Толковый словарь азербайджанского языка

 • UŞAQ

  is. 1. Azyaşlı oğlan, ya qız; çocuq. Uşaqlar üçün kitab. Uşaqların tərbiyəsi. – Şerə başlarkən uşaqdım, dostlar! S

  Полностью »
 • UŞAQCANLI

  sif. Öz uşaqlarını, öz övladlarını həddən artıq sevən, onlara qayğı və nəvaziş göstərən; övladcanlı. Uşaqcanlı ana

  Полностью »
 • UŞAQCANLILIQ

  is. Öz uşaqlarını, öz övladlarını həddən artıq sevmə, onlara çox qayğı və nəvaziş göstərmə; övladcanlılıq

  Полностью »
 • UŞAQCASINA

  zərf Uşaq kimi, qeyri-ciddi, sadədilcəsinə, sadəlövhcəsinə. Uşaqcasına hərəkət. Uşaqcasına mühakimə. – Ayrım qızı Kərim babanın uşaqcasına işlərindən,

  Полностью »
 • UŞAQCIĞAZ

  “Uşaq”dan oxş. Uşaqcığaza nə oldu? Uşaqcığaz bərk qızdırıb. – [Xanımnaz:] …Uşaqcığazım üçün qorxuram

  Полностью »
 • UŞAQCIQ

  kiç. Kiçik uşaq, balaca uşaq, yazıq uşaq. [Tükəz:] [Hacı Qaranın] başına bir iş gəlsə, uşaqcıqlarım yetim qalacaq

  Полностью »
 • UŞAQƏMİZDİRƏN

  sif. Öz südü ilə uşağını bəsləyən, südəmər uşağı olan. Uşaqəmizdirən analar

  Полностью »
 • UŞAQLAŞMA

  “Uşaqlaşmaq”dan f.is

  Полностью »
 • UŞAQLAŞMAQ

  f. Qocalıqdan ağlı zəifləşmək, xərifləmək, özünü uşaq kimi aparmaq. Görünür, adam qocaldıqca uşaqlaşır

  Полностью »
 • UŞAQLI

  sif. Uşağı ya uşaqları olan. Uşaqlı qadın. – [Cəmilə:] Əhməd uşaqlı anaya heç bir zaman kəm baxa bilməz

  Полностью »
 • UŞAQLIQ

  is. 1. Uşaq yaşları. Uşaqlıq dövrü. Uşaqlıq illəri yadımdadır. Uşaqlığı kənddə keçib. Uşaqlıq xatirələri

  Полностью »
 • UŞAQLIQDAN

  zərf Uşaqlıq illərindən, uşaq olduğu vaxtdan, lap kiçik yaşlarından. Məndə uşaqlıqdan folklora maraq oyadan Yusif əmi olmuşdur

  Полностью »
 • UŞAQSALDIRMA

  is. tib. Hamiləliyin süni yolla vaxtından qabaq dayandırılması və dölün ana bətnindən çıxarılması

  Полностью »
 • UŞAQSALMA

  is. tib. Hamiləliyin süni yolla vaxtından qabaq dayandırılması və dölün ana bətnindən çıxarılması

  Полностью »
 • UŞAQSEVƏN

  sif. Uşaqları sevən, balaca uşaqlara nəvaziş göstərən, onları əyləndirməyi sevən (adam)

  Полностью »
 • UŞAQSEVƏNLİK

  is. Uşaqlara məhəbbət, uşaqları sevmə

  Полностью »
 • UŞAQSIZ

  sif. Uşağı, övladı olmayan, övladsız. Uşaqsız qadın

  Полностью »
 • UŞAQSIZLIQ

  is. Uşağı, övladı olmama; övladsızlıq; sonsuzluq

  Полностью »
 • UŞQUN

  is. köhn. [rus., əsli ing. “Schooner”dən] İkidorlu yelkənli gəmi (qayıq). [Yengə:] Hacı ağa, gəlinin sənə salam verir, ona nə bağışlayırsan? Qayınata

  Полностью »
 • UŞQUNÇU

  is. köhn. Uşqun sahibi, uşqunda işləyən, gəmiçi

  Полностью »
 • UTANCAQ

  sif. və is. Çox utanan, alışmadığı mühitdə, şəraitdə adamların yanında sıxılan, üzü qızaran. Utancaq uşaq

  Полностью »
 • UTANCAQLI

  bax utanılacaq. Əslində iş öz-özlüyündə bir az [Nadirin] nəzərində utancaqlı idi. B.Talıblı

  Полностью »
 • UTANCAQLIQ

  is. Utancaq adamın hal və xasiyyəti, hər şeydə utanma xasiyyəti. Utancaqlıq yaxşı şeydir, amma öz yerində! Mir Cəlal

  Полностью »
 • UTANCAQLILIQ

  is. Utancaq adamın hal və xasiyyəti, hər şeydə utanma xasiyyəti. Utancaqlıq yaxşı şeydir, amma öz yerində! Mir Cəlal

  Полностью »
 • UTANDIRMA

  “Utandırmaq”dan f.is

  Полностью »
 • UTANDIRMAQ

  f. Birinin utanmasına, xəcalət çəkməsinə səbəb olmaq, bir söz deyərək, ya danlayaraq, töhmətləndirərək onda xəcalət və ya peşmançılıq hissi oyatmaq, q

  Полностью »
 • UTANIB-QIZARMA

  “Utanıb-qızarmaq”dan f.is. Mən Laçının utanıb-qızarmasına razı olmadım və dedim. H.Nəzərli

  Полностью »
 • UTANIB-QIZARMAQ

  bax utanmaq. [Məmməd] qalxdı, utanıb-qızararaq səs gələn tərəfə getdi. Çəmənzəminli. Doktor çeşməyini götürüb cibinə qoyur, açıq gözilə Gülöyşəyə baxı

  Полностью »
 • UTANILACAQ

  sif. Xəcalətə, utanmağa səbəb olan, münasib olmayan, pis. Burada utanılacaq şey yoxdur

  Полностью »
 • UTANMA

  “Utanmaq”dan f.is

  Полностью »
 • UTANMADAN

  zərf Utanmayaraq, xəcalət çəkmədən, həyasızcasına, təklifsizcəsinə, arsız-arsız. Utanmaqsızın (utanmadan) böhtan atmaq

  Полностью »
 • UTANMAQ

  f. 1. Bir işdən, hərəkət və sözdən, ya da başqa bir səbəbdən xəcalət çəkmək, mənəvi üzüntü duymaq. Bolqar öz dilini bilmədiyindən xəcalət çəkəndə bizl

  Полностью »
 • UTANMAQSIZIN

  zərf Utanmayaraq, xəcalət çəkmədən, həyasızcasına, təklifsizcəsinə, arsız-arsız. Utanmaqsızın (utanmadan) böhtan atmaq

  Полностью »
 • UTANMAZ

  sif. və is. Heç şeydən utanmayan, həya etməyən, həyasız, arsız, abırsız. Utanmaz hərəkət. Utanmaz adam

  Полностью »
 • UTANMAZCASINA

  zərf Həyasızcasına, abırsızcasına, sırtıqcasına, həyasız-həyasız. Utanmazcasına yalan danışmaq. Utanmazcasına cavab qaytarmaq

  Полностью »
 • UTANMAZLIQ

  is. Həyasızlıq, abırsızlıq, arsızlıq; utanmaz hərəkət (söz)

  Полностью »
 • UTİ

  is. tar. Alban tayfalarından biri; müasir udinlərin sələfləri

  Полностью »
 • UTİ́L

  [lat. utilis] İşlətmək üçün yaramayan, lakin xammal kimi istifadə oluna bilən şeylər, faydalı tullantılar (metal qırıntıları, əsgi-üsgü, kağız və s

  Полностью »
 • UTİLƏR

  is. tar. Alban tayfalarından biri; müasir udinlərin sələfləri

  Полностью »
 • UTİLİTÁR

  sif. [lat. utilitas-dan] Ancaq praktik istifadəni, xeyir, fayda götürmək məqsədini güdən; praktik, tətbiqi

  Полностью »
 • UTİLİTARİ́ZM

  [lat.] 1. Etikada: eqoizmə, fərdiyyətçiliyə əsaslanan burjua cərəyanı (bu cərəyan tərəfdarları iddia edirlər ki, insanın bütün əməlləri ancaq hər şeyd

  Полностью »
 • UTİLİTARLIQ

  bax utilitarizm 2-ci mənada

  Полностью »
 • UTİLİZÁSİYA

  [lat. utilis-dən] İstifadə etmə (edilmə), səmərəli istifadə. // Tullantıların, yarımfabrikatların, yanacaq materiallarının və s

  Полностью »
 • UTİLYIĞAN

  is. Util yığmaqla məşğul olan işçi

  Полностью »
 • UTOPİ́K

  sif. [yun.] 1. fəls. Utopiya (1-ci mənada) üzərində qurulmuş; qeyri-elmi, xəyali. Utopik sosializm. 2

  Полностью »
 • UTOPİ́ST

  [yun.] Utopizmə qapılmış adam: xəyalpərəst

  Полностью »
 • UTÓPİYA

  [yun. utopos] 1. Cəmiyyəti yenidən qurmaq, ideal cəmiyyət yaratmaq haqqında qeyri-elmi fəlsəfi görüş, nəzəriyyə

  Полностью »
 • UVERTÜRA

  [fr. ouvertura] Operanın, baletin və s.-nin müqəddiməsi. “Koroğlu” operasının uvertürası. – Ümumiyyətlə, opera əsərləri simfonik orkestr tərəfindən hə

  Полностью »
 • UVOLOGİYA

  is. [lat.] Üzümün salxım və giləsinin struktur komponentləri haqqında elm

  Полностью »
 • UY-UY

  təql. Ağrı, qorxu, ürkmə və s. hissləri ifadə edir. [Şeyx Nəsrullah] … birdən “uyuy” eləyib, sol əlini qoyur böyrünə

  Полностью »