APPEAL

appeal1

n 1. müraciətnamə, çağırış, müraciət; World Peace Council’s Appeal Ümumdünya Sülh Şurasının müraciəti; to support an ~ müraciəti müdafiə etmək, müraciətə tərəfdar çıxmaq; to make an ~ to force / to arms gücə / silaha əl atmaq; 2. xahiş, rica, təvəqqe, yalvarma, yalvarış (kömək üçün); urgent ~təkidli yalvarış / xahiş; to respond to an ~ xahişə / ricaya / yalvarışa cavab vermək; 2. şikayət vermə, şikayət; hüq. apellyasiya; Court of Appeal Apellyasiya Məhkəməsi; right of ~ şikayət etmə hüququ; by way of ~ şikayət etmək yolu ilə; to file an ~ şikayət vermək; to grant an ~ şikayəti təmin etmək; to refuse an ~ şikayəti rədd etmək

appeal2

v 1. xahiş / müraciət etmək; yalvarmaq; They are appealing for money to build a new bridge Onlar təzə körpü tikmək məqsədi ilə pul almaq üçün xahiş edirlər; I don’t like appealing, but I need help Mənim yalvarmaqdan xoşum gəlmir, lakin mənim köməyə ehtiyacım var; 2. hüq. apellyasiyaya vermək; to ~ against the judge’s decision məhkəmənin qərarına qarşı apelyasiya vermək; / will appeal against being found guilty Mən müqəssir bilindiyimə görə apellyasiya verəcəm; 3. diqqətini cəlb etmək, maraqlandırmaq; oxşamaq; to ~ to the eye göz oxşamaq; The paintings / Bright colours appeal to him Şəkillər onun gözünü oxşayır

APPARITIONAL
APPEALABLE