Azərbaycan dastanlarının leksikası

 • YA PƏS

  Deməli, demək, bu halda, belə isə, indi. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YAB-YAB

  Asta, yavaş-yavaş. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YADIQ

  Yaraq, ləvazimat. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YAĞMA ETMƏK

  Talan etmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YAĞRIN

  Arxa, kürək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YAXNI

  Ət qovurması. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YAQA

  Yaxa. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YAQIN

  Yaxın. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YAQIŞMAQ

  Yaraşmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YAQLANMAQ

  Yaxınlaşmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YALAB-YALAB

  Par-par (parlamaq). (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YALABDAQ

  Alov kimi. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YALABIMAQ

  Parıldamaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YAMRI

  Yumru. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YANAL

  Yan, ətraf. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YANÇI

  1. İki küsülü tərəfi barışdıran adam; vasitəçi; köməkçi, havadar. 2. Sağdış, soldış. Dastanlarda sonuncu mənaya rast gəlinir

  Tam oxu »
 • YANQULANMAQ

  Əks-səda vermək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YANŞAQ

  Aşıq, ozan. Qızlardan biri onu görüb, qaçdı Əslinin yanına ki: – Əsli bacı, bir yanşaq dayanıb bağçanın ağzında, elə yanıqlı-yanıqlı oxuyur ki

  Tam oxu »
 • YAPA-YAPA

  Lopa-lopa. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YAPAĞLU

  Sıx, gur yunlu. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YAPUQ

  Yəhər, gül. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YARALU

  Yaralı. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YARAN

  Dostlar. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YARÇIMAQ

  Xoşbəxt olmaq; bərəkət tapmaq, sağalmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YASANMAQ

  Qərar vermək, hazırlanmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YAŞILBAŞ

  Ördəyin erkəyi. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Poeziyada, adətən, “yaşılbaş sona” kimi rast gəlinir, gözəl mənasında işlənir

  Tam oxu »
 • YAŞLAMAQ

  Ömür sürmək, yaşamaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YAŞMAQ

  Qadınların yad kişilərdən yaşınmaq üçün üzlərinin adətən gözdən aşağı hissəsini örtdükləri örtü. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dərzidən bir dəst gözəl

  Tam oxu »
 • YAŞURMAQ

  Gizləmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YATDUĞI

  Yatdığı, yatmağı adət etdiyi. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YATLU

  Pis, yaramaz, fəna, adi. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YAVAN

  Yavan girər duşuna: ifadəyə həm məhəbbət dastanlarında (“Şah İsmayıl”), həm də Əndəlib Qaracadağinin “Şeirlər məcmuəsi”ndə rast gəlinir

  Tam oxu »
 • YAVAN GİRƏR DUŞUNA

  İfadə “Şah İsmayıl” dastanındakı vücudnamədəndir. Üç yaşından beş yaşına varanda, Yenicə açılan gülə bənzərsən

  Tam oxu »
 • YAVRI

  Quş və heyvan balası. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YAVRUM

  Yavru çocuq, körpə, uşaq, bala mənalarını verir. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dastanda yavrum şəklində nəvaziş bildirən müraciət kimi işlənir

  Tam oxu »
 • YAVUQ

  Yaxın. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Qarı gəlir bizə yavuq, Elə bil ki, tutub soyuq, Çeşdəliyə bircə toyuq, Axşama qayğanağı var

  Tam oxu »
 • YAVUZLAMAQ

  Pisləmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YAYA

  Piyada. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YAYAX

  Piyada. O nədir ki, bu dünyada zatı yox? O nədir ki, tikişi yox, qatı yox? O nədir ki, yayax gedir, atı yox? Çarx dolanır, bir tükənməz yolu var

  Tam oxu »
 • YAYAQ

  Bax: yaya. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YAYAN

  Piyada, ayaqla. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YAYAN

  Piyada. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Digər dastanlarda yayax şəklində rast gəlinir. İki əsgər bir-birinə varanda, Aralığa quru dava salanda, At yorul

  Tam oxu »
 • YAYQANMAQ

  Yaxalanmaq, çalxalanmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YAYLAR

  Yaylaqlanan, yaylayacaq, yaylayacaq olan. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YAZI

  Çöl, düz, düzən. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) – Koroğlu, əgər bizə yaxşı hörmət eləmək istəyirsənsə, Bayazid yazısında yaxşı ceyranlar olur

  Tam oxu »
 • YAZIX

  Günah və suç. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YAZILIB-DİZİLMƏK

  Meydana gətirilmək, tərtib edilmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YAZU

  Çöl. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YEDƏK

  Heyvanı çəkib arxasınca aparmaq üçün boynuna və ya boyunduruğuna bağlanmış ip. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • YEDƏYİNDƏ

  Arxasınca, dalınca, yedəyindən tutaraq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Kor Alı, daylar da yedəyində, tapdana-tapdana öz evinə gəldi

  Tam oxu »