АККЛИМАТИЗАЦИЯ

ж xüs. iqlimləş(dir)mə (heyvan və ya bitkilərin yeni iqlim şəraitinə, mühitə uyğunlaşdırılması, uyğunlaşması).

АККЛИМАТИЗАЦИОННЫЙ
АККЛИМАТИЗИРОВАНИЕ

Digər lüğətlərdə