Диалектологический словарь азербайджанского языка.

 • AY-ILDIZ

  (Bərdə, Füzuli) qiymətli parça adı. – Mə:m qızıma bir dəs ay-ıldızdan paltar veriη (Füzuli)

  Полностью »
 • AYAĞALTI

  (Biləsuvar, Kürdəmir, Laçın, Salyan) pilləkən. – Ayağaltı qayıtdırmağa taxda almışam (Biləsuvar)

  Полностью »
 • AYAĞAŞMA

  (Bərdə) valideynin ərə gedən qızının evinə ilk gedişi. – Qızı ərə verənnən so:ra ayağaşmıye:dirix’

  Полностью »
 • AYAĞÇİ

  I (Lənkəran) qapı-qapı gəzib mal alıb-satan, xırdavatçı, çərçi II (Lənkəran, Salyan) 1. xeyirdə və şərdə xidmət edən adam (Lənkəran) 2

  Полностью »
 • AYAĞÜSTÜ

  (Quba) məclisdə qonaqlara xidmət edən adam

  Полностью »
 • AYAX

  (Naxçıvan) uzaq, kənar. – Naxçıvan mərkəzdən ayaxdı

  Полностью »
 • AYAXLI

  (Qazax) yuxayayan. – Ayaxlıda xamır yayıler

  Полностью »
 • AYALĞA

  (Bərdə, İmişli, Şəmkir) ləqəb. – Onun ayalğası Çəpərdələndi (Şəmkir); – Çaqqal Cəfərin ayalğasıdı (Bərdə)

  Полностью »
 • AYALMASI

  (Oğuz) cır alma. – Ha bizim tərəflərin hamısında ayalması olur

  Полностью »
 • AYAMA

  (Culfa, Naxçıvan, Ordubad, Şahbuz, Şərur) ləqəb. – Bu kənddə hamının ayaması var (Şərur)

  Полностью »
 • AYAMAĞ

  (Kürdəmir) axtarmaq, yada salmaq. – Ötən günüyü ayason yaxşıdı; – Heç bizi ayamırsan

  Полностью »
 • AYANAT

  (Culfa, Kürdəmir, Sabirabad, Şərur) kömək. – Hökmət mənə ayanat eliyir (Culfa)

  Полностью »
 • AYANDA-SAYANDA

  (Meğri) hərdənbir, ayda-ildə. – Haspulat ayanda-sayanda gəler Əldəriyə, Bakıda oler

  Полностью »
 • AYAR

  I (Borçalı) ürəyiaçıq, gülərüzlü. – Mənim ayar adama xoşum var II (Cəbrayıl, Oğuz) tez seçən, müəyyənləşdirən

  Полностью »
 • AYARBAZ

  (Bərdə, Qarakilsə) zarafatcıl. – Ayarbaz adam adamı güldürər (Bərdə)

  Полностью »
 • AYARPARA

  (Qazax) qadınların yaxaya, boyuna taxdıqları zinət şeyləri

  Полностью »
 • AYAZDAMMAĞ

  (Bakı) soyuqlaşmaq (hava haqqında). – Havalar birdən ayazdanıb

  Полностью »
 • AYAZIMAX

  I (Ağdam, Borçalı, Qazax, Mingəçevir, Şuşa) xəstəlikdən ayılmaq. – Beş aydı yaterdim, naçaxdım, yenijə ayazımışam (Borçalı) II (Cəbrayıl, Zəngibasar)

  Полностью »
 • AYBA

  (Yardımlı) yeməli yabanı bitki adı

  Полностью »
 • AYBABAQORXURAM

  (Ağdam) uşaq oyunu adı

  Полностью »
 • AYBOĞAN

  (Çənbərək) ağcaqanada oxşar xırda cücü. – Qamışdıda gün batcağına ayboğan adamın gözünə dolur

  Полностью »
 • AYDIRMAX

  (Kürdəmir) demək, söyləmək, anlatmaq. – Anasına aydırdı ki, o qızı isseyir

  Полностью »
 • AYDİTDİ

  (Bərdə) uşaq oyunu adı. – Uşaxlar ayditdi oynuyur

  Полностью »
 • AYI

  (Ağdərə) oxu arabanın altında (arxa hissədə) saxlamaq üçün işlədilən taxta. – Qavaxdakına qır (bax qır III) de:illər, daldakına ayı Ayı çıxmax (Cəbra

  Полностью »
 • AYIBALASI

  (Ağdam, Bərdə, Gədəbəy, Kürdəmir, Tovuz) çiy kərpic. – Ayıbalasınnan tikilən öyüη andır qalsın (Bərdə)

  Полностью »
 • AYICACAĞI

  (Şəmkir) yabanı bitki adı. – Ayıcacağın bizdər yemirəx’

  Полностью »
 • AYIFINDIĞI

  (Şuşa) 1. yabanı ağac adı 2. həmin ağacın meyvəsi. – Ayıfındığı qəşəx’ yeməli meyvədi, həmi də yağlıdı, şirindi

  Полностью »
 • AYIL

  (Dərbənd) kəndir, bağ, ip. – Uşağlar ayılnan odun ayılleyıb gətirdilər

  Полностью »
 • AYIL-MAYIL

  (Qazax) heyran ◊ Ayılmayıl olmax – heyran olmaq. – Qız elə gözəldi, adam baxanda ayıl-mayıl olor

  Полностью »
 • AYILAŞMAX

  (Şəmkir) zorbalaşmaq, iriləşmək. – Dadaşın kiçiy oğlu nə yaman ayılaşıf, heş tanıyammadım

  Полностью »
 • AYILLAMAĞ

  (Dərbənd) şələ bağlamaq. – Odun ayıllıyıb gətirətdi uşağlar

  Полностью »
 • AYIMMAX

  (Göyçay) dincəlmək

  Полностью »
 • AYIN-ŞAYIN

  (Meğri, Şərur) arxayın. – Ayın-şayın otumuşdux, çörex’ yeyirdix’, əmir Ərşət atdısı töküldü kəndə (Meğri)

  Полностью »
 • AYINDIRMAĞ

  (İsmayıllı) utandırmaq. – Adə, uşağı ayındırma

  Полностью »
 • AYIRTDAMAX

  (Qazax, Şəmkir) bax ağartdamax. – Bir əz düyü ayırtda, aş pişirəx’ (Şəmkir); – Ay bala, get bu yerimizin pöhrənini ayırtda; – Düyüdə suluf olor, de:ri

  Полностью »
 • AYIRTMAÇ

  (Ağdaş) pöhrə

  Полностью »
 • AYIŞMAX

  (Qazax) artmaq, şiddətlənmək (xəstəlik haqqında). – Naxoşun xəstəliyi ayışer, ölör; – Şiş gün-günnən qalıxsa <qalxsa>, ona ayışmax de:ll

  Полностью »
 • AYQAX

  I (Qax) bələdçi II (Naxçıvan) təlxək. – Keçmiş vaxda şahların yanında ayqax olardı; – Bu ayqax nə qədər söz deyir, Şa:bbas gəlmir

  Полностью »
 • AYQUL

  (Yevlax) laqeyd

  Полностью »
 • AYLAMMAĞ

  (Quba) gəzib-dolanmaq, hərlənmək. – Gidağ bir az aylanağ gəlağ

  Полностью »
 • AYLIĞA

  (Borçalı) bax ayalğa. – Bu kətdə aylığası olan çoxdu

  Полностью »
 • AYLIXÇI

  (Şəki) bir ayda 30 əməkgünü alan

  Полностью »
 • AYMAĞ

  (Füzuli) söyləmək, demək. – O mq: söz aydı

  Полностью »
 • AYMALAMAX

  (Kürdəmir, Tovuz) basmarlamaq, boğuşmaq. – Qoyma, ittər birbirini aymalıyıf öldürər (Tovuz)

  Полностью »
 • AYNA

  I (Bakı, Gəncə, Qazax, Şəmkir) 1. pəncərə (Gəncə). – Havalar soyuxlaşır, usda tafseydıx aynaları saldırardıx 2

  Полностью »
 • AYNAGÜL

  (Xanlar, Şəmkir) pəncərənin şüşə salınan yeri. – Aynanı aynagülə salıllar, soyux gəlmir (Şəmkir); – Aynagülüyə ayna salıllar kın, işıx tüşsün öyə (Şəm

  Полностью »
 • AYNAX

  (Ağcabədi, Bərdə, İmişli, Şuşa) məzəli, şən, zarafatcıl. – Bu kətdə Yəhya aynaxdı (Ağcabədi); – Aynax Həsən bizi güldürdü (Şuşa)

  Полностью »
 • AYNAXLAŞMAĞ

  (İmişli) şən olmaq, şənlənmək. – Tay aynaxlaşıf sənin bu oğlun, qavax qaradimməzdi

  Полностью »
 • AYNAMAX

  (Oğuz) artmaq. – Külfət aynıyıf, hindi hamı işdi:r

  Полностью »
 • AYNID

  (Çənbərək) eybəcər, çirkin. – Osman aynıd adamdı

  Полностью »