Диалектологический словарь азербайджанского языка.

 • TECAN

  I (Ağcabədi, Bolnisi, Gəncə, Kürdəmir, Salyan, Zəngilan) bax tejan I. – Tecanda pendir olur (Ağcabədi); – Pendiri qabaxcan duzduyuf tecana yığırıx, so

  Полностью »
 • TECAV

  (Zəngilan) bax tejab. – Pilə tecavnan yaxşı bişir

  Полностью »
 • TECƏN

  (Borçalı) bax tejan I

  Полностью »
 • TECƏRƏ

  (Şərur) 5 pud tutan qab. – Tecərə həşdad kilodu

  Полностью »
 • TEHNİMƏY

  (Göyçay, Şamaxı) tövşümək. – Bir də gördüm elə tehniyir, az qalır nəfəsi gessin gəlməsin

  Полностью »
 • TEHNİYƏ-TEHNİYƏ

  (Şamaxı) tövşüyətövşüyə. – Gördüm tehniyə-tehniyə mə:m üstümə gəlir

  Полностью »
 • TEHRANİ

  (Cənubi Azərbaycan, Ordubad) tut növü adı. – Tehrani tut yeməli olur, çox daddıdı (Ordubad)

  Полностью »
 • TEHRELƏMƏĞ

  (Biləsuvar) küsmək

  Полностью »
 • TE:XA

  (Əli Bayramlı, Gəncə) b ax teyxa. – Bırda te:xa pambığ əkmişik (Gəncə)

  Полностью »
 • TEJAB

  (Qubadlı) ipək sap hazırlamaq üçün kül ilə suyun qarışığından düzələn məhlul. – Bir az tejab qayır, pilə bişirəjiyəm

  Полностью »
 • TEJAN

  I (Cəbrayıl) qatıq və ya süd saxlamaq üçün dəri, tuluq II (Cəbrayıl) şor III (Gədəbəy) qoca qadın döşü

  Полностью »
 • TEJANNAMAX

  I (Çənbərək) böyümək, enlənmək; boşalmaq. – Əygımdəki çüşdal üççə gündə tejannadı II (Qazax) qoyun dərisindən tejan, tuluq hazırlamaq

  Полностью »
 • TEJDƏMƏX’

  (Hamamlı) xırmanda təmizlənmiş taxılı topa şəklində bir yerə yığmaq. – Taxılı so:urdum, tejdi:f gəldim

  Полностью »
 • TEJƏN

  (Bolnisi, Borçalı, Daşkəsən, Hamamlı, Qazax, Naxçıvan) bax tejan I. – Tejəndə süd var (Bolnisi); – Tejən qoyun dərisinnən olor, içinə qatıx tökö:llər

  Полностью »
 • TEKİŞLƏMƏK

  (Dərbənd) hamarlamaq. – Bu evin cabarını dünən tekişlədi usta

  Полностью »
 • TEL

  I (Cəlilabad, Hamamlı, Kürdəmir, Ordubad) 1. sap (Ordubad). – Natik tükannan tel aldı 2. sim; sazın, tarın simi (Hamamlı); – Sazın teli qırıldı, aşıx

  Полностью »
 • TELBƏ

  (Cəbrayıl) mal ətində olan iri damarlar. – Bu ətin telbəsini yemək olmaz, qopart at

  Полностью »
 • TELBƏ-TELBƏ

  (Salyan) dalbadal. – Uşaxlar telbə-telbə qaçırdılar

  Полностью »
 • TELƏÇİ

  (Kəlbəcər) heyvanın yeni doğulmuş balası öldükdə anası ölmüş başqa bir balanı ona isnişdirən adam. – Qəni kişi yaxşı teləçidi

  Полностью »
 • TELƏMƏX’

  (Kəlbəcər) 1. isinişdirmək, alışdırmaq 2. ilişdirmək. – Yetim quzunu kürə qoyuna telədim. – Fatmanı Cəfərə telədilər

  Полностью »
 • TELFİRƏNGİ

  (Salyan) nazik, ensiz. – Validə gəlininə bi də: telfirəngi üzük aparmışdı

  Полностью »
 • TELİX’Çİ

  (Ağdam) bax teləçi. – Hər adam telix’çi ola bilməz. – Telix’çi bizim inəyə bir quzu telidi

  Полностью »
 • TELİMƏX’

  (Ağdam, Xocavənd) bax teləməx’. – Qoyun oursağ olanda yetim quzunu ona telirix’ (Xocavənd)

  Полностью »
 • TELİTMƏX’

  (Zəngilan) bax teləməx’. – İnəyin bızavı öldü, quzunu ona telitdim

  Полностью »
 • TELLƏMƏX’

  (Zəngilan) aldatmaq, kələk gəlmək. – Sən məni teliyəlməzsən, mən uşax dəyləm

  Полностью »
 • TELMƏX’

  (Şərur) saçaq, qarğıdalı saçağı. – Məkə:n də telməyi o:r

  Полностью »
 • TELPƏX’

  (Ordubad) uzuntüklü dəridən tikilmiş papaq. – Mənim telpəyimi burya gətir

  Полностью »
 • TELTƏ

  (Zəngilan) pambıq yığıldıqdan sonra qozanın arasında ilişib qalan pambıq qalığı; saçaq. – Pambı: yaxşı yığıη, üsdündə teltəsi qalmasın

  Полностью »
 • TE:M

  (Şəki) bax teyim. – Birəz te:m gə, gidax çatax

  Полностью »
 • TENÇE

  (Zaqatala) kiçik mis qazan. – Yağı tençedəmi əridirsən?

  Полностью »
 • TENNİ

  (Çənbərək) rütubətli. – Bizim ev yaman tennidi

  Полностью »
 • TEP

  (Çənbərək) rütubətli. – Bu otax tepdi ◊ Tep damı (Çənbərək) – tütün yarpaqlarını nəmləndirmək üçün xüsusi tikili

  Полностью »
 • TEPNƏNMƏX

  (Gədəbəy) nəm çəkmək, rütubət çəkmək. – Duhar so:ux olduğuna gəvə tennənif, əldən çıxıf

  Полностью »
 • TEPŞİ

  (Bolnisi) boşqab

  Полностью »
 • TEPŞİMAX

  (Qax) kökləmək, seyrək tikişlə tikmək. – Habı oynağın <paltar> etəgini tepşi hələ

  Полностью »
 • TER

  I (Bərdə, Culfa, Gəncə, Hamamlı, Şərur) böyük xurcun. – Terin içinə ağır şeylər qoymaq olar. – Teri atın belinə aşır (Bərdə); – Xurcunu adam çiyninə s

  Полностью »
 • TERAN

  (Quba) cır meyvə. – Teranı bizdə hiç kimsənə yimiyədü, tükülüb qaladu ağacın altında

  Полностью »
 • TEREG

  (Dərbənd) ağac. – Tereg yıxılanda biz ona ağac diyədiğ; – Yemişi <meyvəni> teregdən çöpliyəduğ <dərmək>

  Полностью »
 • TEREGDEŞƏN

  (Tabasaran) ağacdələn. – Teregdeşənün balaların Qaflan alub üldürütdü

  Полностью »
 • TERLAN

  (Oğuz) kiçik, xırda balıq. – Böyyü balıxdı, kiçiyi terlan

  Полностью »
 • TES

  (Füzuli, Zəngəzur) hünər, bacarıq. – Vağon sürmək hər adamın tesi döyül (Zəngəzur); – Hər kəsdə tes olmas ki, şeyri yazsın (Füzuli)

  Полностью »
 • TESİ

  (Meğri) qısaboylu, gödək

  Полностью »
 • TESTO

  (Şamaxı, Ucar) 1. tələsən 2. səbirsiz. – Testo adam qab sındırar (Ucar); – Həsən yaman testodi (Şamaxı)

  Полностью »
 • TEŞƏ

  (Tovuz) ləklərin alağını təmizləmək üçün alət

  Полностью »
 • TEŞİ

  (Zəngilan) ip əyirmək üçün alət. – Nənəm öydədi, əmə teşi öydə döy

  Полностью »
 • TEŞVİ

  (Borçalı) dərin boşqab. – Teşvi cəmnən az tuturdu

  Полностью »
 • TETER

  (Balakən) xarab olmuş, yararsız yun

  Полностью »
 • TETİX’

  (Qazax) tel, saç

  Полностью »
 • TETİR

  I (Çənbərək, Qazax) 1. pul (Çənbərək). – Ə, maηa tetir sayıfsan? 2. gümüş pullardan düzəldilmiş bəzək (Qazax); – Keşmişdə dingə geyərdix’, qavağı teti

  Полностью »
 • TETİRRƏMƏX’

  (Qazax) nağd etmək, hazır etmək. – Get pulu tetirrə, soηra gələrsəη

  Полностью »