Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti

 • АБА

  köhn. aba, əba.

  Tam oxu »
 • АБАД

  abad, yaxşı, səliqəli, mədəni; абад хуьр abad kənd; абад авун bax абадун.

  Tam oxu »
 • АБАД

  хьун f. abad olmaq, abadlaşmaq, yaxşılaşmaq.

  Tam oxu »
 • АБАДВАЛ

  abadlıq.

  Tam oxu »
 • АБАДУН

  (-из, -на, абад ая) f. abad etmək, abadlaşdırmaq.

  Tam oxu »
 • АБАЖУР

  abajur (lampa qalpağı).

  Tam oxu »
 • АБАЗИН

  abazin (xalq); абазин чӀал abazin dili.

  Tam oxu »
 • АБАЙХЬ

  nida ah! uf! uff! vay! (ağrı, əziyyət, və s. hissləri ifadə edir).

  Tam oxu »
 • АБАЛДИ

  zərf ora, oraya, o tərəfə, o yana; anrı (dan.).

  Tam oxu »
 • АБАТХИЙИР

  aqibətin(iz) xeyir! («sabahın, axşamın xeyir!» ə cavab); * я абатхийир (я абатхийир хьайиди) (ay) sag olmuş; адан абатхийир хьуй! sağ olsun! allah sax

  Tam oxu »
 • АББЕ

  klas. dənə, zərrə, həbbə (ər.); * са аббе klas. bir(cə) dənə, tək; bir zərrə, zərrə qədər (də).

  Tam oxu »
 • АБЗАЦ

  abzas.

  Tam oxu »
 • АБИ

  abı, açıq-göy, mavi rəngli.

  Tam oxu »
 • АБИД

  din. abid (ibadət edən, ibadətlə məşğul olan adam); абид хьун f. din. abid olmaq, abidləşmək.

  Tam oxu »
 • АБИДВАЛ

  din. abidlik, zahidlik.

  Tam oxu »
 • АБИР

  yolgedən, yolçu, keçən, abir (ər.).

  Tam oxu »
 • АБИТУРИЕНТ

  abituriyent.

  Tam oxu »
 • АБИЯР

  (-йри, -йра) c. mavi iplik, göy iplik (toxuculuqda).

  Tam oxu »
 • АБЛАГЬ

  dial. yetişmiş, büluğa çatmış, gənc, cavan.

  Tam oxu »
 • АБЛАГЬВАЛ

  ərgənlik, büluğa çatma, böyümə.

  Tam oxu »
 • АБОНЕМЕНТ

  abunə.

  Tam oxu »
 • АБОНЕНТ

  abunəçi.

  Tam oxu »
 • АБОРИГЕН

  aborigen, yerli, yeli əhali.

  Tam oxu »
 • АБУР

  (-у, -а) c. əvəz. onlar; bax ам.

  Tam oxu »
 • АБУР

  (-ди, -да, -ар) 1. abır, həya; 2. yaraşıq; gözəl görkəm, görünüş; кӀвалин абур аял я, суфрадин абур – мугьман

  Tam oxu »
 • АБУРНИ

  1. onlar da; 2. onları da; 3. onlar və.

  Tam oxu »
 • АБХАЗ

  abxaz (xalq); абхаз чӀал abxaz dili.

  Tam oxu »
 • АБХАЗВИ

  abxaziyalı.

  Tam oxu »
 • АВ¹

  hav, havlama; ulama; ав-ав авун hav-hav etmək, havlamaq, hürmək (it); ав ягъун a) ulamaq, ulaşmaq (it, canavar və s

  Tam oxu »
 • АВ²

  dial. bəli, hə, elədir (təsdiq ifadəsi).

  Tam oxu »
 • АВА

  1. var, vardır; мез ава – кьил хуьдай, мез ава – кьил хадай. Ata. sözü dil var bal gətirər, dil var bəla gətirər; 2

  Tam oxu »
 • АВАГЪАЙ

  1. donu açılmış, yumşalmış; авагъай чил a) donu açılmış, qarı ərimiş torpaq; b) məc. oyanmış torpaq; 2

  Tam oxu »
 • АВАГЪАРУН

  (-из, -на, -а) f. 1. donunu açmaq, yumşaltmaq; 2. məc. huşa gətirmək, ayıltmaq.

  Tam oxu »
 • АВАГЪУН

  (-из, -на, авагъ) f. 1. donu açılmaq, yumşalmaq; чилер авагънава a) torpağın donu açılmışdır; b) məc

  Tam oxu »
 • АВАДАН

  1. məhsuldar, məhsullu, bərəkətli; авадан чил məhsuldar torpaq; авадан йис məhsullu il; 2. abad, abadan (bax абад); авадан хуьр гумадилай чир жеда

  Tam oxu »
 • АВАДАНВАЛ

  1. bərəkətlilik, məhsuldarlıq; 2. abadanlıq, səliqəlilik, gözəllik.

  Tam oxu »
 • АВАДАРУН

  (-из, -на, -а) f. 1. diyirlə(t)mək, yumbalatmaq, gillətmək; yuvarla(t)maq, dığırla(t)maq; 2. axıtmaq, tökmək; 3

  Tam oxu »
 • АВАЗ

  tərkib daxilində: ilə, -la, -lə; -ca, -cə; -da,-də; геле аваз фин izi ilə getmək; * аваз хьун olmaq; mövcud olmaq, var olmaq

  Tam oxu »
 • АВАЗ-АВАЗ

  zərf ola-ola, olduğu halda.

  Tam oxu »
 • АВАЙ

  1. idi, var idi; 2. -lı, -li, -lu, -lü; алакьун авай bacarıqlı, qabiliyyətli; 3. olan, var olan, mövcud olan; malik olan; пул авай pulu olan, pullu; ц

  Tam oxu »
 • АВАЙ-АВАЧИР

  1. olan-olmaz, hər nə var, mövcud; 2. tək, yeganə.

  Tam oxu »
 • АВАЙВАЛ

  1. düz, doğru, gerçək; olduğu kimi; 2. həqiqət, bir şeyin əsli, mahiyyəti, künhü; 3. zənginlik; var, dövlət, sərvət, mal, maddi vəsait, pul bolluğu; *

  Tam oxu »
 • АВАЛ

  köhn. başlanğıc, əvvəl, ibtida.

  Tam oxu »
 • АВАЛНА

  1. başlayaraq, etibarən; 2. keçm. zam. bax авалун.

  Tam oxu »
 • АВАЛУН

  (-из, -на, -а) f. 1. başlamaq; ibtida etmək (qılmaq); 2. başlanmaq.

  Tam oxu »
 • АВАМ

  1. avam; biliksiz, oxumamış; 2. savadsız, geridə qalmış, cahil adam.

  Tam oxu »
 • АВАМВАЛ

  avamlıq, savadsızlıq, cahillik, cəhalət.

  Tam oxu »
 • АВАМВИЛЕЛДИ

  bax авамдаказ.

  Tam oxu »
 • АВАМДАКАЗ

  zərf avamcasına, cahilcəsinə.

  Tam oxu »
 • АВАНС

  beh, avans.

  Tam oxu »