ГАЗ

( КЪАЗ рах., куьгь. ) урус, сущ.; -ди, -да; -ар, -ри, -ра чиляй акъатдай кудай гьава, химический затӀ. Билбилрин школадинни аялрин бахчадин дараматар ремонтна ва абур газдалди чими авун фикирдик ква. ЛГ, 1999,1. ӀV. Шихбабаев Шихбубадин кӀвале газ амачиз са хейлин вахт тир кьван. И. Тагьиров. Газ галукьай къуллугъчи.

* газ гун гл., ни низ-квез 1) машин, мотоцикл зарбдиз фин патал газ артухарун. 2) тадияр гун, туьгьметар авун. -Гила заз, Гьажимегьамед, ви газ герек амач. Заз ви къавумди къе бюродал кьадардилай артух газ гана. И. Тагьиров. Газ галукьай къуллугъчи.

* газ (къаз) фанар(ар) сущ.; газдин фонар, электрик лампаяр. Къе гьар сад тамашзава зи хуьруьз, Анай гуьзел къаз фонарар аквазва. А. Б. Зи хуьр.

ГАДДИ
ГАЗ

Digər lüğətlərdə