Azərbaycanca-ləzgicə lüğəti

 • ÖLÇDÜRMƏK

  icb. алцумиз тун, алцумиз гун, алцумуниз мажбур ва я хагьиш авун.

  Tam oxu »
 • ÖLÇMƏK

  гл. 1. алцумун; yüz ölç, bir biç. Ata. sözü иридра алцума, садра атlутl; 2. гекъигун; 3. пер. рах. ягъун, вегьин, гатун, чуькьуьн, кекисун; 4

  Tam oxu »
 • ÖLÇÜ

  сущ. 1. алцумаг; uzunluq ölçüsü яргъивилин алцумаг; 2. пер. са касдиз (затӀуниз) къимет гун, ам гекъигун патал асас яз кьунвай затӀ; 3

  Tam oxu »
 • ÖLÇÜ-BİÇİ

  кил. ölçü (1,3); ** ölçü-biçi bilməmək а) ийизвай, лугьузвай затӀ чиз тахьун, сергьят (гьадди) чир тахьун, кьацӀалай алатун; б) уьлчме тахьун, кьадар-

  Tam oxu »
 • ÖLÇÜB-BİÇMƏK

  гл. 1. алцумна атӀун, алцумна хкатӀун (мес. парча); 2. пер. юкӀ-чӀиб ягъун, вири патарихъай фикирун, фагьумун, веревирдун

  Tam oxu »
 • ÖLÇÜCÜ

  сущ., прил. хуьс. алцумдай, алцумун патал тир (прибор, алат ва мс.).

  Tam oxu »
 • ÖLÇÜLMƏ

  f.is. кил. ölçülmək; taxılın ölçülməsi техил алцумун.

  Tam oxu »
 • ÖLÇÜLMƏK

  məch. алцумнаваз хьун.

  Tam oxu »
 • ÖLÇÜLMƏZ

  кил. ölçüyəgəlməz.

  Tam oxu »
 • ÖLÇÜLMƏZLİK

  кил. ölçüyəgəlməzlik.

  Tam oxu »
 • ÖLÇÜLÜ

  прил. уьлчме авай, уьлчмедин.

  Tam oxu »
 • ÖLÇÜLÜB-BİÇİLMƏK

  məch. юкӀ-чӀиб янваз хьун, вири патарихъай фагьумнаваз (веревирднаваз) хьун.

  Tam oxu »
 • ÖLÇÜLÜB-BİÇİLMİŞ

  прич. вири патарихъай фагьумна (веревирдна, юкӀ-чӀиб яна) кьабул авунвай (мес. къарар).

  Tam oxu »
 • ÖLÇÜSÜZ

  прил. уьлчме авачир; гзаф еке, гегьенш, кьадар авачир, уьлчмедиз текъвер; // ölçüsüz corab тайин са размер авачир, вири кӀвачериз дуьз къведай, резин

  Tam oxu »
 • ÖLÇÜSÜZ-BİÇİMSİZ

  нареч. фагьум (веревирд, фикир) тавуна.

  Tam oxu »
 • ÖLÇÜSÜZLÜK

  сущ. уьлчме тахьунухь; гзаф чӀехивал, кьадар-гьисаб авачирвал, алцумиз тахьунухь.

  Tam oxu »
 • ÖLÇÜYƏGƏLMƏZ

  прил. гьич са затӀунални алцумиз тежер; гзаф чӀехи (еке), кьадар-гьисаб авачир, и кьил, а кьил авачир

  Tam oxu »
 • ÖLÇÜYƏGƏLMƏZLİK

  сущ. гьич са затӀунални алцумиз тахьунухь; акьалтӀай гзафвал, чӀехивал, екевал.

  Tam oxu »
 • ÖLDÜ-QALDI

  сущ. кьилел къведай кар; кьисмет, кьин-амукьун; onun öldü-qaldısından xəbərim yoxdur ам кьенан-аман заз хабар авач

  Tam oxu »
 • ÖLDÜRMƏK

  гл. 1. кьин; рекьин, рекьиниз себеб хьун; яна кьин (рекьин); 2. пер. гзаф галудун (юргъунарун), гзаф азият (азаб, жафа) гун; 3

  Tam oxu »
 • ÖLDÜRTMƏK

  icb. рекьиз тун, рекьиз гун, сад рекьиниз себеб хьун, масадан гъилелди кьин.

  Tam oxu »
 • ÖLDÜRÜCÜ

  прил. 1. рекьидай, эхир кьиникьалди куьтягь жедай; телеф ийидай, терг тийидай (мес. агъу); 2. пер. акьалтӀай гзаф залан; эхи ийиз тежер, гзаф гужлу, р

  Tam oxu »
 • ÖLDÜRÜLMƏK

  məch. (яна) кьенваз хьун, арадай акъуднаваз хьун.

  Tam oxu »
 • ölə-ölə

  нареч. рекьиз-рекьиз, гужа-гуж, гуж-баладалди, азиятдалди, четинвилелди.

  Tam oxu »
 • ÖLƏT

  сущ. куьгьн. рекьидай азардин эпидемия.

  Tam oxu »
 • ÖLƏZİK

  прил. нугъ. ялав тӀимил жез, элуьхъиз мукьвал тир; элухънавай, яру хьайи, кьейи (мес. цӀай, экв).

  Tam oxu »
 • ÖLƏZİMƏK

  гл. нугъ. ялав тӀимил жез, яру жез авалун; яру хьун; // тӀимил хьун, зайиф хьун, кьин (мес. экв, цӀай); элекьун (цӀай)

  Tam oxu »
 • ÖLGÜN

  прил. 1. ччан алачир хьтин, кьейи хьтин, нефинж хьтин; ччина ранг амачир, рангар атӀай, хъипи (мес. ччин); // пер

  Tam oxu »
 • ÖLGÜNLƏŞMƏK

  гл. кьейи хьтин гьалдиз атун, кьенвай хьиз акун, хъипи хьун (мес. таран пешер).

  Tam oxu »
 • ÖLGÜNLÜK

  сущ. 1. ччан алачир хьтин, кьейи хьтин затӀунин гьал; 2. пер. суствал, ччан алачирвал, гьерекатсузвал

  Tam oxu »
 • ÖLKƏ

  сущ. уьлкве (1. мемлекат; чка; isti ölkələr ччими уьлквеяр; 2. девлет; qonşu ölkələr къунши уьлквеяр; 3

  Tam oxu »
 • ÖLKƏDAŞ

  сущ. са уьлкведин ватандашрикай гьар сад.

  Tam oxu »
 • ÖLKƏŞÜNAS

  сущ. уьлквешуьнас, уьлквешуьнасвилин специалист, краевед (урус.).

  Tam oxu »
 • ÖLKƏŞÜNASLIQ

  сущ. уьлквешуьнасвал; // уьлквешуьнасвилин (мес. музей).

  Tam oxu »
 • ÖLMƏ

  “ölmək”dən f.is. кьин, кьиникь.

  Tam oxu »
 • ÖLMƏ-DİRİL

  нареч. рах. гужа-гуж, гужалди, гуж-баладалди, азабдалди, азиятдалди, четинвилелди.

  Tam oxu »
 • ÖLMƏK

  гл. 1. кьин, рекьин; // гиликьун, телеф хьун, къирмиш хьун (гьайванрин гьакъинда); // пуч хьун, терг хьун (ттар, векь, хъач ва мс

  Tam oxu »
 • ÖLMƏLİ

  прил. рах. кьена кӀандай, кьин лазим тир; яшамиш хьуниз лайих тушир, инсанриз са хийирни авачир (мес

  Tam oxu »
 • ÖLMƏZ

  прил. 1. рекьин тийир, гьамиша ччан алай, гьич са чӀавузни квахь тийир; эбеди; 2. пер. гьич рикӀелай алат тийир, рикӀелай тефир, гьамиша инсанрин рикӀ

  Tam oxu »
 • ÖLMƏZLİK

  сущ. рекьин тийирвал, рекьин тавун; эбедивал.

  Tam oxu »
 • ÖLMÜŞ

  прич. 1. кьенвай, кьейи, ччан аламачир; // гиликь(нав)ай (гьайванрин гьакъинда); // сущ. кьенвайди; ölmüşlər və dirilər кьенвайбур ва дирибур; 2

  Tam oxu »
 • ÖLÜ

  1. прил. кьенвай, кьейи, ччан алачир; // сущ. кьенвайди, кьейиди, кьенвай кас, мейит; ölünü basdırmaq кьейиди кучукун; 2

  Tam oxu »
 • ÖLÜB-DİRİLMƏK

  гл. кьена-хъхьун, гзаф азаб чӀугун.

  Tam oxu »
 • ÖLÜB-İTƏN

  прил., сущ. кьейи(ди), квахьай(ди), телеф хьайи(ди), арадай акъатай(ди), арада амачир(ди); // гиликьай(ди) (гьайванрин гъакъинда)

  Tam oxu »
 • ÖLÜB-ÖLDÜRMƏK

  гл. йикь-кьиникьиз акъатун, сада-сад кьин (рекьин), сада-сад ягъун, кукӀун, чукӀулрал акъатун.

  Tam oxu »
 • ÖLÜXANA

  сущ. морг, гурхана, мейитар хуьдай чка, мейитхана.

  Tam oxu »
 • ÖLÜKSÜNMƏK

  кил. ölüşkəmək.

  Tam oxu »
 • ÖLÜM

  сущ. 1. кьиникь, кьин; рекьидай вахт, ажал; ölüm ayağında рекьиз мукьва; рекьидамаз, рекьидай вахтунда; // пер

  Tam oxu »
 • ÖLÜM-DİRİM:

  ölüm-dirim məsələsi акьалтӀай важиб, гзаф кьетӀен, еке метлеб авай, гежарна (туна, яргъал вегьена) виже текъвер месэла; ölüm-dirim döyüşü (vuruşu, sav

  Tam oxu »
 • ÖLÜM-İTİM

  сущ. кьиникь авай, кьена фидай, фани.

  Tam oxu »