РАБОТАДАТЕЛЬ

iş verən, işə götürən, fəhlətutan, sahibkar
РАБОТА
РАБОТАСПОСОБНОСТЬ