Азербайджанско-английский словарь

 • REAKSİYA

  i. 1. kim. siya. reaction; 2. bax irtica

  Полностью »
 • REAKTİV

  I. i. kim. reagent II. s. reactive; reaction; ~ kağız kim. reagent paper, test-paper; ~ mühərrik jet engine; ~ mərmi mortar rocket; ~ təyyarə jet plan

  Полностью »
 • REAKTİVLİK

  i. reactivity

  Полностью »
 • REAKTOR

  i. reactor; ~un işini tənzim etmə reactor control; nüvə ~u nucler reactor

  Полностью »
 • REAL

  I. i. (ispan sikkəsi) real II. s. 1. real, actual; ~ gəlir real income; ~ əmək haqqı real wages pl.; ~ vəziyyət the actual state of affairs; 2

  Полностью »
 • REALİST

  i. realist

  Полностью »
 • REALİSTCƏSİNƏ

  z. realistically

  Полностью »
 • REALİSTİK

  s. realistic(al); incəsənətdə ~ istiqamət realistic trend in art

  Полностью »
 • REALİZƏ

  i. realization; ~ etmək to realize (d.); ~ olunmaq / edilmək to be* realized; ~ etdirmək to ask / to cause s

  Полностью »
 • REALİZM

  i. realism; sosialist ~i socialist realism; tənqidi ~ critical realism

  Полностью »
 • REALLAŞDIRILMA

  fi. being realized

  Полностью »
 • REALLAŞDIRILMAQ

  f. to be* realized

  Полностью »
 • REALLAŞDIRMA

  fi. realization

  Полностью »
 • REALLAŞDIRMAQ

  f. to realize (d.); planı ~ to realize a plan; öz ambisiyalarını ~ to realize one’s ambitions

  Полностью »
 • REALLIQ

  i. reality; obyektiv ~ fəls. objective reality

  Полностью »
 • REBUS

  i. rebus

  Полностью »
 • REDAKSİYA

  I. i. 1. (bina) editorial office; 2. (işi) editorship; ~sı ilə / altında edited (by); ilk ~ first / original wording II

  Полностью »
 • REDAKTƏ

  i. editing; ~ etmək to edit (d.), to word (d.); əlyazmasını ~ etmək to edit a manuscript; ~si altında under the editorship (of)

  Полностью »
 • REDAKTOR

  i. editor; baş ~ editor-in-chief; məsul ~ managing editor; ~ olmaq to be* editor (of); şöbə / bölmə / ~u sub-editor

  Полностью »
 • REDAKTORLUQ

  i. editorship

  Полностью »
 • REDUKSİYA

  i. reduction

  Полностью »
 • REDUKTOR

  i. tex. reduction gear, reducer

  Полностью »
 • REFERAT

  i. 1. (qısa məzmun) abstract, synopsis, 2. (məruzə) paper, essay

  Полностью »
 • REFERATİV

  s. abstract; ~ jurnal abstract journal / bulletin

  Полностью »
 • REFERENDUM

  i. siya. referendum (pl. -s, həm də -da); ~ keçirmək to hold* a referendum (on)

  Полностью »
 • REFERENT

  i. reader, reviewer; reader of a paper

  Полностью »
 • REFLEKS

  i. fiziol. reflex; şərti ~ conditional reflex; şərtsiz ~ unconditional reflex

  Полностью »
 • REFLEKSİYA

  i. reflexion

  Полностью »
 • REFLEKSOLOGİYA

  i. reflexology, study of reflexes

  Полностью »
 • REFLEKSOLOJİ

  s. reflexological

  Полностью »
 • REFLEKSOLOQ

  i. reflexologist

  Полностью »
 • REFLEKSSİZ

  s. (i.s.) without reflex, (i.s.) having no reflex

  Полностью »
 • REFLEKSSİZLİK

  i. the state of being without reflex

  Полностью »
 • REFLEKTİV

  s. fiziol. reflex (attr.)

  Полностью »
 • REFLEKTOR

  i. reflector

  Полностью »
 • REFORMA

  i. reform; pul ~sı currency reform; torpaq ~sı land reform; ~ keçirmək / aparmaq to reform (d.)

  Полностью »
 • REFORMASİYA

  i. tar. reformation

  Полностью »
 • REFORMATOR

  i. reformer

  Полностью »
 • REFORMİST

  i. siya. reformist

  Полностью »
 • REFORMİZM

  i. siya. reformism

  Полностью »
 • REFRAKSİYA

  i. fiz. refraction

  Полностью »
 • REFRAKTOR

  i. fiz. astr. refractor

  Полностью »
 • REFRİJİRATOR

  I. i. tex. refrigerator II. s. refrigerator; ~ vaqonu refrigerator van; ~ gəmisi refrigerator ship

  Полностью »
 • REGENERASİYA

  i. tex. regeneration

  Полностью »
 • REGENERAT

  s. regenerative; ~ sobası regenerative furnace

  Полностью »
 • REGENERATİV

  s. regenerative, regeneratory

  Полностью »
 • REGENERATOR

  i. tex. regenerator

  Полностью »
 • REGENT

  i. regent

  Полностью »
 • REJİM

  i. 1. (dövlət quruluşu) regime; faşist ~i fascist regime; 2. (qayda) routine; sanatoriya ~i sanatorium routine; məktəb ~i school routine; 3

  Полностью »
 • REJİSSOR

  I. i. producer II. s. producer; ~ köməkçisi assistant-producer, stage manager

  Полностью »