АЛЛЕГОРИЧЕСКИЙ

аллегория söz. sif.; alleqorik, kinayəli; аллегорические рассказы alleqorik hekayələr.

АЛЛЕГОРИЗМ
АЛЛЕГОРИЧНОСТЬ

Digər lüğətlərdə