Азербайджанско-английский словарь

 • PÜFLƏMƏK

  f. bax üfürmək

  Полностью »
 • PÜFLƏNMƏK

  f. bax üfürülmək

  Полностью »
 • PÜFLƏTDİRMƏK

  f. bax üfürtmək

  Полностью »
 • PÜFLƏTMƏK

  f. bax üfürtmək

  Полностью »
 • PÜXTƏ

  s. perfect, experienced, wise, sage, mature

  Полностью »
 • PÜXTƏLƏNMƏK

  f. bax püxtələşmək

  Полностью »
 • PÜXTƏLƏŞDİRMƏK

  f. to mature (d.), to perfect (d.), to make* perfect (d.)

  Полностью »
 • PÜXTƏLƏŞMƏK

  f. to become* perfect / experienced, to get* matured; Onun xarakteri püxtələşib His / Her character has matured

  Полностью »
 • PÜXTƏLƏTDİRMƏK

  f. bax püxtələtmək

  Полностью »
 • PÜXTƏLƏTMƏK

  f. to ask / to cause s.o. to mature (d.), to perfect (d.)

  Полностью »
 • PÜXTƏLİK

  i. 1. perfection, maturation; 2. experience

  Полностью »
 • PÜNHAN

  I. s. bax gizli I II. z. bax gizli II

  Полностью »
 • PÜNHANLIQ

  i. secrecy, intimacy

  Полностью »
 • PÜRRƏNG

  s. dark coloured; ~ çay strong tea

  Полностью »
 • PÜRRƏNGLİK

  i. the quality of being strong (of tea) / dark coloured

  Полностью »
 • PÜSKÜRMƏ

  fi. (vulkan haq.) eruption

  Полностью »
 • PÜSKÜRMƏK

  f. (vulkan haq.) to erupt, to be* in eruption

  Полностью »
 • PÜSKÜRTMƏK

  f. to cause smth. to erupt / to be in eruption

  Полностью »
 • PÜSKÜRTÜ

  i. bax püskürmə

  Полностью »
 • PÜSTƏ

  I. i. bot. pistachio II. s. bot. pistachio;: ~ ağacı pistachio tree

  Полностью »
 • PÜSTƏLİK

  i. pistachio grove

  Полностью »
 • PÜSTƏYİ

  s. pistachio-coloured; ~ yaşıl (rəng) green pistachio

  Полностью »
 • PÜŞK

  i. lot; (həm də məc.) fate, destiny; ~ atmaq to throw* / to cast* lots pl.; ~ çəkmək to draw* lots pl

  Полностью »
 • R

  R, r the 24th letter of the Azerbaijani alphabet

  Полностью »
 • RABİTƏ

  i. 1. tie, bond, link, connection; 2. communication; məntiqi ~ logical connection; sıx ~ yaratmaq to establish close links (with); teleqraf ~si telegr

  Полностью »
 • RABİTƏÇİ

  i. 1. communications engineer, postal and telecommunications worker; 2. hərb. signaller, signalman*

  Полностью »
 • RABİTƏÇİLİK

  i. 1. the profession of a postal and telecommunications worker; 2. hərb. the profession of a signaller / a signalman*

  Полностью »
 • RABİTƏLƏNDİRİLMƏK

  f. to be* tied together / connected

  Полностью »
 • RABİTƏLƏNDİRMƏ

  fi. tying together; binding; connecting (d. with)

  Полностью »
 • RABİTƏLƏNDİRMƏK

  f. to tie together (d.); to bind* (d.); to connect (d. with)

  Полностью »
 • RABİTƏLƏTDİRMƏK

  f. bax rabitələtmək

  Полностью »
 • RABİTƏLƏTMƏK

  f. to ask / to cause s.o. to tie together (d.) / to connect (d.)

  Полностью »
 • RABİTƏLİ

  s. connected; coherent; ~ nitq coherent speech

  Полностью »
 • RABİTƏLİLİK

  i. connectedness, coherency, coherence

  Полностью »
 • RABİTƏSİZ

  I. s. incoherent, jerky; disconnected; ~ nitq curt / halting speech; ~ sözlər incoherent words II. z

  Полностью »
 • RABİTƏSİZLİK

  i. incoherence; abruptness

  Полностью »
 • RACƏ

  i. rajah

  Полностью »
 • RADAR

  I. i. radar II. s. radar; ~ qurğusu radar installation

  Полностью »
 • RADƏ

  i. (radələrində): axşam saat beş radələrində at about 5 o’clock in the evening; close on to 5 o’clock in the evening

  Полностью »
 • RADİASİYA

  i. fiz. radiation, radiance; günəş ~sı solar radiation; atom ~sı atomic radiation; ~nın təsiri the effects of radiation

  Полностью »
 • RADİASİYALI

  s. radiation (attr.), (i.s.) having radiation, (i.s.) with radiation; ~ xəstəlik radiation sickness

  Полностью »
 • RADİATOR

  i. (evdə, maşında) radiator

  Полностью »
 • RADİKAL

  I. i. radical II. s. radical; ~ mərkəz radical centre; ~ qrup radical group; ~ müalicə radical cure; ~ dəyişiklik radical / sweeping changes; ~ tədbir

  Полностью »
 • RADİKALALTI

  s. riyaz. radicand; ~ ədəd / ifadə radicand

  Полностью »
 • RADİKALİZM

  i. siya. radicalism

  Полностью »
 • RADİKALLIQ

  i. 1. siya. radicalism, radicality; 2. (müalicə, tədbir) efficacy

  Полностью »
 • RADİKULİT

  i. tib. radiculitis

  Полностью »
 • RADİO

  I. i. radio, wireless; ~ çəkmək to install a radio; ~ ilə by radio; over the air; ~ ilə vermək to broadcast (d

  Полностью »
 • RADİOAKTİV

  s. kim. fiz. radioactive; ~ izotoplar radio-isotopes, radioactive isotopes; ~ çöküntü radioactive fall-out, ~ element radioactive elements; ~ parçalan

  Полностью »
 • RADİOAKTİVLƏŞMƏK

  f. to be* radioactive, to get* / to become* radioactive

  Полностью »