ХЛЕСТКИЙ

1. bərk, şiddətli, sərt, təsirli; 2. zirək, çevik, iti, cəld; 3. məc. kəskin, tutarlı (söz, söyüş)
ХЛЕСТАТЬ
ХЛОДНОКРОВИЕ

Digər lüğətlərdə