Толковый словарь азербайджанского языка

 • ÜMDƏ

  sif. [ər.] Ən əsas, ən mühüm, başlıca, birinci. Ümdə məsələ. Ümdə vəzifə. – [Nuxulular:] Əvvələn, o cənabın ziyarəti ümdə mətləbdir

  Полностью »
 • ÜMƏRA

  is. [ər. “əmir” söz. cəmi] klas. Əmirlər, hakimlər. Sən dur ayaq üstə, demə bir söz ümərayə; Caiz deyil insanca danışmaq füqərayə

  Полностью »
 • ÜMİD

  is. 1. Arzu edilən bir şeyin ola biləcəyinə inanma və bu inamdan doğan daxili fərəh, xatircəmlik hissi; güman

  Полностью »
 • ÜMİDGAH

  is. klas. Ümid bağlanılan yer və ya adam. Vüsalə rəğbətim artır çəkəndə hicr qəmin; Xilasi-yol dilərəm öz ümidgahimdən

  Полностью »
 • ÜMİDLƏNDİRMƏ

  “Ümidləndirmək”dən f.is

  Полностью »
 • ÜMİDLƏNDİRMƏK

  f. Ümidvar etmək, ümid vermək, arxayın etmək

  Полностью »
 • ÜMİDLƏNMƏ

  “Ümidlənmək”dən f.is

  Полностью »
 • ÜMİDLƏNMƏK

  f. Ümidvar olmaq, ümid bəsləmək, ümid etmək, arxayın olmaq

  Полностью »
 • ÜMİDLİ

  sif. 1. Bir işin yaxşı qurtaracağına ümid verən; ümidverici. Ümidli məsləhət. – [Qəhrəman] o gözlərdə, o dodaqlarda silinməz, ümidli və səmimi bir təb

  Полностью »
 • ÜMİDSİZ

  sif. və zərf 1. Heç bir ümid verməyən, ümid edilməyən, arxayın etməyən. Ümidsiz cavab. 2. Ümidini kəsmiş, məyus, naümid

  Полностью »
 • ÜMİDSİZCƏ

  zərf Ümidsiz halda, ümidini itirmiş halda, ümidsizliklə. Ümidsizcə cavab vermək. – Bu xain və rəhmsiz zərbə ümidsizcəsinə qayalar arxasında can çəkişə

  Полностью »
 • ÜMİDSİZCƏSİNƏ

  zərf Ümidsiz halda, ümidini itirmiş halda, ümidsizliklə. Ümidsizcə cavab vermək. – Bu xain və rəhmsiz zərbə ümidsizcəsinə qayalar arxasında can çəkişə

  Полностью »
 • ÜMİDSİZLİK

  is. Heç bir ümid olmadığı hal; naümidlik. [Kamran:] O çöhrələrdə, o gözlərdə ümidsizlikdən bir əsər varmı? H

  Полностью »
 • ÜMİDVAR

  sif. 1. Ümidli, ümid edən. □ Ümidvar etmək – bax ümidləndirmək. Ümidvar olmaq – 1) ümid etmək, arxayın olmaq

  Полностью »
 • ÜMİDVERƏN

  sif. 1. Bəslənilən ümidi doğruldacaq, gələcəkdə kamil bir insan olacağına ümid bəslənilən, gələcəyi olan

  Полностью »
 • ÜMİDVERİCİ

  sif. 1. Bəslənilən ümidi doğruldacaq, gələcəkdə kamil bir insan olacağına ümid bəslənilən, gələcəyi olan

  Полностью »
 • ÜMMAN

  is. [ər.] 1. Böyük dəniz, dərya, okean. Bir fırtına quşu olub; Baş vurmuşam ümmanlara; Dənizdə dürr axtarmışam

  Полностью »
 • ÜMMƏT

  is. [ər.] 1. Xalq, camaat. Açdın gözünü rəncü məşəqqət görəcəksən; Millətdə qəm, ümmətdə küdurət görəcəksən

  Полностью »
 • ÜMUM

  is. [ər.] Hamı, hamısı. Ümuma aid məsələ. – [Anisimin] ixtirası keçmiş, ümumun təqdirini qazanmışdı. S

  Полностью »
 • ÜMUMBƏŞƏRİ

  sif. [ər.] Bütün adamlara, bütün bəşəriyyətə xas olan, aid olan, bütün insanlar üçün əhəmiyyəti olan

  Полностью »
 • ÜMUMDÜNYA

  is. [ər.] Bütün dünyaya, dünyanın bütün ölkələrinə aid. Ümumdünya əhəmiyyətli kəşf. Ümumdünya konqresi

  Полностью »
 • ÜMUMƏN

  zərf [ər.] Ümumiyyətlə, ümum, hamı. Sürməkdə idi şiddət ilə hökmünü zülmət; Qalmışdı qaranlıqda ümumən bəşəriyyət

  Полностью »
 • ÜMUMXALQ

  is. [ər.] Bütün xalq üçün ümumi, bütün xalqa aid. Ümumxalq mülkiyyəti. Ümumxalq bayramı

  Полностью »
 • ÜMUMİ

  sif. [ər.] 1. Ümuma, hamıya aid olan; hər şeyi, hamını əhatə edən, qavrayan. Ümumi seçki hüququ. Ümumi tərk-silah

  Полностью »
 • ÜMUMİLƏŞDİRİLMƏ

  “Ümumiləşdirilmək” dən f.is

  Полностью »
 • ÜMUMİLƏŞDİRİLMƏK

  “Ümumiləşdirmək” dən məch. Həyatdan, taledən şikayət, narazılıq, giley-güzar, etibarsızlıq kimi cəhətlər bayatılarda elə ümumiləşdirilmişdir ki, onun

  Полностью »
 • ÜMUMİLƏŞDİRMƏ

  1. “Ümumiləşdirmək” dən f.is. 2. Ayrı-ayrı faktları, hadisələri müşahidə və öyrənmək nəticəsində hasil olan ümumi fikir, mülahizə; ümumi nəticə

  Полностью »
 • ÜMUMİLƏŞDİRMƏK

  f. 1. Bir yerdə birləşdirmək, vahid bir küll halında birləşdirmək. [Firəngiz Muxtara:] Mənə elə gəlir ki, yazıçı hekayəsində xalqımızın müdrik fəlsəfə

  Полностью »
 • ÜMUMİLƏŞMƏK

  f. 1. Bir yerdə, bir ümumi şeydə birləşmək. 2. Ümumi olmaq, eyni dərəcədə hamıya, bütün cəmiyyətə məxsus olmaq; ictimailəşmək

  Полностью »
 • ÜMUMİLİK

  is. 1. Ümuma, hamıya və ya çoxusuna aid olma; ümumiyyət. 2. Birlik, ayrılmazlıq, uyğunluq. Nöqteyinəzərlərin ümumiliyi

  Полностью »
 • ÜMUMİYYƏT

  [ər.] bax ümumilik 1-ci mənada. [Xamburabi:] Çünki cəmiyyət ümumiyyət, fərd isə xüsusiyyət deməkdir. Çəmənzəminli

  Полностью »
 • ÜMUMİYYƏTCƏ

  dan. bax ümumiyyətlə. Ümumiyyətcə, o, hazırlıqlı tələbədir

  Полностью »
 • ÜMUMİYYƏTLƏ

  1. Deyilənləri yekunlaşdırıcı, ümumiləşdirici ara söz kimi işlənir. Ümumiyyətlə, “Molla Nəsrəddin” susmağı bacarmırdı, o, etiraz etmək üçün doğulmuşdu

  Полностью »
 • ÜMUMQOŞUN

  is. və sif. Bütün qoşun növləri üçün ümumi, vahid olan, bütün qoşun növlərini qavrayan. Ümumqoşun taktikası

  Полностью »
 • ÜMUMMİLLİ

  sif. [ər.] Bütün millət üçün ümumi olan, bütün millətə aid olan. Ümummilli dil. Ümummilli bayram

  Полностью »
 • ÜMUMRAYON

  is. [ər. ümum və fr. rayon] Bütün rayon üçün ümumi, bütün rayona aid. Ümumrayon iməciliyi

  Полностью »
 • ÜMUMRESPUBLİKA

  is. [ər. ümum və lat. respublika] Bütün respublika üçün ümumi, bütün respublikaya aid. Pambıq əkinlərinə ümumrespublika baxışı

  Полностью »
 • ÜMUMŞƏHƏR

  is. [ər.] Bütün şəhər üçün ümumi, bütün şəhərə aid. Ümumşəhər partiya konfransı. Ümumşəhər kitabxanası

  Полностью »
 • ÜMUMTƏHSİL

  sif. [ər.] Xüsusi deyil, ümumi təhsil verən. Ümumtəhsil məktəbləri

  Полностью »
 • ÜMUR

  is. [ər. “əmr” söz. cəmi] klas. İş, vəzifə. [Yusif Sərrac] naçar ümuri-səltənətin icrasına iqdam etdi

  Полностью »
 • ÜN

  is. qəd. Səs, səda. Ünümdən titrədi tamam vilayət; Eylə sandılar ki, qopdu qiyamət. M.P.Vaqif. Kədərli keçirdi dustağın günü; Gecə musiqisi bayquşun ü

  Полностью »
 • ÜNAS

  is. [ər.] klas. Qadın, arvad. [Hacı Mehdi:] Mən dünən hamamdan qayıdan vaxt bir ünas tayfasına rast gəldim

  Полностью »
 • ÜNQA

  is. [ər.] bax simurq

  Полностью »
 • ÜNLƏMƏK

  f. Səsləmək, çağırmaq

  Полностью »
 • ÜNS

  is. [ər.] 1. klas. İnsan, bəşər, adam. 2. bax ünsiyyət. □ Üns bağlamaq (salmaq, tutmaq) – bax ünsiyyət bağlamaq (salmaq, tutmaq) (“ünsiyyət”də)

  Полностью »
 • ÜNSİYYƏT

  is. [ər.] 1. Qarşılıqlı münasibət, əlaqə, yaxınlıq, ülfət. Hələ bir-birini tanımayan adamlar heç xəbərləri olmadan bir-birinə yaxınlaşır, onların aras

  Полностью »
 • ÜNSİYYƏTLİ

  sif. Adamlarla çox tez yaxşı münasibət yarada bilən; adamayovuşan, istiqanlı, mehriban. Ünsiyyətli adam

  Полностью »
 • ÜNSİYYƏTSİZ

  sif. Adamlarla münasibət yarada bilməyən; adamayovuşmaz, qanısoyuq. Ünsiyyətsiz adam

  Полностью »
 • ÜNSÜR

  is. [ər.] 1. Qədim materialist fəlsəfədə: təbiətin, bütün şeylərin, hadisələrin bünövrəsini təşkil edən əsas tərkib hissələrindən biri (od, su, hava,

  Полностью »
 • ÜNVAN

  is. [ər.] 1. bax adres 1 və 2-ci mənalarda. [Maral] çox sağ ol! – dedi və ünvanını verərək Qara kişini Bakıya, evinə qonaq çağırdı

  Полностью »