ТОВАРНОСТЬ

əmtəəlik, satlıq (bazar ehtiyacı üçün əmtəə istehsaletmə qabiliyyəti
ТОВАРИЩ
ТОЖДЕСТВО

Digər lüğətlərdə