ТЕЗИС

м tezis (1. əsas fikir, müddəa; 2. fəls. Hegelin idealist fəlsəfəsində: dialektik inkişafın əsas pilləsi, triadanı (tezis, antitezis, sintez) birinci mərhələsi).

ТЕЗИРОВАТЬСЯ
ТЕЗОИМЕНИТСТВО

Digər lüğətlərdə