Диалектологический словарь азербайджанского языка.

 • MÖCALAN

  (Bakı) meyvə qurutmaq üçün xüsusi yer

  Полностью »
 • MÖCÜK

  (Cənubi Azərbaycan, İrəvan) büzdüm

  Полностью »
 • MÖÇ

  (Lənkəran) qıf

  Полностью »
 • MÖDƏRƏ

  (Qazax) gödək

  Полностью »
 • MÖDÜX’

  (Oğuz) yerkökünə oxşar bitki. – Mödüyü yerdən çıxarıf elə kök kimi yi:llər

  Полностью »
 • MÖDYƏM

  (Qazax) bax modyam II ◊ Mödyəm getməx’ – kömək etmək. – Gəvə toxuyanda arvatdar bir-birinə mödyəm gedir

  Полностью »
 • MÖHRƏ

  I (Ağdaş, Biləsuvar, Culfa, Əli Bayramlı, Gəncə, Goranboy, Göyçay, Masallı, Mingəçevir, Kürdəmir, Şamaxı, Şərur, Ucar) 1

  Полностью »
 • MÖHRƏLƏMƏX’

  (Ağdam) çəpərləmək

  Полностью »
 • MÖHRÜQA

  (Culfa) xəstəlik adı. – Möhrüqa başınnan tutar öldürər

  Полностью »
 • MÖHÜB

  möhüb düzməg: (Cəlilabad, Mingəçevir, Şamaxı, Şəki) əl tutmaq, kömək etmək. – Elə olmaz ki, onın möhübin düzmiyəsən, işi də düzəlmiyə (Cəlilabad); – M

  Полностью »
 • MÖMƏ

  (Bakı) bax memə

  Полностью »
 • MÖR

  (Kürdəmir) zəif (gözə aiddir). – Qocaldığına gözü mördi

  Полностью »
 • MÖRƏ

  (Qubadlı) tənəyin kəsilmiş qolu. – Ocağa bir az mörə at

  Полностью »
 • MÖRGƏ

  (Kürdəmir) 1. pas. – Qəmələtini mörgə tutup, heş kəsmir 2. çirk

  Полностью »
 • MÖRGƏNƏ

  (Kürdəmir) bax mörgə. – Yağlanmadığına mörgənə kəsib baltanı tərk eliyəcək; – Qav-qacağı mörgənə tutup, yümürəm deyin

  Полностью »
 • MÖRGÜ

  (Zaqatala) arabada oxu saxlayan hissə. – Ədə, arabanı saxla, ox mörgüdən çıxdı

  Полностью »
 • MÖ:ÜZ

  (Cəbrayıl, Culfa, Kürdəmir) bax meviz

  Полностью »
 • MÖV

  (Cənubi Azərbaycan, Culfa, Meğri, Naxçıvan, Ordubad) bax mev. – Həyətdə beş-on möv var (Naxçıvan); – Üzümü mövdən dərdıx (Ordubad); – Bizlərin mövü ço

  Полностью »
 • MÖVƏ

  (Şahbuz) meyvə. – Ərix’ özü mövədi

  Полностью »
 • MÖVƏŞƏ

  (Cənubi Azərbaycan) cavan tənək. – Mövəşəni soyuğdan saxlamağ lazımdur

  Полностью »
 • MÖVLÜX’

  (Culfa, Ordubad) bax mövlıx. – Mövlüx’dən bıyıl çox üzüm götürdüm (Ordubad); – Ta yazəcən mövlüx’ləri işdədi (Culfa)

  Полностью »
 • MÖVÜZ

  (Cəbrayıl, Culfa, Naxçıvan, Ordubad) Mövüz quru üzümdü (Culfa); 2. üzüm növü (Cəbrayıl)

  Полностью »
 • MÖY

  (Naxçıvan) bax möv

  Полностью »
 • MÖYDƏRƏMƏT

  (Goranboy) həddindən çox. – Alma ağacı möydərəmət gətirib

  Полностью »
 • MÖYLƏŞ

  (Kəlbəcər) yalançı. – İsə yalan danışıf, ona möyləş İsə deyiflər

  Полностью »
 • MÖYLİK

  (Naxçıvan) bax mövlıx. – Möyliyi kor basıb

  Полностью »
 • MÖYÜZ

  (Gəncə, Naxçıvan) bax meviz. – İki girvənkə möyüz al gəti

  Полностью »
 • MÖ:Z

  (Kürdəmir) bax meviz. – Sər qurut üzümü, olsun mö:z

  Полностью »
 • MÖZƏLƏNNƏNMƏG

  (İmişli) mozalanın dişləməsi nəticəsində ora-bura qaçmaq (qaramal haqqında). – Mal mözələnnəndi, getdi o taya

  Полностью »
 • MUBAH

  (Meğri) mülayim (hava). – Mırğıda il həməvax mubah keçer

  Полностью »
 • MUCUXLAMAX

  (Mingəçevir) dümsükləmək

  Полностью »
 • MUCUR

  (Qax, Zaqatala) 1. biryaşar erkək keçi balası 2. sürünün qabağında gedən keçi (Zaqatala). – Mucur hara getsə, sürü dalınca gediy (Zaqatala) Mucur baş

  Полностью »
 • MUCURRANMAĞ

  (Kürdəmir) ütülmək. – İncavara saçımın hamsı yammadı, elə ucdarı mucurrandı

  Полностью »
 • MUÇİX’

  (Şəki) ağac şitili. – Biyil çoxlu alma muçiyi basdırmışux

  Полностью »
 • MUÇUX

  (Borçalı, Gəncə, Gədəbəy, Qazax, Şəmkir) 1. uçuq, səpki. – Dodağıma muçux tüşüf (Qazax) 2. sızaq. – Çənəmin altınnan çıxan muçux öldüröy məni (Gədəbəy

  Полностью »
 • MUÇUXLAMAX

  I (Başkeçid, Borçalı, Gəncə, Qazax, Şəmkir) 1. uçuqlamaq. – Ə:, dodağın niyə muçuxli:f (Borçalı); – Beyjə qorxdum, dodağım muçuxleyif (Şəmkir) 2

  Полностью »
 • MUÇUL

  (Qax) 1. qoyun yunu 2. məc. saç

  Полностью »
 • MUDUR

  (Dərbənd, Tabasaran) keçi balası. – Büz taza doğulan keçi balasınə mudur də diyədüg, qaday da diyədüg; – Mudurlar anasını əmməgə başladı (Dərbənd); –

  Полностью »
 • MUĞ

  (Bərdə) zoğun ucu. – İncil ağacının muğu çivana dərmandı

  Полностью »
 • MUĞAN

  (Qarakilsə, Şahbuz) 1. qar təmizləmək üçün üzərinə dəri çəkilmiş üçbucaq şəkilli kürək (Qarakilsə, Şahbuz) 2

  Полностью »
 • MUĞANƏZƏX’

  (Qarakilsə) saman tökmək üçün samanlığın divarında düzəldilmiş deşik

  Полностью »
 • MUĞARA

  (Qax) bax mağara

  Полностью »
 • MUĞAŞAR

  (Meğri) bax mıxaşər

  Полностью »
 • MUĞDAR

  (Bakı) hörmət

  Полностью »
 • MUĞDUSA

  (Şəki) çirkin, xoşagəlməz

  Полностью »
 • MUĞƏLLİTDIX

  (Meğri) dələduzluq. – Muğəllitdıx Calalın gözdərinnan uxiney

  Полностью »
 • MUĞLAQ

  (Balakən) xirtdək. – İt heyvanın muğlağınnan tutub boğurdu; – Muğlağım ağrıyır

  Полностью »
 • MUĞROY

  (Tovuz) bax məyro. – Naltökəndə muğroy oluf

  Полностью »
 • MUĞRUĞ

  (Əli Bayramlı) bax məyro

  Полностью »
 • MUĞUR

  muğur gəlmeg: (Bakı) əhəmiyyət vermək, saymaq. – Neynim, nə qədər deyrəm, heç muğur gəlmir

  Полностью »