metamətn mətnlərarası əlaqələrin bütün üsullarını (imitativ, sele

  Tam oxu »
 • Axtarış mexanizmi və tərcümə həllinin seçilməsi

  nəzarət edilən məqsəd, məzmun, sintaktik və leksik səviyyələrdə istifadə olunur. Bütün mexanizm, adətən, məzmun və leksik-sintaktik səviyyə kombinas

  Tam oxu »
 • Alıcı (alan)

  1. Məlumatın ünvanlanmış kommunikativ aktın iştirakçısı; tərcümə prosesində ilkin mətnin alıcısı ilə tərcümə mətninin alıcısı fərqləndirilir

  Tam oxu »
 • Alıcı reaksiyası

  deyimin denotat, konnotativ və praqmatik mənasının alıcı tərəfindən qavranılması.

  Tam oxu »
 • Alqoritmin tərtibi

  işin aşağıdakı mərhələlərini nəzərdə tutur: 1) prinsipial blok-sxemin işlənib hazırlanması; 2) alqoritmin müfəssəl strukturunu əks etdirən mərhələ-mə

  Tam oxu »
 • Ana dili

  insan tərəfindən erkən uşaqlıq dövründə ətrafdakıları, böyükləri təqlid etmək yolu ilə mənimsənilən dil

  Tam oxu »
 • Anlayış

  1. Əşya və hadisələrin sinfi haqqında məntiqi tərəfdən formalaşdırılmış ümumi fikir. 2. Hər hansı şey haqqında təsəv9 vür, məlumat

  Tam oxu »
 • Annotasiyanın strukturu

  aşağıdakı bəndlərdən ibarətdir: 1) predmet rubrikası; 2) mövzu; 3) mənbənin əsas verilmişləri; 4) materialın sıxlaşmış xarakteristikası; 5) ilkin mənb

  Tam oxu »
 • Anoforik əvəzliklər

  mətndə semantik münasibətlərin valentliyi kimi də şərh oluna bilər. Əvəzlik mətndə təkrarı qabardan və fərqləndirən elementlərdən biridir

  Tam oxu »
 • Antonimlər lüğəti

  əks sözlərin antonimik sırasını izahla və onların işlənmə nümunələrini göstərən lüğət.

  Tam oxu »
 • Ara alqoritmik dil

  universal xarakter daşıyan və hər hansı məsələnin təsvirində iştirak edən ikinci nəsil alqoritmik dil; o alqoritmlərin yazısını asanlaşdırır, həll met

  Tam oxu »
 • Ara dil

  1. İkipilləli sinxron tərcümə zamanı bütün tərcüməçilərin həyata keçirdiyi tərcümə və onlara məlum olan dildir ki, adətən, pilot-kabinədən digər

  Tam oxu »
 • Aradan qaldıran əlaqə

  protomətnə kontroverz münasibət özünü onda göstərir ki, mətnin seqmentləri atılır, yaxud bütöv kimi aradan götürülür

  Tam oxu »
 • Aralıq (ortadakı) adresat

  informasiyanı verən və qəbul edən şəxs, daha doğrusu, tərcüməçi, yaxud adresat-əvəzedici.

  Tam oxu »
 • Ardıcıl tərcümə

  1. Dinlənildikdən və bütün məlumat sona çatdıqdan sonra onun bir dildən digər dilə şifahi tərcümə olunması, həmsöhbətin, natiqin, radioməlumatın və

  Tam oxu »
 • Ardıcıl tərcümədə yazı sistemi

  bax: ardıcıl tərcümədə yazı.

  Tam oxu »
 • Ardıcıllıq

  bir-birinin ardınca gələn iki, yaxud bir neçə nitq seqmenti, yaxud nitq vahidi.

  Tam oxu »
 • Arximətn

  əsil, ilkin mətn haqqında mücərrəd təsəvvür, mətnlərarası əlaqələrdəki ilkin (janrın ilk nümunəsi)

  Tam oxu »
 • Arxisema və onun tərcüməsi

  ilkin mənanın poetik mətnin variant vahidləri ilə gercəkləşən planları (Y.M.Lotman); semiofik vahidi

  Tam oxu »
 • Atalar sözü

  1. Obrazlı xarakterli və nəsihətli məna bildirən tamamlanmış deyim. Mətnə daxil edilib tərcümə üçün nəzərdə tutul11 muş atalar sözü tərcümə vahid

  Tam oxu »
 • Ayrıca söz

  kontekst xaricində konkret, müəyyən mənası olmayan və buna görə də tərcüməyə yatmayan nitq-dil vahidi

  Tam oxu »
 • Baş məcmu strukturu

  o nomenklatur model (tədqiqat) korpusunun yaxşı aparılmış inventarizasiyanın, sistemləşdirmənin və təsnifatının ortaya çıxarılmasıdır ki, onun nəticəs

  Tam oxu »
 • Başqa istiqamətə keçirilmə vərdişi

  1. Mətn vahidinin yeni koda (dilə) keçirilməsi üçün avtomatlaşdırılmış əməliyyat axtarışı və onun gerçəkləşdirilməsini həyata keçirmə bacarığı

  Tam oxu »
 • Başlıqaltı

  bax: başlıq.

  Tam oxu »
 • Beynəlxalq dil

  1. Süni köməkçi dildir ki, beynəlxalq ünsiyyət vasitəsi kimi təklif olunur; 2. Dünyanın xeyli ölkələrinin xalqları üçün beynəlxalq ünsiyyət vasi

  Tam oxu »
 • Bədii ədəbiyyat tərcüməsi

  bax: bədii tərcümə.

  Tam oxu »
 • Bədii ədəbiyyatın tərcüməsi

  burada tərcümə obrazlı-emosional məqamların verilməsində maksimal dərəcədə adekvat olmalıdır. Məhz belə tərcümədə müəllifin əhval-ruhiyyəsi və hiss

  Tam oxu »
 • Bərabər uzunluqlu avtomatlaşmış maşın lüğəti

  bu, lüğət (leksik) vahidləri, lüğət vahidlərinin uzunluğu üzrə sahmanlanmış, daha doğrusu, hər bir leksik vahiddə sözformalarının sayı nəzərdə tutu

  Tam oxu »
 • Bilavasitə tərcümə

  orijinalla birbaşa tərcümə manipulyasiyası əsasında realizə olunan tərcümə.

  Tam oxu »
 • Bilavasitə təşkil edənlər

  bu, iki elementdir ki, onlardan bilavasitə daha yüksək səviyyəli (daha böyük xətti uzunluğa malik) vahid əmələ gəlmişdir

  Tam oxu »
 • Bildirən

  fərqləndirilən obyektə görə leksik vahid, söz.

  Tam oxu »
 • Bilinqvizm mexanizmi

  formalaşmış vərdişə görə bir dildən digərinə keçmə bacarığıdır ki, onun həyata keçirilməsi həm ilkin, həm də tərcümə dilində nitqi eşidib qəbul etmə

  Tam oxu »
 • Birbaşa məna

  məcazi mənadan fərqli olaraq sözün xüsusi mənada olan mahiyyəti deməkdir.

  Tam oxu »
 • Birbaşa sinxron tərcümə

  xarici (ana) dilində çıxış edən birbaşa sinxron tərcümədə natiqin nitqidir ki, bilavasitə bütün tərcümə kabinələrinə verilir və o andaca müvafiq

  Tam oxu »
 • Birbaşa tərcümə

  orijinaldan birbaşa aparılan tərcümə.

  Tam oxu »
 • Birbaşa transformasiya

  transformasion modeldə nüvə cümlələrinin səthi strukturlara dəyişməsi işarəsi ilə göstərilir. Sözün birbaşa mənası bu elə sözün əşyavi-məntiqi mən

  Tam oxu »
 • Birdilli xüsusi lüğət

  bu, elə xüsusi ensiklopedik lüğətdir ki, onun məqalələrində müxtəlif sözlərin quruluşu təsvir olunur, xüsusi terminlər izah edilir, müxtəlif iste

  Tam oxu »
 • Birdilli lüğət

  1. Sözlərin sırasını müəyyən ardıcıllıqla (adətən, əlifba sırasına görə), eyni dildə sözlərin, anlayışların, yaxud predmetlərin izahını, təriflərin,

  Tam oxu »
 • Birdilli situasiya

  1. Kommunikativ fəaliyyət eyni işarə sisteminin kodu altında gedən (həyata keçirilən) situasiya. 2. İnformasiyanın işlənib hazırlanmasını elə şəraitdə

  Tam oxu »
 • Birdillik

  bir dil ilə məhdudlaşma.

  Tam oxu »
 • Birtərəfli tərcümə

  bir istiqamətdə A1 dilindən A2 dilinə çevrilən tərcümə.

  Tam oxu »
 • Buraxılma və əlavə

  qrammatik və eləcə də leksik transformasiyalar əlavə sözlərin, yaxud hər hansı elementlərin buraxılmasını tələb edir

  Tam oxu »
 • Cins

  1. Növləri birləşdirən qrup. 2. Müəyyən hal şəkilçisini xarakterizə edən leksik-qrammatik ad kateqoriyası, uzlaşma xüsu- siyyətləri və onların kişi,

  Tam oxu »
 • Cümlə səviyyəsində tərcümə

  adətən spesifik rəngə məxsus olan və tərcümə zamanı yox olan frazeoloji vahidlərin (atalar sözü, zərb-məsəllər, idiomatik ifadələr, xalq nitqi və s

  Tam oxu »
 • Cümləbəcümlə tərcümə

  bir cümlənin digərinin ardınca ardıcıl tərcümə prosesi.

  Tam oxu »
 • Cümlənin səthi quruluşu

  1. Bu, cümlənin ünsiyyət prosesində nitqdə əldə etdiyi konkret formasıdır. 2. Bu, cümlənin leksiksintaktik təşkilidir ki, burada cümlə üzvləri he

  Tam oxu »
 • Cümlənin sintaktik strukturu

  Cümlənin sintaktik quruluşu.

  Tam oxu »
 • Cümləüstü bütövlük

  ən aşağısı iki yanaşı cümlədir ki, burada bu cümlələr eyni üsullu ifadə, eyni tipli və eyni istiqamətli olmaqla, onlara struktur məna korrelyasiya

  Tam oxu »
 • Çağırış siqnalı

  bədahətən (özündən asılı olmayan) formalaşdırma elementi; radiostansiyanın şərti işarəsidir ki, buna görə radioəlaqə yaratdıqda və danışıq aparanda o

  Tam oxu »