Толковый словарь азербайджанского языка

 • MICIR

  is. məh. Keçi balası, çəpiş, oğlaq

  Полностью »
 • MIĞILDAMAQ

  f. Öz-özünə gülümsəmək. Uşaq mığıldayır

  Полностью »
 • MIĞILTI

  is. Öz-özünə gülümsəmə. Uşağın mığıltısı eşidilirdi

  Полностью »
 • MIĞMIĞ

  is. Ağcaqanad. Palıdlı meşənin qaranlığında; Yay günü mığmığa olur əjdaha. H.K.Sanılı. Mığmığı sancır insanı; Dönüb zəhərlənir insanın qanı

  Полностью »
 • MIĞMIĞA

  is. Ağcaqanad. Palıdlı meşənin qaranlığında; Yay günü mığmığa olur əjdaha. H.K.Sanılı. Mığmığı sancır insanı; Dönüb zəhərlənir insanın qanı

  Полностью »
 • MIĞMIĞI

  is. Ağcaqanad. Palıdlı meşənin qaranlığında; Yay günü mığmığa olur əjdaha. H.K.Sanılı. Mığmığı sancır insanı; Dönüb zəhərlənir insanın qanı

  Полностью »
 • MIX

  is. [fars.] 1. Mismar. İri mıx. Ayaqqabı mıxı. Divara mıx vurmaq. 2. Yerə, divara çalınan ucuşiş ağac parçası

  Полностью »
 • MIXABƏNZƏR

  sif. Mıx kimi, mıx şəklində

  Полностью »
 • MIXÇA

  is. 1. Kiçik mıx, kiçik mismar. Ayaqqabı mıxçası. 2. Paltar və s. asmaq üçün divara vurulmuş mıx. Paltarı mıxçadan asmaq

  Полностью »
 • MIXÇALAMA

  “Mıxçalamaq”dan f.is

  Полностью »
 • MIXÇALAMAQ

  f. Mıxça çalmaq, mıxça vurmaq, mıxlamaq

  Полностью »
 • MIXÇALANMA

  “Mıxçalanmaq”dan f.is

  Полностью »
 • MIXÇALANMAQ

  məch. Mıxça vurulmaq, mıxça çalınmaq; mıxlanmaq

  Полностью »
 • MIXÇALI

  sif. Mıxçalanmış, mıxça vurulmuş, mıxçası olan. Sabah tezdən kərbəlayı başı mıxçalı çomağı götürüb, məşədinin həyətinə baxıb öskürür

  Полностью »
 • MIXLAMA₁

  məch. Xüsusi qaydada bişirilmiş qayğanaq

  Полностью »
 • MIXLAMA₂

  “Mıxlamaq”dan f.is

  Полностью »
 • MIXLAMAQ

  f. 1. Mıx çalmaq, mismarlamaq, mıx vurmaq, mıx vurub bərkitmək. Qapını mıxlamaq. Taxtanı mıxlamaq. – İki nəfər uşaq əldə çəkic hazır yeşiklərin qapağı

  Полностью »
 • MIXLANMA

  “Mıxlanmaq”dan f.is

  Полностью »
 • MIXLANMAQ

  məch. 1. Mıx vurulmaq, mıx vurulub bərkidilmək; mismarlanmaq. Limon yeşiyi pəncərəyə qoyulmuşdu, hələ ağzı mıxlanmamışdı

  Полностью »
 • MIXLATMA

  “Mıxlatmaq”dan f.is

  Полностью »
 • MIXLATMAQ

  icb. Mıx vurdurmaq, mıxla bərkidilmək; mismarlatmaq. Qutunu mıxlatmaq

  Полностью »
 • MIXLI

  sif. Mıx çalınmış, mıx vurulmuş, mıxla bərkidilmiş; mismarlı

  Полностью »
 • MIXVARİ

  sif. Mıx kimi, mıx şəklində

  Полностью »
 • MIQQILDAMA

  “Mıqqıldamaq”dan f.is

  Полностью »
 • MIQQILDAMAQ

  bax nıqqıldamaq. …Uşaq gözlərini bərəldir və mıqqıldayıb istəyir qaça. C.Məmmədquluzadə. Tapdıq yenə də mıqqıldadı

  Полностью »
 • MIQQILDANMA

  “Mıqqıldanmaq”dan f.is

  Полностью »
 • MIQQILDANMAQ

  bax nıqqıldanmaq

  Полностью »
 • MIQQILTI

  is. İnilti, zarıltı. Tapdıq, elə bil, eşitmir, mıqqıltısını artırırdı. Ə.Vəliyev

  Полностью »
 • MIR-MIR

  təql. Mırıltı səsi, mırıltı. Mır-mır səsi eşidilir.□ Mır-mır mırıldamaq dan. – dodaqaltı deyinmək, donquldanmaq, söylənmək

  Полностью »
 • MIRIQ

  sif. 1. Qabaq dişləri çürümüş kötük halında olan, yaxud düşmüş. Tapdığın bütün dişləri gəmirik və mırıqdı

  Полностью »
 • MIRILDAMA

  “Mırıldamaq”dan f.is

  Полностью »
 • MIRILDAMAQ

  f. 1. Mır-mır etmək, mırıltı səsi çıxarmaq. İt mırıldayır. – Piri kişi bir yeni şəxs ilə tanış olanda Qara köpək … o adama dişlərini ağardıb mırıldasa

  Полностью »
 • MIRILDANMA

  “Mırıldanmaq”dan f.is

  Полностью »
 • MIRILDANMAQ

  qayıd. 1. Dodaqaltı söylənmək, deyinmək, donquldanmaq. Xan özözünə mırıldanıb başladı hirsindən saqqalının tüklərini yolmağa

  Полностью »
 • MIRILTI

  is. 1. İtlərin bir şeydən xoşlanmadıqları zaman çıxardıqları yavaş alçaq səs. [Dərviş:] Malların göyşəyi, atların nəriltisi, gah-gah da itlərin mırılt

  Полностью »
 • MIRMIRI

  is. zool. Ağbalıq

  Полностью »
 • MIRT

  mırt vurmaq dan. – baş-başa verib söhbət etmək (adətən boş və əhəmiyyətsiz şeylər haqqında). [Xəlil mirzə ilə] üzbəüzdə isə iki nəfər maxorka tüstülə

  Полностью »
 • MIRT-MIRT

  zərf Boş-boş, havayı. Mırtmırt söylənmək. – A kişi, bu kitabları və kağızları tulla cəhənnəmə, az bu cinlərnən və şəyatinlərnən mırt-mırt danış… C

  Полностью »
 • MIRTILDAMA

  “Mırtıldamaq”dan f.is

  Полностью »
 • MIRTILDAMAQ

  f. Anlaşılmaz halda danışmaq; donquldanmaq, deyinmək, söylənmək

  Полностью »
 • MIRTILDANMA

  “Mırtıldanmaq”dan f.is

  Полностью »
 • MIRTILDANMAQ

  qayıd. Öz-özünə anlaşılmaz danışmaq; deyinmək, söylənmək, donquldanmaq. Mən heç bilmirəm ki, bu nə bişməmiş sözdür? – deyə [Dadaş Lələşov] mırtıldandı

  Полностью »
 • MIRTLAMA

  “Mırtlamaq”dan f.is

  Полностью »
 • MIRTLAMAQ

  f. Dodaq altında danışmaq; deyinmək, söylənmək, donquldamaq. [Hafizə xanım:] Nə mırtlayırsan, a gədə? Ə

  Полностью »
 • MIRTLANMA

  “Mırtlanmaq”dan f.is

  Полностью »
 • MIRTLANMAQ

  bax mırtıldanmaq. Gecənin, bilmirəm nə vaxtı idi, gördüm uşaqların anası öz-özünə mırtlanır. C.Məmmədquluzadə

  Полностью »
 • MISMIRIQ

  is. Acıqlı, hirsli, narazı adamın üzündə əmələ gələn hal; qaşqabaq. □ Mısmırığı( nı) sallamaq – sifətinə acıqlı, hirsli, yaxud narazı bir ifadə vermək

  Полностью »
 • MIŞHAMIŞ

  zərf Sakit və şirin (uşağın yatmağı haqqında). Uşaq mışhamış yatır

  Полностью »
 • MIŞIL-MIŞIL

  bax mışhamış. Körpə mışıl-mışıl yatırdı. – Mədinə arvad lap yaxınlaşdıqda yorğanın ucunu qaldırdı, mışıl-mışıl yatan çağanın üzünə baxdı

  Полностью »
 • MIŞILDAMA

  “Mışıldamaq”dan f.is

  Полностью »