Толковый словарь азербайджанского языка

 • LƏB

  is. [fars.] klas. şair. Dodaq. Hər zaman düşəndə ləbləri yada; Tökülür gözümdən qanlar, əfəndi! M.P.Vaqif

  Полностью »
 • LƏBALƏB

  [fars.] bax ləbələb. Adını arif qoyubsan, yox cibində bir qəpik; Bax, ləbaləbdir qızıl, kağız cibişdanım mənim

  Полностью »
 • LƏBBADƏ

  is. [ər.] 1. köhn. bax aba1. [Molla Xəlil] uzun ləbbadəsinin ətəklərini yelləndirə-yelləndirə o baş-bu başa gəzinir, qalın bir qaranlığa bürünən kəndə

  Полностью »
 • LƏBBEYK

  [ər.] Əslində “nə əmriniz var?”, “əmrinizə müntəzirəm”, “buyurun!” demək olub, adətən “demək” feli ilə işlənir

  Полностью »
 • LƏBBEYKDEYƏN

  is. Öz fikri olmayıb başqasının sözü, fikri, göstərişi ilə hərəkət edən adam. [Comərd Sadiqiyə:] Ağaların, bəy-xanların və onların sözünə sizin kimi l

  Полностью »
 • LƏBƏLƏB

  zərf [fars.] Ağzına qədər dolu, tamam dolu, ağızbaağız, malamal, ağız-ağıza. Küçə ilə bir gün keçərkən, mat və məəttəl qaldım: bir böyük imarət kəndli

  Полностью »
 • LƏBLƏBİ

  is. Çərəz kimi yeyilən qovrulmuş qabıqsız noxud. Əkdiyim noxud, biçdiyim noxud, bazara girib, ləbləbi olub

  Полностью »
 • LƏBLƏBİÇİ

  is. köhn. Ləbləbi qovurub satan adam. Qəzetçi, inteligent, milyoner, ziyalı, filan; Kababçı, ləbləbiçi ortada-arada qalan! C

  Полностью »
 • LƏC

  sif. [ər.] Tərs, höcət, inad. □ Ləc düşmək – bax ləcləşmək. …Kişi arvadına deyir: – Ay arvad, heç qəm eyləmə, nə qədər canım sağdır, hər günün xərcin

  Полностью »
 • LƏCLƏŞMƏ

  “Ləcləşmək”dən f.is

  Полностью »
 • LƏCLƏŞMƏK

  f. Düşmən olmaq, yola getməmək, düşünüşmək, ləc düşmək

  Полностью »
 • LƏCLİK

  is. Tərslik, kəclik, inadkarlıq. Ləclik etmək. Ləclik göstərmək. □ Ləcliyinə salmaq – inad göstərmək, tərslik eləmək

  Полностью »
 • LƏÇƏK

  is. 1. Ağdan, çitdən, ipəkdən və s.-dən üçkünc qadın baş örtüyü. Nəhayət [Gövhər] … ləçəyini açıb qulaqlarının və qaşının üstündən çəkdi

  Полностью »
 • LƏÇƏK-LƏÇƏK

  sif. Ləçəklərdən ibarət, ləçəklər halında. Dəyirman üstü çiçək; Yarpağı ləçək-ləçək; Qardaş bir qız sevibdir; Uzunboy, qarabirçək

  Полностью »
 • LƏÇƏKLƏNMƏ

  “Ləçəklənmək”dən f.is

  Полностью »
 • LƏÇƏKLƏNMƏK

  f. Ləçək-ləçək olmaq, ləçək açmaq, ləçək halına gəlmək. Qızılgül ləçəkləndi. – Bənövşə çiçəkləndi; Yarpağı ləçəkləndi; Yatdığı yalan oldu; Ölümü gerçə

  Полностью »
 • LƏÇƏKLİ

  sif. 1. Başına ləçək bağlamış, başında ləçək olan. Ləçəkli qız. Ləçəkli qadın. 2. bot. Ləçək açmış, ləçəkləri olan

  Полностью »
 • LƏÇƏKLİK

  is. 1. Ləçəyə yarar ağ və ya çit və s. Ləçəklik parça. 2. Bir ləçəyə lazım olan miqdarda parça. İki ləçəklik çit

  Полностью »
 • LƏÇƏKOTU

  is. bot. Bataqlıq yerlərdə bitən, gön aşılamaq üçün istifadə edilən bir bitki. Ləçəkotu bataqlıq yerlərdə bitir, kökü, yarpağı və gövdəsi gönü aşılama

  Полностью »
 • LƏÇƏR

  is. və sif. dan. Abırsız, həyasız, əxlaqsız mənasında söyüş (yalnız qadınlar haqqında). [Vəzir:] Kəs səsini, ay ləçər, məni dilə basdırma, dəxi səni m

  Полностью »
 • LƏFFAZLIQ

  is. [ər.] klas. Boş və mənasız danışma; naqqallıq, boşboğazlıq. Nadirin zehninin və ağlının şərafətini dərk etməyib, fəqət özünün zəhlə getmiş ləffazl

  Полностью »
 • LƏFZ

  is. [ər.] Ağızdan çıxan mənalı, ya mənasız səs tərkibi; söz, kəlmə. …Axund bərkdən-bərk bizə tapşırdı ki, ayama ləfzini dilimizə gətirməyək, ləqəb dey

  Полностью »
 • LƏĞƏNDƏ

  is. k.t. Ağacın cavan budaqlarını yerə basdırmaqla ağac artırma üsullarından biri; daldırma. Yerdə ləğəndə üsulundan istifadə edərkən budağın qabığını

  Полностью »
 • LƏĞM

  bax lağım. Bu yazıqlar deyilmidir fabriklərdə çalışan; Ləğmlərdə külüng çalan, zəhmətlərə alışan. A.Səhhət

  Полностью »
 • LƏĞV

  is. [ər.] köhn. 1. Boş, bihudə, əbəs söz; cəfəngiyat. 2. Naqqal, boşboğaz, gəvəzə. □ Ləğv olmaq – boşboğazlıq etmək, hərzə danışmaq, naqqallıq etmək

  Полностью »
 • LƏĞV

  is. [ər.] Yox etmə (edilmə), aradan qaldırma (qaldırılma). Nöqsanların, kəsirlərin ləğvi.□ Ləğv edilmək (olunmaq) – 1) aradan qaldırılmaq, yox edilmək

  Полностью »
 • LƏĞVİYYAT

  is. [ər.] Boşboğazlıq, cəfəngiyat, boş-boş sözlər

  Полностью »
 • LƏH

  təql. Dayanmış atı hərəkət etdirmək, qaçırtmaq məqsədilə çıxarılan səs

  Полностью »
 • LƏHCƏ

  is. [ər.] 1. dilç. Ümumi dialekt xüsusiyyətlərinə malik olan hər hansı bir dilin yerli şivələr qrupu; dialekt

  Полностью »
 • LƏHCƏŞÜNAS

  [ər. ləhcə və fars. …şünas] köhn. bax dialektoloq

  Полностью »
 • LƏHCƏŞÜNASLIQ

  köhn. bax dialektologiya

  Полностью »
 • LƏHLƏMƏ

  “Ləhləmək”dən f.is

  Полностью »
 • LƏHLƏMƏK

  f. Bərk qaçmaq, yerimək, yoxuş çıxmaq və s. nəticəsində, yaxud hərarətin təsirindən tez-tez və ağır nəfəs almaq, tövşümək (adətən heyvanlar haqqında)

  Полностью »
 • LƏHLƏŞMƏ

  “Ləhləşmək”dən f.is

  Полностью »
 • LƏHLƏŞMƏK

  f. Ləhləmək (bir neçə heyvan bir yerdə). Qoyunlar ləhləşir. – Heyvan da ilan mələyəndə ləhləşib dilini bir qarış çıxardır

  Полностью »
 • LƏHLƏTMƏ

  “Ləhlətmək”dən f.is

  Полностью »
 • LƏHLƏTMƏK

  f. 1. Ləhləməsinə səbəb olmaq, tövşütmək. Günün istisi yolçuları ləhlədir. – Günün hərarəti xalqı ləhlədir; Kəndə tərəf bir uşaq yolnan gedir

  Полностью »
 • LƏHLƏYƏ-LƏHLƏYƏ

  zərf Ləhləyərək, tez-tez, ağır nəfəs ala-ala; tövşüyə-tövşüyə. Əhməd evdən ildırım kimi həyətə qaçıb sevinə-sevinə və ləhləyə-ləhləyə gəldi anasının y

  Полностью »
 • LƏHZƏ

  is. [ər.] Ən cüzi bir zaman, bir göz qırpımlıq vaxt, an, dəm. Cananı görən ləhzədə can düşdü ayağa; Yalvardı gəda iczilə sultanını görcək

  Полностью »
 • LƏHZƏLİK

  Adətən “bir” sözü ilə – bir anlıq, çox az müddət üçün, bir göz qırpımlıq. [Vaqif:] Molla Vəli, … bu qəhvənin qoxusunda duyduğum bu bir ləhzəlik ləzzət

  Полностью »
 • LƏXLƏXƏ

  is. dan. Pozğunluq, qarışıqlıq, şuluqluq. □ Ləxləxə salmaq – ara qarışdırmaq, pozğunluq salmaq, şuluqluq salmaq

  Полностью »
 • LƏXT-LƏXT

  klas. bax laxta-laxta. Ləxtləxt olmuş cigərlər, sanma könlümdən gələn; Namələrdir kim, bəna məcnuni-şeydadən gəlir

  Полностью »
 • LƏİN

  sif. və is. [ər.] bax məlun. Bu isə, bəs o ləinin də işi qüllabıdır; Dini, imanı danıb, yoldan azıbdır, babıdır

  Полностью »
 • LƏK

  is. Tərəvəz, gül və s. əkmək üçün bostanda, bağçada və s.-də dördkünc və ya uzunsov şəkildə bellənib ayrılmış yer

  Полностью »
 • LƏKƏ

  is. 1. Ləkələyici bir şeyin səth üzərində buraxdığı iz. Qan ləkəsi. Yağ ləkəsi. Mürəkkəb ləkəsi. Paltarındakı ləkəni silmək

  Полностью »
 • LƏKƏ-LƏKƏ

  sif. və zərf Çoxlu ləkələri olan, ləkə düşmüş, ləkəli. [Lalənin] tuflisi və tumanı gil məhlulundan ləkə-ləkə olmuşdu

  Полностью »
 • LƏKƏAPARAN

  sif. və is. Ləkəni təmizləmək üçün xüsusi üsulla hazırlanmış kimyəvi maddə

  Полностью »
 • LƏKƏCİK

  is. Kiçik ləkə, balaca ləkə. Üzündə ləkəciklər var

  Полностью »
 • LƏKƏDAR

  sif. və is. köhn. bax ləkəli 3-cü mənada. □ Ləkədar edilmiş – bax ləkələnmiş 2-ci mənada. [Əhməd:] Binamus bacı, namussuz qardaş, heç tələsməyin, nə q

  Полностью »
 • LƏKƏLƏMƏ

  “Ləkələmək”dən f.is

  Полностью »