Толковый словарь азербайджанского языка

 • ÜDÜLƏMƏ

  “Üdüləmək”dən f.is

  Полностью »
 • ÜDÜLƏMƏK

  f. dan. Boş-boş danışmaq, çərənləmək, naqqallıq eləmək.□ Üdüləyibtökmək – bax üdüləmək

  Полностью »
 • ÜFLƏMƏ

  “Üfləmək”dən f.is

  Полностью »
 • ÜFLƏMƏK

  bax üfürmək. Gülsüm xala uşağın ağzını əli ilə örtüb, üzündən üflədi. Ə.Haqverdiyev. Xəlil acı-acı gülümsədi, papirosunun göyümtül, qatı tüstüsünü kül

  Полностью »
 • ÜFUNƏT

  is. Pis iy, pis qoxu. Nə küçələrdə üfunət, nə döngələrdə zibil var. Ə.Nəzmi. Otağı iylənmiş dəri qoxusu kimi bir üfunət bürümüşdü

  Полностью »
 • ÜFUNƏTLƏNDİRMƏ

  “Üfunətləndirmək”dən f.is

  Полностью »
 • ÜFUNƏTLƏNDİRMƏK

  f. Üfunətlənməsinə, pis qoxu verməsinə səbəb olmaq; iyləndirmək. Səliqəli maldarlar çöldən naxır qayıdan zaman oğul-uşağı düzərlər qapılara ki, camışl

  Полностью »
 • ÜFUNƏTLƏNMƏ

  “Üfunətlənmək”dən f.is

  Полностью »
 • ÜFUNƏTLƏNMƏK

  f. Pis iy, pis qoxu vermək; iylənmək

  Полностью »
 • ÜFUNƏTLİ

  sif. Pis iy verən, pis qoxulu, üfunət yayan, pis iyli. [Həsən] həyətdə paslı tənəkələr arası ilə keçib, üfunətli pilləkənə yanaşdı

  Полностью »
 • ÜFÜQ

  is. [ər.] 1. Göyün yer və ya su səthi ilə bitişik kimi görünən xətti. Ulduzlar tökülür dənizə bir-bir; Üfüqdə açılır səhərin gözü

  Полностью »
 • ÜFÜQİ

  sif. [ər.] Üfüq xəttinə paralel, şaquli xəttə perpendikulyar olan. Üfüqi xətt. Üfüqi səth

  Полностью »
 • ÜFÜRMƏ

  “Üfürmək”dən f.is

  Полностью »
 • ÜFÜRMƏK

  f. Dodaqlarını büzərək ağızdakı havanı şiddətlə bir şeyə yönəltmək. // Bu işi yanmaqda olan bir şeyi söndürmək və ya qızışdırmaq, ya da qızğın şeyi so

  Полностью »
 • ÜQAB

  is. [ər.] köhn. Qaraquş, qartal. Çığırma, yat, ay ac toyuq, yuxunda çoxca darı gör! Sus, ay yazıq, fəzadəki üqabi-canşikarı gör! M

  Полностью »
 • ÜQƏLA

  is. [ər.] köhn. Ağıllı adamlar. Hər nə görsən, görəcəksən üqəla və füzəla; Hamı təsdiq edəcək, hər nə buyursa üləma

  Полностью »
 • ÜLƏMA

  is. [ər. “alim” söz. cəmi] Alimlər. Üləmalar üz döndərib xudadan. Q.Zakir. Şəhərin böyük üləma və dərvişləri [Nəsiminin] ziyarətinə getməyə başladılar

  Полностью »
 • ÜLFƏT

  is. [ər.] 1. Qarşılıqlı, xoş, mehriban münasibət, yaxınlıq, əlaqə, ünsiyyət, dostluq. [Nadir bəy:] İnsanlar arasında ülfət ziyadələşdikcə, şübhəsiz, k

  Полностью »
 • ÜLGÜ

  is. 1. Paltar və ya ayaqqabı hissələrini biçmək üçün nümunə; ölçü-biçi, əndazə. Paltar ülgüsü. // Nümunə model

  Полностью »
 • ÜLGÜC

  is. 1. Tük qırxmaq üçün iti bıçaq. Dəllək kisəbəndindən enli ülgücünü çıxarıb qırxırdı. Çəmənzəminli

  Полностью »
 • ÜLGÜCLƏMƏ

  “Ülgücləmək”dən f.is

  Полностью »
 • ÜLGÜCLƏMƏK

  f. 1. Ülgüclə qırxmaq. Üzünü ülgücləmək. 2. köhn. Ülgüclə çərtmək, ülgüclə qan almaq. Dalını ülgücləmək

  Полностью »
 • ÜLGÜÇÜ

  is. Ülgü tutan, model düzəldən; modelçi

  Полностью »
 • ÜLKƏR

  is. Dana bürcündə yeddi ulduz topasının adı; Sürəyya. // Ümumiyyətlə ulduz. Karvan-karvan göydən ulduzlar köçür; Öz bəxtinə hər kəs bir ülkər seçir

  Полностью »
 • ÜLUM

  is. [ər. “elm” söz. cəmi] klas. Elmlər. O əsrə nisbət hələ ülumun və sənayenin ziyadə tərəqqisi yox idi

  Полностью »
 • ÜLÜŞ

  is. məh. Arasına halva qoyulmuş yuxa, lavaş

  Полностью »
 • ÜLVİ

  sif. [ər.] 1. tənt. Yüksək, ali, uca, müqəddəs. Ülvi amal. – [Nizami:] Sən bilirsən, anacan, dünyada ən yüksək, əm ülvi şey nədir? M

  Полностью »
 • ÜLVİLİK

  bax ülviyyət. Qulam müəllim yaşaran çocuq gözlərini təsəvvürünə gətirir, burada bir ülvilik və qüdsilik görürdü

  Полностью »
 • ÜLVİYYƏT

  is. [ər.] tənt. Yüksəklik, alilik, ucalıq, ülvilik, müqəddəslik. Məcnunluq gözəldir! “Bu nədir?” – deyə; Hər cahil anlamaz bu ülviyyəti; Yazıq o kəsə

  Полностью »
 • ÜMDƏ

  sif. [ər.] Ən əsas, ən mühüm, başlıca, birinci. Ümdə məsələ. Ümdə vəzifə. – [Nuxulular:] Əvvələn, o cənabın ziyarəti ümdə mətləbdir

  Полностью »
 • ÜMƏRA

  is. [ər. “əmir” söz. cəmi] klas. Əmirlər, hakimlər. Sən dur ayaq üstə, demə bir söz ümərayə; Caiz deyil insanca danışmaq füqərayə

  Полностью »
 • ÜMİD

  is. 1. Arzu edilən bir şeyin ola biləcəyinə inanma və bu inamdan doğan daxili fərəh, xatircəmlik hissi; güman

  Полностью »
 • ÜMİDGAH

  is. klas. Ümid bağlanılan yer və ya adam. Vüsalə rəğbətim artır çəkəndə hicr qəmin; Xilasi-yol dilərəm öz ümidgahimdən

  Полностью »
 • ÜMİDLƏNDİRMƏ

  “Ümidləndirmək”dən f.is

  Полностью »
 • ÜMİDLƏNDİRMƏK

  f. Ümidvar etmək, ümid vermək, arxayın etmək

  Полностью »
 • ÜMİDLƏNMƏ

  “Ümidlənmək”dən f.is

  Полностью »
 • ÜMİDLƏNMƏK

  f. Ümidvar olmaq, ümid bəsləmək, ümid etmək, arxayın olmaq

  Полностью »
 • ÜMİDLİ

  sif. 1. Bir işin yaxşı qurtaracağına ümid verən; ümidverici. Ümidli məsləhət. – [Qəhrəman] o gözlərdə, o dodaqlarda silinməz, ümidli və səmimi bir təb

  Полностью »
 • ÜMİDSİZ

  sif. və zərf 1. Heç bir ümid verməyən, ümid edilməyən, arxayın etməyən. Ümidsiz cavab. 2. Ümidini kəsmiş, məyus, naümid

  Полностью »
 • ÜMİDSİZCƏ

  zərf Ümidsiz halda, ümidini itirmiş halda, ümidsizliklə. Ümidsizcə cavab vermək. – Bu xain və rəhmsiz zərbə ümidsizcəsinə qayalar arxasında can çəkişə

  Полностью »
 • ÜMİDSİZCƏSİNƏ

  zərf Ümidsiz halda, ümidini itirmiş halda, ümidsizliklə. Ümidsizcə cavab vermək. – Bu xain və rəhmsiz zərbə ümidsizcəsinə qayalar arxasında can çəkişə

  Полностью »
 • ÜMİDSİZLİK

  is. Heç bir ümid olmadığı hal; naümidlik. [Kamran:] O çöhrələrdə, o gözlərdə ümidsizlikdən bir əsər varmı? H

  Полностью »
 • ÜMİDVAR

  sif. 1. Ümidli, ümid edən. □ Ümidvar etmək – bax ümidləndirmək. Ümidvar olmaq – 1) ümid etmək, arxayın olmaq

  Полностью »
 • ÜMİDVERƏN

  sif. 1. Bəslənilən ümidi doğruldacaq, gələcəkdə kamil bir insan olacağına ümid bəslənilən, gələcəyi olan

  Полностью »
 • ÜMİDVERİCİ

  sif. 1. Bəslənilən ümidi doğruldacaq, gələcəkdə kamil bir insan olacağına ümid bəslənilən, gələcəyi olan

  Полностью »
 • ÜMMAN

  is. [ər.] 1. Böyük dəniz, dərya, okean. Bir fırtına quşu olub; Baş vurmuşam ümmanlara; Dənizdə dürr axtarmışam

  Полностью »
 • ÜMMƏT

  is. [ər.] 1. Xalq, camaat. Açdın gözünü rəncü məşəqqət görəcəksən; Millətdə qəm, ümmətdə küdurət görəcəksən

  Полностью »
 • ÜMUM

  is. [ər.] Hamı, hamısı. Ümuma aid məsələ. – [Anisimin] ixtirası keçmiş, ümumun təqdirini qazanmışdı. S

  Полностью »
 • ÜMUMBƏŞƏRİ

  sif. [ər.] Bütün adamlara, bütün bəşəriyyətə xas olan, aid olan, bütün insanlar üçün əhəmiyyəti olan

  Полностью »
 • ÜMUMDÜNYA

  is. [ər.] Bütün dünyaya, dünyanın bütün ölkələrinə aid. Ümumdünya əhəmiyyətli kəşf. Ümumdünya konqresi

  Полностью »