Azərbaycan qadın adlarının izahlı lüğəti.

  • ABABİL

    bax: Əbabil

    Tam oxu »
  • ABADƏT

    bax: İbadət

    Tam oxu »
  • ABAGÜL

    ata və anaya layiq gül; böyük gül. Hörmətli və yaşlı qadınlara verilən ad, titul. «Aba» müxtəlif türk dillərində ana, böyük bacı, əmi, ata mə

    Tam oxu »
  • ABAYƏT

    atalar, nənələr, ata-baba

    Tam oxu »
  • ABGÜL

    gül suyu (bax: Gülab)

    Tam oxu »
  • ABHAVA

    iqlim

    Tam oxu »
  • ABHƏYAT

    həyat suyu, dirilik suyu

    Tam oxu »
  • ABXANIM

    böyük xanım, baş xanım (bax: Abı)

    Tam oxu »
  • ABIGÜL

    gül suyu (bax: Gülab)

    Tam oxu »
  • ABIXANIM

    böyük xanım, baş xanım (bax: Abı)

    Tam oxu »
  • ABITEL

    mavi rəngli tel; göy telli qız

    Tam oxu »
  • ABİDƏ

    bax: Abid; heykəltaraşlıq, memarlıq, tarixi mədəniyyət və s. əsərləri; xatirə, yadigar və nişanə

    Tam oxu »
  • ABİGÜL

    gül suyu (bax: Gülab)

    Tam oxu »
  • ABİHAVA

    iqlim

    Tam oxu »
  • ABİHƏYAT

    həyat suyu, dirilik suyu

    Tam oxu »
  • ABİYƏT

    atalar, nənələr, ata-baba

    Tam oxu »
  • ABLA

    böyük bacı; Osmanlı imperiyasında sarayda idarə, bölmə rəhbəri, başçısı

    Tam oxu »
  • ABUHƏYAT

    həyat suyu, dirilik suyu

    Tam oxu »
  • ABUTEL

    mavi rəngli tel; göy telli qız

    Tam oxu »
  • ABUZƏNDƏ

    su pərisi; su pərisi kimi gözəl qız

    Tam oxu »
  • AÇELYA

    gözəl rəngli çiçəklər açan bitki və onun çiçəkləri

    Tam oxu »
  • AÇIQGÜL

    açılmış gül, açılmış çiçək

    Tam oxu »
  • AÇILANGÜL

    açılan gül, açılan çiçək

    Tam oxu »
  • ADAXANIM

    Ada xanımı; zinətli, qəşəng xanım

    Tam oxu »
  • ADELİYA

    nəcib, alicənab, əsilzadə

    Tam oxu »
  • ADXANIM

    Ada xanımı; zinətli, qəşəng xanım

    Tam oxu »
  • ADIDAN

    adı dan (sübh) olan; işıqlı qız

    Tam oxu »
  • ADIGÜL

    adı gül kimi olan

    Tam oxu »
  • ADINUR

    adı od olan, adı işıq olan

    Tam oxu »
  • ADIZƏR

    adı qızıl olan; çox gözəl və qəşəng

    Tam oxu »
  • AFAQ

    "apağ" sözünün ərəbləşmiş forması (Zənnimizcə, ə. mənşəli hesab edilən "üfüq" də "apağ"la eyni kökdəndir)

    Tam oxu »
  • AFAYAT

    sağlamlıq, səhhət; güc, qüvvət; nuş olsun

    Tam oxu »
  • AFAYƏT

    sağlamlıq, səhhət; güc, qüvvət; nuş olsun

    Tam oxu »
  • AFƏQ

    "apağ" sözünün ərəbləşmiş forması (Zənnimizcə, ə. mənşəli hesab edilən "üfüq" də "apağ"la eyni kökdəndir)

    Tam oxu »
  • AFƏR

    farsca "yaradan, vücuda gətirən; yaradıcı" kimi izah olunan bu adın əsasında "fər" durur

    Tam oxu »
  • AFƏRBƏYİM

    yaradan, vücuda gətirən, yaradıcı bəyim və ya xanım

    Tam oxu »
  • AFƏRDƏ

    yaradılmış, vücuda gətirilmiş

    Tam oxu »
  • AFƏRXANIM

    yaradan, vücuda gətirən, yaradıcı bəyim və ya xanım

    Tam oxu »
  • AFƏRİDƏ

    yaradılmış, vücuda gətirilmiş

    Tam oxu »
  • AFƏRİDƏN

    yaradılmış, vücuda gətirilmiş

    Tam oxu »
  • AFƏRİM

    mənim Günəşim, mənim yaradanım, mənim Tanrım

    Tam oxu »
  • AFƏRİN

    Sağ ol! Əhsən!

    Tam oxu »
  • AFƏT

    çox gözəl; dilbər; bəla, müsibət, fəlakət

    Tam oxu »
  • AFİLİYA

    Ofeliya adının dəyişdirilmiş forması

    Tam oxu »
  • AFİNA

    müharibə, qələbə, həmçinin hikmət, bilik, peşə ilahəsi

    Tam oxu »
  • AFİRƏ

    çiçək adı

    Tam oxu »
  • AFİTAB

    Günəş; nur, işıq; gözəl

    Tam oxu »
  • AFİYƏT

    sağlamlıq, səhhət; güc, qüvvət; nuş olsun

    Tam oxu »
  • AFİYƏT

    can sağlığı, sağlamlıq; sağlam qız

    Tam oxu »
  • AFİYYƏ

    sağlamlıq, səhhət; güc, qüvvət; nuş olsun

    Tam oxu »