Neft terminlərinin izahlı lüğəti

 • Absorbsiya edilmiş neft

  içərisində qazolin olmayan və ya son dərəcə az olan neft. Təbi qazdan qazolin almaq üçün aparılan absorbsiya prosesində işlədilir

  Tam oxu »
 • Ağ neft

  bax: Kerosin.

  Tam oxu »
 • Ağırlaşdırılmış məhlul

  geoloji və qazma şəraiti mürəkəb olan sahələrdə neft və qaz quyularının qazılmasında işlədilən xüsusi çəkisi artırılmış (1,2- 2,5q/sm3) gili məhlul

  Tam oxu »
 • Almaz aləti

  qazma baltası və süxurları kəsən alətlərin başlığına möhkəmlik vermək üçün bərkidilmiş texniki almazdan ibarət qurğu

  Tam oxu »
 • Asfalt, mədən qatranı

  naftoidlər qrupuna aid kövrək, amorf madə: bitum və xırdalanmış mineral madələrin qarışığı. Kipidarda və xloroformda həl olur

  Tam oxu »
 • Asfaltenlər

  neftin tərkibində olan ən irimolekulu madələr: molekul kütlələri 1600 - 6000-dir; ağır və qatranlı neftlərdə daha çoxdur

  Tam oxu »
 • Asfaltsızlaşdırma

  neftdə, eləcə də neft məhsularında həl olmuş asfalt və qatran madələrinin onlardan çıxarılması. Təmizlənəcək məhsul xüsusi həledicilərin (maye, etan,

  Tam oxu »
 • Asidol

  nefti və neft distilatlarını (kerosin, solyar və yağ distilatlarını) qələvi ilə təmizləyərkən əmələ gələn tulantıların sulfat turşusu ilə parçalanması

  Tam oxu »
 • Aviasiya yanacağı

  təyarələr üçün işlədilən yanacaq. Distilə etmək və tərkibində kükürdün miqdarını azaltmaq yolu ilə alınır

  Tam oxu »
 • Balast sisternası

  dəniz suyu ilə doldurulmuş sisterna üzən avadanlığı taraz vəziyətdə saxlamaq üçün istifadə olunur.

  Tam oxu »
 • Barel

  əksər dünya ölkələrində işlədilən tutum və həcm vahidi, 1b. 158, 99 litrə bərabərdir.

  Tam oxu »
 • Barja

  özühərəkət etməyən gəmi. Qazma avadanlığı üçün baza rolunu oynayır. Neft və neft məhsularının kiçik məsafələrə ötürülməsi üçün istifadə olunur

  Tam oxu »
 • Bentonit

  xüsusi təbi gil qazma məhluluna qatılır.

  Tam oxu »
 • Benzin

  quruluşlu karbohidrogenlərin qarışığı; şəfaf, əksər halarda rəngsiz, xarakterik iyli madədir. 30 – 2500 C – də qaynayır, -600 C – dən aşağı temperatur

  Tam oxu »
 • Benzol

  S6H6 – üzvi birləşmə, ən sadə aromatik karbohidrogen. Rəngsiz, uçucu, spesifik iyli mayedir; 80,10 C – də qaynayır, 5,50C – də donur; sıxlığı 871,1 kq

  Tam oxu »
 • Bitum

  karbohidrogenlərdən və onların oksigenli, kükürdlü, azotlu törəmələrindən ibarət qatrana oxşar təbi və ya süni mürəkəb üzvü madələrin ümumi adı

  Tam oxu »
 • Bonus

  mükafat xarakterli birdəfəlik ödəniş. B. mükafat xarakterli, birdəfəlik ödəniş növü olmaqla, dövlət gəlirlərinin cüzi bir hisəsini təşkil edir

  Tam oxu »
 • Boru

  çox vaxt halqavari, en kəsikli və nisbətən böyük uzunluğa malik içiboş məmulat.

  Tam oxu »
 • Boru kəməri

  qaz, maye və bərk məhsuları, o cümlədən hazır məmulatları nəql etmək üçün borulardan ibarət qurğu. Borular, qaynaq, flans, yiv, mufta və s

  Tam oxu »
 • Boru kəməri nəqliyatı

  boru ilə maye, qazaoxşar və bərk məhsuları uzaq məsafələrə ötürən mexanizm və qurğuların məcmusu. Boru kəməri nəqliyatına neft bazası, mədəndaxili nef

  Tam oxu »
 • Buruq

  bax: Qazma buruğu.

  Tam oxu »
 • Butan

  doymuş karbohidrogen, rəngsiz qazdır. Təbi yanar qazdan, neft emalı qazlarının butan- butilen fraksiyalarından və neft qazlarından alınır

  Tam oxu »
 • Cihaz yağları

  neft yağları, əsasən nəzarət–ölçü aparatlarının yoxlanmasında istifadə edilir. Sənaye yağlarına aidir

  Tam oxu »
 • Çən

  bax: Rezervuar.

  Tam oxu »
 • Çox dərin qazma

  çox dərindəki faydalı qazıntı laylarını açmaq məqsədi ilə, habelə Yer qabığının və yuxarı mantiya qatının tədqiqi üçün 6000 m- dək və daha dərin quyu

  Tam oxu »
 • Çoxdibli qazıma

  məhsuldar lay (neft, qaz və s.) sahəsindəki əsas quyu lüləsindən kəskin əyilmiş şəkildə budaqlanmış əlavə quyular qazma

  Tam oxu »
 • Çökdürücü qurğular

  maşın və texnoloji qurğularda sənaye yağları, benzin və s. - ni çökdürmə yolu ilə təmizləmək üçün işlədilən qurğular

  Tam oxu »
 • Çökmə süxurlar

  quru səthində və ya müxtəlif su hövzələrində əvəl mövcud olmuş süxurların və orqanizm qalıqlarının pozulma məhsularının toplanması nəticəsində əmələ g

  Tam oxu »
 • Debit

  vahid zamanda təbi, yaxud süni mənbələrdən (qazma quyusu, adi quyu və s.) alınan maye və ya qaz həcmi

  Tam oxu »
 • Dehidrogenləşdirmə

  üzvi birləşmələrin molekulardan hidrogen ayırıb çıxarma prosesi. D.-dən neftin emalında yüksək oktanlı benzin istehsalı üçün geniş istifadə olunur

  Tam oxu »
 • Demulsasiya

  emulsiya əmələgətirmənin əksi olan proses, yəni bir-birinə qarışmayan iki mayedən birinin digərində kiçik damcılar şəklində bərabər yayılmasından ibar

  Tam oxu »
 • Depresator

  neft məhsularının donma temperaturunu aşağı salar. D. əsasən aşağı temperaturda işləyən mühəriklər üçün hazırlanan sürtkü yağının donma temperaturunun

  Tam oxu »
 • Dəniz neft mədəni

  su hövzələrinin altında yerləşən yataqlardan neft və qazın səmərəli çıxarılması və nəql olunmasını təmin edən qurğular kompleksi

  Tam oxu »
 • Dəniz yatağı

  bax: Dəniz neft mədəni.

  Tam oxu »
 • Dərin özülü qazma qurğusu

  dərinliyi 200 m-dən artıq dəniz neft yataqlarının istismarı üçün tətbiq edilən qazma qurğusu. O, stasionar və ya üzən neft platformaları üzərində qura

  Tam oxu »
 • Dərinlik nasosu ilə neftçıxarma

  nefti quyu dibindən Yer səthinə çıxartmaq üçün ən geniş yayılmış üsul. Bu üsula dərinliyi 3500 m-ə qədər olan quyulardan neft çıxarılır

  Tam oxu »
 • Dinamik səviyə

  neft istismar kəmərinin daxilindəki maye səviyəsi, quyudibi təzyiqi hesablamaq üçün ölçülür. D.s. lay təzyiqindən və çıxarılan mayenin miqdarından ası

  Tam oxu »
 • Distilə qurğusu

  neft emalı üçün qurğu. Burada xam neftin birinci emalı baş verir.

  Tam oxu »
 • Distiləetmə

  neft emalı prosesinin birinci mərhələsi. Distilə zamanı, xam neft distilə (rektifikasion) sütununun aşağı hisəsində qızdırılır

  Tam oxu »
 • Dizel yanacağı

  dizeldə işlədilən maye neft yanacağı iki qrup D.y. növündə istehsal olunur: 1) böyük sürətli dizelər üçün özlülüyü az olan distilat yanacaqları, 2) ya

  Tam oxu »
 • Dolamaçarx

  keçmişdə neft quyularının qazılmasında istifadə olunan quyuağzı avadanlıq.

  Tam oxu »
 • Duzsuzlaşdırma

  xam neftin tərkibindən duzun çıxarılması, əsasən neftayırma prosesindən qabaq edilir.

  Tam oxu »
 • Ehtiyatlar

  neft yatağı layında və ya qaz yatağında tapılmış karbohidratların (neft və təbi qaz) miqdarı.

  Tam oxu »
 • Exolot

  səs dalğasının maneyəyə çatıb, müəyən olunmuş vaxt intervalında geri qayıtmasına əsasən hər hansı bir məsafəni hesablamaq üçün qurğu

  Tam oxu »
 • Ekstraksiya

  maye və bərk madə qarışıqlarını həledici vasitəsilə qismən və ya tamamilə öz tərkib hisələrinə ayırmaq

  Tam oxu »
 • Elektrik dolma nasosu

  bax: Dərinlik nasosu ilə neftçıxarma.

  Tam oxu »
 • Elektrik karotajı

  axtarış və kəşfiyat məqsədilə qazılmış quyularda süxurların xüsusiyətlərinin və ardıcılığının elektrik üsulu ilə öyrənilməsi

  Tam oxu »
 • Elektrik kəşfiyat metodu

  geofiziki kəşfiyat metodlarından biri. Yer qabığını təşkil edən süxurların elektrik xasələrinin (əsasən xüsusi müqavimətin) fərqlənməsinə əsaslanır

  Tam oxu »
 • Elektrobur

  neft quyularını qazmaq üçün elektrik mühəriki ilə işləyən və valında qazıma baltası olan maşın. E.-la - ilk quyu 1940-cı ildə Bakıda Qala sahəsində qa

  Tam oxu »
 • Elevator

  neft quyularının yeraltı təmirində boru və ştanqları quyuya endirərkən onları tutan polad xamıt.

  Tam oxu »