РАДЕНИЕ

ср мн. нет köhn. 1. kömək, himayə, qeydkeşlik, qayğıkeşlik, canfəşanlıq, çalışma, səy göstərmə, can yandırma; 2. bəzi təriqətlərdə: yüyürmə, atılıb düşmə, hərlənmə və s. şəklində keçirilən patoloji mahiyyətli dini ayin; haqqaya getmə.

РАДАРНЫЙ
РАДЕТЕЛЬ

Digər lüğətlərdə