АПОСТЕРИОРНОСТЬ

ж мн. нет fəls. aposteriorluq (təcrübəyə əsaslanma, təcrübədən doğma).

АПОСТЕРИОРИ
АПОСТЕРИОРНЫЙ

Digər lüğətlərdə